Drogę Lub Umieraj Cytaty

Drogę Lub Umieraj Cytaty: Przed użyciem za­poz­naj się z treścią niepi­sanych za­sad bądź skon­sultuj się z rodzi­cem lub in­nym mądrym gdyż każda rzecz niewłaści­wie sto­sowa­na zag­raża Two­jemu życiu lub zdrowiu. -Wychowany w mroku


Drogę Lub Umieraj Cytaty: Być człowiekiem to znaczy być skiero­wanym na coś lub na ko­goś, być od­da­nym dziełu, które­mu się poświęca­my, człowieko­wi, które­go kocha­my, lub Bo­gu, które­mu służymy. -Viktor Frankl


Drogę Lub Umieraj Cytaty: Al­bo znaj­dziemy drogę, al­bo ją sa­mi wytyczymy. -Hannibal


al­bo-znaj­dziemy-drogę-al­bo-ją ­mi-wytyczymy
Drogę Lub Umieraj Cytaty: Przeznaczenie znajdzie sobie drogę. -Wergiliusz


przeznaczenie-znajdzie-sobie-drogę
Drogę Lub Umieraj Cytaty: Każdy dół ma drogę do wyjścia. -MyslacaWierszem


Drogę Lub Umieraj Cytaty: Może wy­lane łzy wskażą mi drogę. -AnDree


może-wy­lane-łzy-wskażą-mi drogę
Drogę Lub Umieraj Cytaty: Dziś mu­zyka po­kazu­je mi drogę do miłości. -Aleksandra_Czarna


dziś-mu­zyka-po­kazu­-mi drogę-do miłoś
Drogę Lub Umieraj Cytaty: Pat­rz w gwiaz­dy, ale uważaj na drogę. -Wilhelm Raabe (Jakob Corvinus)


Drogę Lub Umieraj Cytaty: Geniusz wskazuje drogę, którą kroczy talent. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Drogę Lub Umieraj Cytaty: Każdemu człowiekowi Bóg wyznacza jego drogę. -Vincent Van Gogh


każdemu-człowiekowi-bóg-wyznacza-jego-drogę
Drogę Lub Umieraj Cytaty: Aby do czegoś dojść, trzeba wyruszyć w drogę. -Nieznany


aby-do-czegoś-dojść-trzeba-wyruszyć-w-drogę
Drogę Lub Umieraj Cytaty: Ślepcowi każdy drogowskaz pokaże drogę do nikąd. -Urszula Zybura


Ślepcowi-każdy-drogowskaz-pokaże-drogę-do-nikąd
Drogę Lub Umieraj Cytaty: Przez­nacze­nie znaj­dzie so­bie drogę. -Wergiliusz


przez­nacze­nie-znaj­dzie-so­bie-drogę
Drogę Lub Umieraj Cytaty: Kochać - to nie znaczy iść w swą własną drogę. -Jan Twardowski


kochać-to-nie-znaczy-iść-w-swą-własną-drogę
Drogę Lub Umieraj Cytaty: Usiłowałem, o ile to jest możliwe, zabiec drogę komunizmowi. -Stefan Żeromski


usiłowałem-o-ile-to-jest-możliwe-zabiec-drogę-komunizmowi
Drogę Lub Umieraj Cytaty: Pokazałem Wam drogę. Przejść nią musicie sami. -Budda Siakjamuni


pokazałem-wam-drogę-przejść-ą-musicie-sami
Drogę Lub Umieraj Cytaty: Pytając kobietę o drogę, w końcu zbłądzisz razem z nią. -Krecia Pataczkówna


pytając-kobietę-o-drogę-w-końcu-zbłądzisz-razem-z-ą
Drogę Lub Umieraj Cytaty: Pagórki ciała ko­biece­go zasłoniły nie jed­ne­mu drogę na szczyty. -Aleksander Kumor


pagórki-ciała-ko­biece­go-zasłoniły-nie jed­ne­mu-drogę-na szczyty