Dys­tans W ciągu Dziesięciu Cytaty

Dys­tans W ciągu Dziesięciu Cytaty: Zapoznajemy się z kobietą w ciągu kilku chwil, poznajemy ją bliżej w ciągu kilku lat, ale dopiero zrywając z nią - poznajemy ją naprawdę. -Horacy Safrin


zapoznajemy-ę-z-kobietą-w-ągu-kilku-chwil-poznajemy-ją-bliżej-w-ągu-kilku-lat-ale-dopiero-zrywając-z-ą-poznajemy-ją-naprawdę
Dys­tans W ciągu Dziesięciu Cytaty: Za­poz­na­jemy się z ko­bietą w ciągu kil­ku chwil, poz­na­jemy ją bliżej w ciągu kil­ku lat, ale do­piero zry­wając z nią - poz­na­jemy ją naprawdę. -Horacy Safrin


za­poz­na­jemy ę-z ko­bietą-w ągu-kil­ku-chwil-poz­na­jemy-ją bliżej-w ągu-kil­ku-lat-ale-do­piero-zry­wając-z ą
Dys­tans W ciągu Dziesięciu Cytaty: Chciałbym opo­wie­dzieć o tym, co mo­ja ad­mi­nis­trac­ja pla­nuje osiągnąć w ciągu następnych 100 dni. W ciągu następnych 100 dni zap­ro­jek­tu­jemy, zbu­duje­my i ot­worzy­my bib­liotekę poświęconą moim pier­wszym stu dniom. -Barack Obama


Dys­tans W ciągu Dziesięciu Cytaty: Jedno działanie jest cenniejsze od dziesięciu pomysłów -Emre Yilmaz


jedno-działanie-jest-cenniejsze-od-dziesięciu-pomysłów
Dys­tans W ciągu Dziesięciu Cytaty: Wiedza nie rozstrzygnie jednego problemu, bez stworzenia dziesięciu nowych. -George Bernard Shaw


wiedza-nie-rozstrzygnie-jednego-problemu-bez-stworzenia-dziesięciu-nowych
Dys­tans W ciągu Dziesięciu Cytaty: Le­piej zre­zyg­no­wać z dziesięciu cudzych myśli, by mieć jedną własną. -Ludwik Hirszfeld


le­piej-zre­zyg­no­wać-z dziesięciu-cudzych-myśli-by mieć-jedną-własną
Dys­tans W ciągu Dziesięciu Cytaty: Wiedza nigdy nie rozstrzygnie jednego problemu bez stworzenia dziesięciu nowych. -George Bernard Shaw


wiedza-nigdy-nie-rozstrzygnie-jednego-problemu-bez-stworzenia-dziesięciu-nowych
Dys­tans W ciągu Dziesięciu Cytaty: Wśród dziesieciu cnot­li­wych znaj­dzie sie zaw­sze je­den grzeszny  -Ciarka


wśród-dziesieciu-cnot­li­wych-znaj­dzie-sie-zaw­sze-­den-grzeszny 
Dys­tans W ciągu Dziesięciu Cytaty: Z dziesięciu ludzi śpieszących na głos wołającego


z-dziesięciu-ludzi-śpieszących-na-głos-wołającego-ratunku-dziewięciu-podąża-tam-przez-ciekawość
Dys­tans W ciągu Dziesięciu Cytaty: Kiedy dziewczyna wychodzi za mąż zmienia zainteresowanie dziesięciu młodych ludzi na brak zainteresowania jednego. -Dorothy Parker


kiedy-dziewczyna-wychodzi-za-mąż-zmienia-zainteresowanie-dziesięciu-młodych-ludzi-na-brak-zainteresowania-jednego
Dys­tans W ciągu Dziesięciu Cytaty: Jeden kogut na dziesięć kur starczy, ale dziesięciu mężów zaledwie jedną białogłowę ukontentować może. -Giovanni Boccaccio


jeden-kogut-na-dziesięć-kur-starczy-ale-dziesięciu-mężów-zaledwie-jedną-białogłowę-ukontentować-może
Dys­tans W ciągu Dziesięciu Cytaty: Bo­wiem czas to jest pieniądzem i to ważne przykazanie Za­miast tam­tych dziesięciu niech w pa­mięci ci zostanie  -Kazik Staszewski


bo­wiem-czas-to jest pieniądzem-i to ważne-przykazanie-za­miast-tam­tych-dziesięciu-niech-w pa­mię- zostanie 
Dys­tans W ciągu Dziesięciu Cytaty: Za­pytała mnie noc,dlacze­go po tak ra­dos­nym dniu Two­ja po­duszka suszy Two­je łzy? Od­po­wiedź nie była łat­wa,wszys­cy uważają mnie za osobę we­sołą,poz­ba­wioną prob­lemów.Uśmiech pra­wie nie zni­ka z mo­jej twarzy,ale kiedy już nikt nie widzi wyłażą de­mony przycza­jone w ciągu dnia.Cały żal,ból i złośli­wości zeb­ra­ne w ciągu dnia uwal­niają po­tok łez....Kiedyś trze­ba się wypłakać.... -kirke13


Dys­tans W ciągu Dziesięciu Cytaty: Sta­ry dow­cip mówi, że dziewięciu na dziesięciu fa­cetów wo­li las­ki z wiel­ki­mi cyc­ka­mi, a ten dziesiąty wo­li tych dziewięciu. -Jacek Piekara


sta­ry-dow­cip-mówi-że dziewięciu-na dziesięciu-fa­cetów-wo­li-las­ki-z wiel­ki­mi-cyc­ka­mi-a ten-dziesiąty-wo­li-tych
Dys­tans W ciągu Dziesięciu Cytaty: dziesięciu po­laczków na sza­li prawości pod­no­si do góry ziaren­ko piasku każdy przew­ra­ca swoją klepsydrę by sy­pać żwirem do cudzej kuwety a to śmierdzi niestety in­sp. Onejka  -dark smurf


dziesięciu-po­laczków-na sza­li-prawoś-pod­no­-do góry-ziaren­ko-piasku-każdy-przew­ra­ca-swoją-klepsydrę-by-sy­pać-żwirem-do
Dys­tans W ciągu Dziesięciu Cytaty: `Każda godzi­na z Tobą upływa w ciągu kil­ku sekund. -bluecaffe


`każda-godzi­na-z tobą-upływa-w ągu-kil­ku-sekund
Dys­tans W ciągu Dziesięciu Cytaty: Lepiej stracić minutę w życiu, niż życie w ciągu minuty. -Anonim


lepiej-stracić-minutę-w-życiu-ż-życie-w-ągu-minuty
Dys­tans W ciągu Dziesięciu Cytaty: Człowieka sprawiedliwego poznaje się z czasem, przewrotnego w ciągu jednego dnia. -Sofokles


człowieka-sprawiedliwego-poznaje-ę-z-czasem-przewrotnego-w-ągu-jednego-dnia