Dumę Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty

Dumę Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: Jak się ko­goś kocha, to trze­ba o niego wal­czyć. Na­wet jak sta­wia opór. Trze­ba scho­wać dumę do kie­sze­ni i wy­ciągnąć dłoń na zgodę. /usłyszane  -impolite


jak ę-ko­goś-kocha-to trze­ba-o niego-wal­czyć-na­wet jak sta­wia-opór-trze­ba scho­wać-dumę-do kie­sze­-i wy­ągnąć
Dumę Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: Ciągnąć długo, ciągnąć silnie, ciągnijmy wszyscy razem. -Charles Dickens


ciągnąć-długo-ągnąć-silnie-ągnijmy-wszyscy-razem
Dumę Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: Mam wrażenie, że to hasło ob­ro­ny Pol­ski jest jak gdy­by potężnym łańcuchem, który jest jed­nym końcem przyt­wier­dzo­ny do Pol­ski. Chodzi o to, ażeby jak naj­więcej dłoni chwy­ciło za łańcuch, trze­ba go so­bie przerzu­cić przez ra­mię i ciągnąć, ciągnąć, cho­ciażby w krzyżach trzeszczało. Aby Pol­skę po­ciągnąć wyżej. -Edward Rydz-Śmigły


Dumę Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: Mam wrażenie, że to hasło obrony Polski jest jak gdyby potężnym łańcuchem, który jest jednym końcem przytwierdzony do Polski. Chodzi o to, ażeby jak najwięcej dłoni chwyciło za łańcuch, trzeba go sobie przerzucić przez ramię i ciągnąć, ciągnąć, chociażby w krzyżach trzeszczało. Aby Polskę pociągnąć wyżej. -Edward Śmigły-Rydz


Dumę Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: `Cza­sami przychodzą ta­kie wie­czo­ry, że aby się do ko­goś przy­tulić muszę iść i pog­rze­bać trochę w sza­fie, wy­ciągnąć swo­jego kocha­nego, brązo­wego mi­sia z na­der­wa­nym uchem i przy­tulić swo­je zapłaka­ne oczy do je­go tułowia. -bluecaffe


Dumę Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: Miłość zwycięża w kobiecie wstyd - budzi dumę kobiecości. -Henryk Ferdynand Kaden


miłość-zwycięża-w-kobiecie-wstyd-budzi-dumę-kobiecoś
Dumę Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: Miłość zwy­cięża w ko­biecie wstyd - budzi dumę kobiecości. -Henryk Ferdynand Kaden


miłość-zwy­ęża-w ko­biecie-wstyd- budzi-dumę-kobiecoś
Dumę Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: Naszych losów nie możemy swo­bod­nie wy­bierać jak pot­raw z kar­ty dań. Cza­sami stoi przed na­mi da­nie, które by­naj­mniej nie budzi nasze­go en­tuzjaz­mu, ale żeby przeżyć mu­simy z te­go, co dają, wy­ciągnąć wszys­tko, co naj­lep­sze i na­wet nie myśleć o de­serze w nagrodę. -idiotka


Dumę Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: Ukórz się, dumny człowieku, i przede wszystkim złam swoją dumę. -Fiodor Dostojewski


ukórz-ę-dumny-człowieku-i-przede-wszystkim-złam-swoją-dumę
Dumę Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: In­ternet ta­ki był. Przy­pomi­nał trochę kon­fesjo­nał, a roz­mo­wy - rodzaj gru­powej spo­wie­dzi. Cza­sami było się spo­wied­ni­kiem, cza­sami spo­wiada­nym. To czy­niła ta od­ległość i ta pew­ność, że zaw­sze można wy­ciągnąć wtyczkę z gniazdka. -Janusz Leon Wiśniewski


Dumę Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: Trze­ba zaw­sze sta­rać się wy­naj­dy­wać dla każde­go wyjście z je­go położenia, sta­rać się udo­wod­nić możli­wości dos­tatku, zdro­wia, po­myślności. Ta­kie wyjście is­tnieje zaw­sze i w każdej sy­tuac­ji, i zaw­sze każdy może je od­na­leźć, jeżeli się zechce. -Antoni Scheur


Dumę Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: Nieuza­sad­nione up­rzedze­nie wyz­wa­la jałową dumę...a to już tyl­ko krok do głupoty. -Dr Tawian Stambuła


nieuza­sad­nione-up­rzedze­nie-wyz­wa­-jałową-dumęa-to już-tyl­ko-krok-do głupoty
Dumę Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: Odkąd cię poz­nałam, noszę w kie­sze­ni szminkę. -Halina Poświatowska


Dumę Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: To co przez tłum uz­na­ne za złe nie zaw­sze ta­kie jest. -Aleksandra_Czarna


to co przez-tłum-uz­na­ne-za złe-nie zaw­sze-­kie-jest
Dumę Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: `Naj­gor­sze KOCHAM CIĘ ja­kie można usłyszeć to to z przyzwyczajenia.. -bluecaffe


`naj­gor­sze-kocham-ciĘ-ja­kie-można-usłyszeć-to to z przyzwyczajenia
Dumę Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: Cza­sem łat­wiej wy­ciągnąć por­tfel niż wnioski. -Jacek Wejroch


cza­sem-łat­wiej-wy­ągnąć-por­tfel-ż-wnioski
Dumę Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: Moraliści mówią do człowieka: - Poniżaj, zwalczaj, stłum w sobie dumę... - a ja powiadam - Usprawiedliw ją... To tajemnica wszystkich wielkich przeznaczeń... -Daniel Stern


moraliś-mówią-do-człowieka-poniżaj-zwalczaj-stłum-w-sobie-dumę-a-ja-powiadam-usprawiedliw-ją-to-tajemnica-wszystkich-wielkich
Dumę Do kie­sze­ni I wy­ciągnąć Cytaty: Ja­kieś zbrod­nie zaw­sze pop­rzedzają wiel­kie zbrodnie. -Jean Baptiste Racine


ja­kieś-zbrod­nie-zaw­sze-pop­rzedzają-wiel­kie-zbrodnie