Drze­wo Dob­rym się Owo­cem Cytaty

Drze­wo Dob­rym się Owo­cem Cytaty: Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa. -Wacław Potocki


dob­re-drze­wo-dob­rym ę-owo­cem-ok­ry­wa-dob­ry-człek-z dob­rych-czynów-poz­na­wany-bywa
Drze­wo Dob­rym się Owo­cem Cytaty: Wielu pragnęło zos­tać pi­sarza­mi prze­de wszys­tkim dla­tego, że mają ochotę żyć ja­ko pi­sarze. To sta­wianie wszys­tkiego na głowie. Prze­de wszys­tkim się żyje, a do­piero po­tem można ewen­tual­nie oce­nić, czy ma się coś do prze­kaza­nia, ale de­cydu­je o tym sa­mo życie. Za­pis jest owo­cem życia, nie zaś życie – owo­cem zapisu. -Jostein Gaarder


Drze­wo Dob­rym się Owo­cem Cytaty: Ludzie mają w życiu trzy op­cje; być dob­rym, stać się dob­rym lub po pros­tu zre­zyg­no­wać. Cieka­wi mnie tyl­ko jed­no, dlacze­go cza­sami wy­bierają tę czwartą opcje?  -tkaczu32


ludzie-mają-w życiu-trzy-op­cje-być-dob­rym-stać ę-dob­rym-lub-po pros­-zre­zyg­no­wać-cieka­wi mnie-tyl­ko-jed­no-dlacze­go
Drze­wo Dob­rym się Owo­cem Cytaty: Pros­to­ta jest owo­cem dojrzałości. -Friedrich von Schiller


Drze­wo Dob­rym się Owo­cem Cytaty: Ten sad jest owo­cem mo­jego życia. -Kapitan


ten-sad-jest owo­cem-mo­jego-życia
Drze­wo Dob­rym się Owo­cem Cytaty: Doj­rzała miłość - owo­cem nasze­go życia. -Kapitan


doj­rzała-miłość- owo­cem-nasze­go-życia
Drze­wo Dob­rym się Owo­cem Cytaty: Oczy zamknięte ser­ce otwarte dłonie w geście zaproszenia Nie przychodź z czer­nią w oczach i ser­cem zamkniętym tam wil­goć pa­noszy się w umyśle Daj mi pro­myki słońca is­krę w oku głębo­ki oddech Przyjdź z dob­rym słowem tęczą uśmiechu i zostań... do ut­ra­ty tchu... -słoneczniki


Drze­wo Dob­rym się Owo­cem Cytaty: Dob­rze po­win­no dziać się dob­rym, a źle złym. -Cyceron


dob­rze-po­win­no-dziać ę-dob­rym-a ź-złym
Drze­wo Dob­rym się Owo­cem Cytaty: Wy­rozu­miałość jest owo­cem zna­jomości włas­nych błędów. -Alfred Aleksander Konar


wy­rozu­miałość-jest owo­cem-zna­jomoś-włas­nych-błędów
Drze­wo Dob­rym się Owo­cem Cytaty: Kto czy­ni dob­ro, dob­rym się staje. -Bujak Bogusław


Drze­wo Dob­rym się Owo­cem Cytaty: Dlacze­go właśnie Ty? Jes­teś prze­cież dla mnie owo­cem zakazanym. -MyslacaWierszem


dlacze­go-właśnie-ty-jes­teś-prze­cież-dla-mnie-owo­cem-zakazanym
Drze­wo Dob­rym się Owo­cem Cytaty: Zaw­sze uważałem, że pier­wszym za­daniem szkoły jest uczyć, nie wycho­wywać, i spierałem się na ten te­mat z wielo­ma nau­czy­ciela­mi. Byłem zda­nia, że wycho­wuje się pop­rzez ucze­nie. Gdy­bym miał wy­bierać między dob­rym nau­czy­cielem a dob­rym wycho­wawcą, wyb­rałbym nauczyciela. -Józef Stanisław Tischner


Drze­wo Dob­rym się Owo­cem Cytaty: Życie jest tak dob­re, jak dob­rym poz­wa­lasz mu być. -Charles Bukowski


Życie-jest tak-dob­re-jak dob­rym-poz­wa­lasz-mu być
Drze­wo Dob­rym się Owo­cem Cytaty: Dob­ry dzien­ni­karz po­winien być prze­de wszys­tkim dob­rym człowiekiem. -Ryszard Kapuściński


dob­ry-dzien­­karz-po­winien-być-prze­de-wszys­tkim-dob­rym-człowiekiem
Drze­wo Dob­rym się Owo­cem Cytaty: Być dob­rym to jest coś, ale postępo­wać dob­rze to znacznie więcej. -Robert Baden-Powell


być-dob­rym-to jest coś-ale-postępo­wać-dob­rze-to znacznie-więcej
Drze­wo Dob­rym się Owo­cem Cytaty: Cze­mu o Miłości za­pomi­nać chcemy? Wten­czas gdy za­kończy się znienacka Cze­mu jej dob­ro złą myślą gnieciemy? Cze­mu tęskno­ta się z ser­cem cacka? Nie róbmy te­go, to dob­rem było I tak jak dob­ro szyb­ko się skończyło https://m44g.teetres.com  -M44G


Drze­wo Dob­rym się Owo­cem Cytaty: Mały niedoj­rzały świat, kiedy się rumienię Ot tak, siedząc, na marze­niach kończąc tylko Byśmy sta­nowi­li za­rodek zdro­wy, silny Byśmy by­li so­bie życiem i tak na zaw­sze blisko Za­rodek, z które­go drze­wo piękne urośnie Wy­da zdro­we owo­ce, owo­ce miłości By korze­nie op­lotły na­wet ziemię całą By każdy kto przechodzi obok, cho­ler­nie zazdrościł Bezzwrot­nie od­dając siebie, so­bie nawzajem Połączyć umysły, ser­ca pozamieniać By mo­je Twoim było, bym żył dzięki Twemu Naj­gor­sza ka­ra mnie spot­kała, Ciebie tu­taj niema. -Bruno


Drze­wo Dob­rym się Owo­cem Cytaty: By zap­ragnąć przy­jaźni nie pot­rze­bujesz wiele cza­su, lecz sa­ma przy­jaźń jest owo­cem, który doj­rze­wa powoli. -Arystoteles


by zap­ragnąć-przy­jaź-nie pot­rze­bujesz-wiele-cza­su-lecz-­-przy­jaźń-jest owo­cem-który-doj­rze­wa-powoli