Dwo­je ludzi Spo­tyka się Cytaty

Dwo­je ludzi Spo­tyka się Cytaty: Oto jest mi­lość. Dwo­je ludzi spo­tyka się przy­pad­kiem, a oka­zuje się, że cze­kali na siebie całe życie. -Vitor de Lima Barreto


oto-jest mi­lość-dwo­ ludzi-spo­tyka ę-przy­pad­kiem-a oka­zuje-ę-że cze­kali-na siebie-całe-życie
Dwo­je ludzi Spo­tyka się Cytaty: Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka strzęp człowieka i pos­ta­nawia go uz­dro­wić. Cza­sem jej się to uda­je. Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka człowieka zdro­wego i pos­ta­nawia uczy­nić z niego wrak. To uda­je jej się zawsze. -Cesare Pavese


Dwo­je ludzi Spo­tyka się Cytaty: Spo­ry pro­cent osób, które spo­tyka­my na uli­cach, to ludzie puści w środ­ku, a za­tem ludzi, którzy są już mar­twi. Szczęściem dla nas, nie dos­trze­gamy te­go i nie zda­jemy so­bie spra­wy. Gdy­byśmy wie­dzieli, jak wielu ludzi jest de fac­to mar­twych i ilu z nich spra­wuje władzę nad naszym życiem, ze zgro­zy pos­tra­dali­byśmy zmysły. -Nancy A. Collins


Dwo­je ludzi Spo­tyka się Cytaty: Us­ta zamarłe, Szminką krwistą spo­wite. Ero­tyka słów. -grafomanka


us­-zamarłe-szminką-krwistą-spo­wite-ero­tyka-słów
Dwo­je ludzi Spo­tyka się Cytaty: Jes­teśmy so­bie tak blis­cy jak dwo­je ludzi,którzy się oddalają. -Jeanette Winterson


jes­teśmy-so­bie-tak-blis­cy-jak dwo­-ludziktórzy ę-oddalają
Dwo­je ludzi Spo­tyka się Cytaty: Gdy uczeń jest gotów,spo­tyka mistrza. przysłowie buddyjskie  -Autor nieznany


gdy-uczeń-jest gotówspo­tyka-mistrza-przysłowie-buddyjskie 
Dwo­je ludzi Spo­tyka się Cytaty: - Ale prze­cież miałyśmy so­bie mówić o wszys­tkim!- po­wie­działa przy­jaciółka uk­ry­wająca to, że spo­tyka się z moim chłopakiem. -kalu


 ale-prze­cież-miałyśmy-so­bie-mówić-o wszys­tkim-po­wie­działa-przy­jaciółka-uk­ry­wająca-to-że spo­tyka ę-z moim
Dwo­je ludzi Spo­tyka się Cytaty: Cha­rak­ter - zja­wis­ko rzadziej spo­tyka­ne niż bohaterstwo. -Paul Claudel


cha­rak­ter- zja­wis­ko-rzadziej-spo­tyka­ne-ż-bohaterstwo
Dwo­je ludzi Spo­tyka się Cytaty: Bo swój świat wyz­naczają ludzie, których się spo­tyka, zdarze­nia w których się uczes­tniczy i wspom­nienia, które chce się mieć. -Janusz Leon Wiśniewski


bo swój-świat-wyz­naczają-ludzie-których ę-spo­tyka-zdarze­nia-w których ę-uczes­tniczy-i wspom­nienia-które-chce ę-mieć
Dwo­je ludzi Spo­tyka się Cytaty: Mo­zol­nie sunę przez życie, z dnia na dzień ak­ceptując to, co mnie spo­tyka po drodze. -Cecelia Ahern


mo­zol­nie-sunę-przez-życie-z dnia-na dzień-ak­ceptując-to-co mnie-spo­tyka-po drodze
Dwo­je ludzi Spo­tyka się Cytaty: Księżyc jaśnieje dwo­je ludzi wi­ta blask enig­ma no­cy  -to_tylko_łzy


księżyc-jaśnieje-dwo­-ludzi-wi­-blask-enig­-no­cy 
Dwo­je ludzi Spo­tyka się Cytaty: Życie jest sumą chwil ja­kie przeżywa­my, emoc­ji ja­kie od­czu­wamy i ludzi ja­kich w nim spo­tyka­my. Lecz to, co naj­bar­dziej je ok­reśla, to to, czy w chwi­li os­ta­tecznej odej­dziemy szczęśli­wie, żałując, że to już ko­niec naszej ziem­skiej podróży, czy z ulgą stwier­dzi­my, że to na­reszcie już koniec. -Ryder


Dwo­je ludzi Spo­tyka się Cytaty: Często spo­tyka­ny błąd po­lega na ok­reśla­niu niższych rang ma­gicznych mianem „magów spod płotu”. Ma­gia płoto­wa, czy raczej żywopłoto­wa, to po­ważana, wys­pecja­lizo­wana gałąź ma­gii ogólnej, przy­ciągająca zwyk­le ludzi mil­czących, za­myślo­nych, o skłon­nościach druidys­tycznych i zdol­nościach do ar­tystyczne­go strzyżenia krzewów. -P » Terry Pratchett » Równoumagicznienie


Dwo­je ludzi Spo­tyka się Cytaty: Op­ty­mistę spo­tyka w życiu ty­le sa­mo niepo­wodzeń i tra­gedii, co pe­symistę, ale op­ty­mis­ta zno­si to lepiej. -Martin Seligman


op­ty­mistę-spo­tyka-w życiu-ty­-­mo-niepo­wodzeń-i tra­gedii-co pe­symistę-ale-op­ty­mis­-zno­-to lepiej
Dwo­je ludzi Spo­tyka się Cytaty: Nikt z zewnątrz nie ro­zumie co trzy­ma dwo­je ludzi razem. -Helen Fielding


nikt-z zewnątrz-nie ro­zumie-co trzy­-dwo­-ludzi-razem
Dwo­je ludzi Spo­tyka się Cytaty: Ideal­nych ko­biet jest tak sa­mo mało jak ideal­nych mężczyzn, ale spo­tyka się je częściej. -Hildegard Knef


ideal­nych-ko­biet-jest tak-­mo-ło-jak ideal­nych-mężczyzn-ale-spo­tyka ę- częściej
Dwo­je ludzi Spo­tyka się Cytaty: spo­wita chłodem i lep­kością traw przyk­ry­ta ko­cem ut­ka­nym z od­dechu no­cy zak­ra­dam się niemo do twych łask niepew­nie po­wolut­ku żeby nie spłoszyć szep­czę cichut­ko do ciebie słowa us­ta­mi mus­kając uszka dotykam dłoń za­nurzam w gęstej czuprynie mój wzrok twój wzrok spo­tyka drżysz cały i ja drżę cała dusze chcą z nas wyskoczyć rwąc ciało do ciała by utonąć w roz­koszy   -Papużka


Dwo­je ludzi Spo­tyka się Cytaty: Na­tura dała nam dwo­je oczu, dwo­je uszu, ale tyl­ko je­den język po to, abyśmy więcej pat­rzy­li i słucha­li, niż mówili. -Sokrates


na­tura-dała-nam-dwo­-oczu-dwo­-uszu-ale-tyl­ko-­den-język-po to-abyśmy-więcej-pat­rzy­li-i słucha­li-ż-mówili