Dro­gi Po­myli Cytaty

Dro­gi Po­myli Cytaty: Kto mniema, iż zdoła obejść się bez całego świata, myli się bardzo; ale kto mniema, że świat nie może obejść się bez niego, myli się jeszcze bardziej. -Anonim


kto-mniema-iż-zdoła-obejść-ę-bez-całego-świata-myli-ę-bardzo-ale-kto-mniema-że-świat-nie-może-obejść-ę-bez-niego-myli-ę-jeszcze
Dro­gi Po­myli Cytaty: Kiedy Ci smutno I kiedy Ci źle Zmar­twienia wyrzuć w kąt I pa­miętaj, że ja kocham Cię Kiedy dro­gi po­myli los zły I kiedy wszys­cy zapomną Pa­miętaj, że ja Ci pomogę Zaw­sze będziesz ze mną Kiedy Cię szczęście opuści I kiedy będziesz na skra­ju przepaści Nig­dy nie zwątp Póki światło nadziei nie zgaśnie Kiedy Twe oczy się śmieją I świat w około wiruje Pa­miętaj, że to JA! Nim nóż bo­leści ser­ce przekłuje Ja, Twój kochający tatuś... -Mitria


Dro­gi Po­myli Cytaty: Nie ma in­nej dro­gi do świata, jak tyl­ko dro­ga współczucia. -Zbigniew Herbert


nie- in­nej-dro­gi-do świata-jak tyl­ko-dro­ga-współczucia
Dro­gi Po­myli Cytaty: Szczęściarz - pesymista, który chronicznie się myli. -Wojciech Podleś


szczęściarz-pesymista-który-chronicznie-ę-myli
Dro­gi Po­myli Cytaty: Kto kocha, nigdy się nie myli. -Honore de Balzac


Dro­gi Po­myli Cytaty: Dro­ga przez majątek do władzy jest mniej nieu­czci­wa niż dro­ga przez władzę do majątku. -Tadeusz Kotarbiński


dro­ga-przez-majątek-do władzy-jest mniej-nieu­czci­wa-ż-dro­ga-przez-władzę-do majątku
Dro­gi Po­myli Cytaty: Żad­ne ma­py ani dro­gow­ska­zy nie po­mogą od­na­leźć dro­gi wędrow­co­wi, który nie ob­rał ce­lu podróży. -Alfa Centauri


Żad­ne-­py-ani-dro­gow­ska­zy-nie po­mogą-od­na­źć-dro­gi-wędrow­co­wi-który-nie ob­rał-­lu-podróży
Dro­gi Po­myli Cytaty: Kiedy zro­zumiecie, że dro­gie lo­ga, to nie dro­ga do Bo­ga i kiedy przes­ta­niecie prze­liczać jaką ma war­tość, to co noszę na nogach?  -szajbuss


kiedy-zro­zumiecie-że dro­gie-lo­ga-to nie dro­ga-do bo­ga-i kiedy-przes­­niecie-prze­liczać-jaką- war­tość-to co noszę
Dro­gi Po­myli Cytaty: Nie tylko przy stole smaczne myli się z dobrym. -Władysław Grzeszczyk


Dro­gi Po­myli Cytaty: Człowiek rzadko myli się dwa razy na ogól trzy albo więcej. -John Perry Barlow


człowiek-rzadko-myli-ę-dwa-razy-na-ogól-trzy-albo-więcej
Dro­gi Po­myli Cytaty: Człowiek genialny nie myli się; jego pomyłki są zamierzone, są bramą prowadzącą do odkryć. -James Joyce


człowiek-genialny-nie-myli-ę-jego-pomyłki-są-zamierzone-są-bramą-prowadzącą-do-odkryć
Dro­gi Po­myli Cytaty: Do Two­jego ser­ca naj­wy­raźniej pro­wadzi tyl­ko wy­bois­ta dro­ga. Mogę się pot­knąć, zra­nić, krwa­wić... choć na sa­mym końcu tej dro­gi pew­nie Ty sam zdasz mi większy ból... -Kaye


Dro­gi Po­myli Cytaty: Jam byt, któryż chcąc po­koju między bra­ci swymi; Na dob­ro­ci stając ścieżkach ciągle kro­ki myli. -SirNobody


jam-byt-któryż-chcąc-po­koju-między-bra­-swymi-na-dob­ro­-stając-ścieżkach-ągle-kro­ki-myli
Dro­gi Po­myli Cytaty: Kto stawia głównie na intelekt, ten wprawdzie może zajść daleko, myli on jednak grunt z wodą i kiedyś utonie. -Hermann Hesse


kto-stawia-głównie-na-intelekt-ten-wprawdzie-może-zajść-daleko-myli-on-jednak-grunt-z-wodą-i-kiedyś-utonie
Dro­gi Po­myli Cytaty: Dro­ga to miej­sce bar­dzo swois­te, je­dyne w swoim rodza­ju. Jest jak­by odrębnym kra­jem, w którym nie rządzi żaden rząd, lecz jed­no pra­wo na­tural­ne. Naj­ważniej­szą cechą dro­gi jest swoboda. -Charles Frazier


Dro­gi Po­myli Cytaty: Człowiek myli się tak długo, jak długo do czegoś dąży. -Johann Walfgang Goethe


człowiek-myli-ę-tak-długo-jak-długo-do-czegoś-dąży
Dro­gi Po­myli Cytaty: Człowiek kierujący się tylko rozsądkiem, myli się najczęściej. -Anonim


człowiek-kierujący-ę-tylko-rozsądkiem-myli-ę-najczęściej
Dro­gi Po­myli Cytaty: Kto sądzi swego bliźniego, może się zawsze pomylić. Kto mu przebacza, nie myli się nigdy. -Karl Heinrich Waggerl


kto-sądzi-swego-bliźniego-może-ę-zawsze-pomylić-kto-mu-przebacza-nie-myli-ę-nigdy