Ducha Mądrością Udo­joną Cytaty

Ducha Mądrością Udo­joną Cytaty: Miłości nie udo­wad­nia się słowami. -Mikołaj Gogol


Ducha Mądrością Udo­joną Cytaty: Ro­biac zdje­cia z in­ny­mi ko­bieta­mi, be­dac ty­siace ki­lomet­row od zo­ny... Czy to zdrada? Zgno­jona, zra­niona, zdradzo­na. Co jeszcze dla mnie szykujesz?  -zagubionawtymwszystkim


ro­biac-zdje­cia-z in­ny­mi-ko­bieta­mi-be­dac-ty­siace-ki­lomet­row-od zo­ny-czy to zdrada-zgno­jona-zra­niona-zdradzo­na
Ducha Mądrością Udo­joną Cytaty: Jeżeli ktoś nie pot­ra­fi po­godzić się z cudzą mądrością, to znaczy, że jest pogodzony z własną głupotą. -nicola-57


jeżeli-ktoś-nie pot­ra­fi-po­godzić ę-z cudzą-mądrośą-to znaczy-że jest pogodzony-z-własną-głupotą
Ducha Mądrością Udo­joną Cytaty: Stań i rzy­gaj Miłością do całego świata, a ta Miłość powróci do Ciebie ze zdwo­joną siłą i roz­ra­dujesz się w duchu, choćbyś był pełen bólu i goryczy... -Nadzieja21


stań-i rzy­gaj-miłośą-do całego-świata-a  miłość-powró-do ciebie-ze zdwo­joną-łą-i roz­ra­dujesz ę-w duchu-choćbyś-był
Ducha Mądrością Udo­joną Cytaty: Bar­dzo łat­wo udo­wod­nić nieis­tni­nienie nieistnienia. -Logos


bar­dzo-łat­wo-udo­wod­ć-nieis­tni­nienie-nieistnienia
Ducha Mądrością Udo­joną Cytaty: Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich, mądrzy możemy być jedynie własną mądrością. -Michel de Montaigne


choćbyśmy-nawet-mogli-stać-ę-uczonymi-uczonośą-drugich-mądrzy-możemy-być-jedynie-własną-mądrośą
Ducha Mądrością Udo­joną Cytaty: Tyl­ko naj­bliz­si ludzie sa w sta­nie udo­wod­nic nam nasza samotnosc. -Charlotka


tyl­ko-naj­bliz­-ludzie- w sta­nie-udo­wod­nic-nam-nasza-samotnosc
Ducha Mądrością Udo­joną Cytaty: Nie można lo­gicznie udo­wod­nić, że coś jest piękne, trze­ba to po pros­tu odczuć. -Antoni Kępiński


nie-można-lo­gicznie-udo­wod­ć-że coś-jest piękne-trze­ba-to po pros­-odczuć
Ducha Mądrością Udo­joną Cytaty: Świat jest namiętnością, jest także wolą, ale nie mądrością. -Henri Frederic Amiel


Świat-jest-namiętnośą-jest-także-wolą-ale-nie-mądrośą
Ducha Mądrością Udo­joną Cytaty: Świat jest na­miętnością, jest także wolą, ale nie mądrością. -Henri Frédéric Amiel


Świat-jest na­miętnośą-jest także-wolą-ale-nie mądrośą
Ducha Mądrością Udo­joną Cytaty: Wprost nie do wiary, ile ro­zumu zużywa się w świecie dla udo­wod­nienia głupstw. -Fryderyk Chrystian Hebbel


wprost-nie do wiary-ile-ro­zumu-zużywa ę-w świecie-dla-udo­wod­nienia-głupstw
Ducha Mądrością Udo­joną Cytaty: Twórczość by­wa re­kom­pensatą, choć cza­sem bar­dzo uta­joną, z bar­dzo skry­wanych braków i ut­rat płynącą jak z podziem­ne­go źródła. -Maria Dąbrowska


twórczość-by­wa-re­kom­pensatą-choć-cza­sem-bar­dzo-uta­joną-z bar­dzo-skry­wanych-braków-i ut­rat-płynącą
Ducha Mądrością Udo­joną Cytaty: Błędem jest sądzić, że różnica pomiędzy mądrością a głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym a młodością. -George Bernard Shaw


błędem-jest-sądzić-że-różnica-pomiędzy-mądrośą-a-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-a-młodośą
Ducha Mądrością Udo­joną Cytaty: Mogę udo­wod­nić, że zdol­ny jes­tem w tej chwi­li bez mrug­nięcia przyjąć pięćdziesiąt ty­sięcy dolarów. -Salvador Dalí


mogę-udo­wod­ć-że zdol­ny-jes­tem-w tej chwi­li-bez-mrug­ęcia-przyjąć-pięćdziesiąt-ty­ęcy-dolarów
Ducha Mądrością Udo­joną Cytaty: Ce­lem ludzkiego życia nig­dy nie po­win­no być udo­wad­nianie ko­muś, że bez niego jes­teśmy szczęśliwsi. -Gold Fishy


ce­lem-ludzkiego-życia-nig­dy-nie po­win­no-być-udo­wad­nianie-ko­muś-że bez-niego-jes­teśmy-szczęśliwsi
Ducha Mądrością Udo­joną Cytaty: Łat­wiej jest coś oba­lić niż udo­wod­nić, wywrócić niż postawić. -Arthur Schopenhauer


Łat­wiej-jest coś-oba­lić-ż-udo­wod­ć-wywróć-ż-postawić
Ducha Mądrością Udo­joną Cytaty: Błędem jest sądzić, że różnica między mądrością i głupotą ma cokolwiek wspólnego z różnicą między wiekiem dojrzałym i młodością. -George Bernard Shaw


błędem-jest-sądzić-że-różnica-między-mądrośą-i-głupotą-cokolwiek-wspólnego-z-różnicą-między-wiekiem-dojrzałym-i-młodośą
Ducha Mądrością Udo­joną Cytaty: Filozofia - najbardziej fundamentalna, racjonalna i krytyczna wiedza o wszystkim, co istnieje; ustanne dążenie do wiedzy i poszukiwanie pewności - usytuowane między mądrością bogów i głupotą głupców. . . wiedząc, że nic się nie wie. -Anonim