Dużo Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Dużo Cytaty: Ro­bimy nap­rawdę dużo... bar­dzo dużo... aż trud­no wymienić. -Jarosław Kaczyński
Dużo Cytaty: Bardzo trudno jest mówić dużo i nie powiedzieć za dużo. -Ludwik XIV
bardzo-trudno-jest-mówić-żo-i-nie-powiedzieć-za-żo
Dużo Cytaty: W raju jest dokładnie tak jak tu, gdzie jesteś teraz tylko dużo, dużo lepiej. -Laurie Anderson
w-raju-jest-dokładnie-tak-jak-gdzie-jesteś-teraz-tylko-żo-żo-lepiej
Dużo Cytaty: Co za dużo, to nie jest niezdrowo - to tylko za dużo. -Mafijny menedżer
Dużo Cytaty: do­tykam Cię słowami za dużo mówię za dużo zakłócam po­top Two­jego milczenia a po­tem mnie zawstydzasz dziś Cię pamiętam za tydzień pokocham za miesiąc znienawidzę za rok zapomnę  -banalnosc
do­tykam-cię-słowami-za-żo-mówię-za-żo-zakłócam-po­top-two­jego-milczenia-a-po­tem-mnie-zawstydzasz-dziś-cię-pamiętam-za-tydzień
Dużo Cytaty: Dla mnie Bazylika świętego Piotra jest bardziej kościołem pogańskim, niż chrześcijańskim. Za dużo w nim przepychu. Za dużo złota, monumentalności. Żeby się pomodlić w ciszy, trzeba długo szukać kaplicy z Najświętszym Sakramentem. -Stanisław Musiał Ks
Dużo Cytaty: Sed­no tkwi w tym, aby w życiu ro­bić dużo ład­nych rzeczy. I wy­myślać dużo ład­nych myśli. -dooorotis
sed­no-tkwi-w tym-aby w życiu-ro­bić-żo-ład­nych-rzeczy-i-wy­myść-żo-ład­nych-myśli
Dużo Cytaty: Za dużo mówimy o zmianie świata, a za mało świat zmieniamy. Za dużo mówimy o miłości, a za mało kochamy. -Janusz Ziarnko
za-żo-mówimy-o-zmianie-świata-a-za-ło-świat-zmieniamy-za-żo-mówimy-o-miłoś-a-za-ło-kochamy
Dużo Cytaty: Nie jest bogaty ten, kto dużo ma, lecz ten, kto dużo daje. -Erihc Fromm
nie-jest-bogaty-ten-kto-żo-lecz-ten-kto-żo-daje
Dużo Cytaty: Na przyjęciu powinno się jeść mądrze, ale niezbyt dużo, i mówić dużo, ale niezbyt mądrze. -William Somerset Maugham
na-przyjęciu-powinno-ę-ść-mądrze-ale-niezbyt-żo-i-mówić-żo-ale-niezbyt-mądrze
Dużo Cytaty: -Szczęście dlacze­go nie możesz te­raz do mnie przyjść? -Wielu tak chciało ale gdy nie po­jawię się z zas­kocze­nia ludzie wezmą dużo więcej niż chciałem dać a przez to dużo bar­dziej będą cier­pieli gdy odejdę. -loquentia
Dużo Cytaty: Szkoły są po to – się po­myślało – żeby było łat­wiej żyć. Do szkoły chodzi się po to, żeby się sa­memu za dużo nie nau­czyć. Bo gdy­by nie chodzić do szkół, to można by dużo więcej sa­memu się nau­czyć, za dużo więcej, i wte­dy już zu­pełnie nie można by żyć wśród ludzi i ich szkol­nych prob­lemów. Szkoły są dob­re. Mądre nie są, ale dob­re są. -Edward Stachura
Dużo Cytaty: Dużo to nie znaczy dobrze, ale dobrze znaczy dużo. -Demostenes
dużo-to-nie-znaczy-dobrze-ale-dobrze-znaczy-żo
Dużo Cytaty: Mówią, że umiera ostatnia, na­zywają matką głupich. Jed­nak co tu dużo mówić? Le­piej wie­rzyć, niż się upić - wszak ok­ropnie jest się smucić. Usiąść, od­począć, dać so­bie chwilę... Czy to tak dużo? Czy to aż tyle? Przyjdą jeszcze dni jak motyle. Uwierz w to ze mną, ja się nie mylę. -Nieszczęście
Dużo Cytaty: Dużo to nie znaczy dob­rze, ale dob­rze znaczy dużo. -Demostenes
dużo-to nie znaczy-dob­rze-ale-dob­rze-znaczy-żo
Dużo Cytaty: Wszys­cy ludzie po­win­ni mieć ro­zum, ser­ce i ener­gię, tyl­ko - nie za dużo ro­zumu, nie za dużo ser­ca, nie za wiele ener­gii... Bo co in­ne­go jest ustępo­wanie wszys­tkiemu i wszys­tkim, a co in­ne­go - narzu­canie swo­je oso­bis­tości. Co in­ne­go śla­mazar­na bier­ność, a co in­ne­go nieuz­na­wanie żad­nych praw po­za swoimi in­te­resa­mi czy kaprysami. -Bolesław Prus
Dużo Cytaty: Nie wiem co jej po­wie­działem. Ja­koś mi się udało. Pew­nie dużo mówiłem. Mówiłem pew­nie o wspiera­niu, o wie­rze i nadziei. Tak, dużo było ga­dania- tak myśle. ...ale spro­wadzało się to do te­go, że tam byłam. Z nią i dla niej. Tyl­ko z nią, i tyl­ko dla niej!  -Silvidian
Dużo Cytaty: Jes­teś da­leko, co­raz dalej Los mi za­biera to, co dał I szydzi ze mnie: ty nie szalej Za dużo byś ode mnie chciał Za dużo?- py­tam – To zbyt wiele? To po coś wte­dy mi ją dał? Ja w piątek, świątek i w niedzielę Już od świ­tania bym jej chciał Ko­tecek tęskni?- Znów drwi los Ko­tecek dur­ny sta­ry dziad! I śmieje mi się pros­to w nos Zły los, który mi ciebie skradł Ka­zimierz Winnicki (wszel­kie pra­wa zastrzeżone)  -Ernest Kawin
Dużo Cytaty: Mo­wa o nas dużo mówi. -Kapitan
Dużo Cytaty: Za mało to tyle co za dużo. -Gertruda Stein
Dużo Cytaty: Mało słów, dużo treści. -Sofokles
Dużo Cytaty: Słuchaj dużo mów mało. -Anonim
Dużo Cytaty: Mam za dużo energii, żeby pracować. -Wojciech Bartoszewski
Dużo Cytaty: Prawda kosztuje dużo, lecz wyzwala. -Jerzy Popiełuszko
Dużo Cytaty: Kto za dużo obejmuje, słabo ściska. -Anonim
kto-za-żo-obejmuje-słabo-ściska
Dużo Cytaty: Pieniądze często kosztują bardzo dużo. -Ralph Waldo Emerson
Dużo Cytaty: Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów. -Isaac Newton
ludzie-budują-za-żo-murów-a-za-ło-mostów
Dużo Cytaty: Puste beczki i głupcy robią dużo hałasu. -Plutarch
puste-beczki-i-głupcy-robią-żo-hałasu
Dużo Cytaty: Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów. -Izaak Newton
ludzie-budują-za-żo-murów-a-za-ło-mostów
Dużo Cytaty: Dla niektórych na­wet nor­malna roz­mo­wa to za dużo . -zezulec
dla-niektórych-na­wet-nor­malna-roz­mo­wa-to za żo
Dużo Cytaty: Nieraz z miłości rodzi się dużo potworności. -Bujak Bogusław
Dużo Cytaty: Kto dużo gwarzy, ma zmar­szczki na twarzy. -Bujak Bogusław
Dużo Cytaty: Bigamia: o jedną żonę za dużo. Monogamia: to samo. -Oscar Wilde
bigamia-o-jedną-żonę-za-żo-monogamia-to-samo
Dużo Cytaty: Ludzie bu­dują za dużo murów, a za mało mostów. -Isaac Newton
ludzie-bu­dują-za żo-murów-a za ło-mostów
Dużo Cytaty: Kto zbyt często ma słuszność, ma dużo wrogów. -Jerzy Drobnik