Działać Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Działać Cytaty: Nie ma co naśladować życia, trzeba działać jak ono. Działać przeciwko niemu. -Pablo Picasso
nie-co-naśladować-życia-trzeba-działać-jak-ono-działać-przeciwko-niemu
Działać Cytaty: Myśleć jest łatwo, działać trudno - działać zgodnie ze swymi myślami jest rzeczą najtrudniejszą w świecie. -Johann Wolfgang Goethe
myść-jest-łatwo-działać-trudno-działać-zgodnie-ze-swymi-myślami-jest-rzeczą-najtrudniejszą-w-świecie
Działać Cytaty: Mądrość: myśleć ze sceptycyzmem, działać z optymizmem. -Herman Hesse
mądrość-myść-ze-sceptycyzmem-działać-z-optymizmem
Działać Cytaty: Trzeba działać, aby samego siebie poznać. -Albert Camus
trzeba-działać-aby-samego-siebie-poznać
Działać Cytaty: Miast mówić lub milczeć, winno się działać. -Umberto Eco
miast-mówić-lub-milczeć-winno-ę-działać
Działać Cytaty: Muzyka potrafi działać na podświadomość, pomaga skutecznie sprzedawać... -Jarosł‚aw Kozak
muzyka-potrafi-działać-na-podświadomość-pomaga-skutecznie-sprzedawać
Działać Cytaty: Powiedz mi, a zapomnę, pokaż - a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem! -Anonim
powiedz-mi-a-zapomnę-pokaż-a-zapamiętam-pozwól-mi-działać-a-zrozumiem
Działać Cytaty: Z braku części zamiennych przestały w ludziach działać hamulce. -Elżbieta Grabosz
z-braku-częś-zamiennych-przestały-w-ludziach-działać-hamulce
Działać Cytaty: Wiara ma to do siebie, że jeszcze po zniknięciu nie przestaje działać. -Ernest Renan
wiara-to-do-siebie-że-jeszcze-po-zniknięciu-nie-przestaje-działać
Działać Cytaty: Łatwiej jest zrozumieć konieczność działania, niż działać. -Georges Clemenceau
Łatwiej-jest-zrozumieć-konieczność-działania-ż-działać
Działać Cytaty: Miast mówić lub mil­czeć, win­no się działać. -Umberto Eco
miast-mówić-lub-mil­czeć-win­no ę-działać
Działać Cytaty: To, że Bóg ukochał człowieka, bynajmniej nie przeszkadza ludziom myśleć i radośnie działać. -Dietrich Bonhoeffer
to-że-bóg-ukochał-człowieka-bynajmniej-nie-przeszkadza-ludziom-myść-i-radośnie-działać
Działać Cytaty: Łat­wiej jest zro­zumieć ko­nie­czność działania, niż działać. -Georges Clemenceau
Łat­wiej-jest zro­zumieć-ko­nie­czność-działania-ż-działać
Działać Cytaty: God­ność człowieka po­lega na tym, żeby działać rozsądnie i de­cydo­wać samemu. -Max Frisch
god­ność-człowieka-po­lega-na tym-żeby-działać-rozsądnie-i de­cydo­wać-samemu
Działać Cytaty: Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym. -Władysław Stanisław Reymont
Żyć-to-działać-to-rozsiewać-po-świecie-talent-energię-uczucie-pomagać-w-czasie-teraźniejszym-pokoleniom-przyszłym
Działać Cytaty: Potomność powinna sądzić ludzi i rządy tylko w świetle ich czasów i okoliczności, w jakich przyszło im działać. -Napoleon Bonaparte
potomność-powinna-sądzić-ludzi-i-rządy-tylko-w-świetle-ich-czasów-i-okolicznoś-w-jakich-przyszło-im-działać
Działać Cytaty: Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię -Johann Wolfgang Goethe
cokolwiek-zamierzasz-zrobić-o-czymkolwiek-marzysz-zacznij-działać-Śmiałość-zawiera-w-sobie-geniusz-łę-i-magię
Działać Cytaty: Nic nie zostałoby nigdy doprowadzone do końca, gdyby człowiek czekał, aż nauczy się działać w sposób całkowicie bezbłędny. -John Henry Newman
nic-nie-zostałoby-nigdy-doprowadzone-do-końca-gdyby-człowiek-czekał-aż-nauczy-ę-działać-w-sposób-całkowicie-bezbłędny
Działać Cytaty: Co to jest indywidualność? Świadomość woli. Jest to uświadomienie sobie, że się ma wolę i że można działać. -Katherine Mansfield
co-to-jest-indywidualność-Świadomość-woli-jest-to-uświadomienie-sobie-że-ę-wolę-i-że-można-działać
Działać Cytaty: Zap­la­nować działanie, wyb­rać ofiarę, działać bez­li­tośnie, a po­tem iść spać - nie ma nic lep­sze­go na świecie. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)
zap­­nować-działanie-wyb­rać-ofiarę-działać-bez­li­tośnie-a po­tem-iść-spać- nie  nic-lep­sze­go-na świecie
Działać Cytaty: Co­kol­wiek za­mie­rzasz zro­bić, o czym­kolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość za­wiera w so­bie ge­niusz, siłę i magię. -Johann Wolfgang Goethe
co­kol­wiek-za­mie­rzasz-zro­bić-o czym­kolwiek-marzysz-zacznij-działać-Śmiałość za­wiera-w so­bie-ge­niusz-łę-i magię
Działać Cytaty:
jest-ty­-możli­woś-w wyjściu-z trud­nych-sy­tuac­ji-ważne-jest-by im sta­wić-czoło-i działać~pa­weł-rychlica 
Działać Cytaty: Działać możesz wte­dy, gdy działasz w cza­sie- gdy wychodząc z przeszłości,w te­raźniej­szość kształtu­jesz przyszłość. -kate-em
działać-możesz-wte­dy-gdy-działasz-w cza­sie-gdy-wychodząc-z przeszłośw-te­raźniej­szość-kształ­jesz-przyszłość
Działać Cytaty: Każdy mu­siał mieć ko­goś, wokół ko­go kręciło się je­go życie, dla ko­go mógł działać. Bier­ność oz­naczała pewną śmierć. Działanie było je­dyną szansą przetrwania. -Gustaw Herling-Grudziński
Działać Cytaty: Urzędnik żyje ze swojej mizernej pensji, jak również z nie dającego się zniszczyć przekonania, że bez niego urząd nie będzie mógł działać. -Kurt Tucholsky
urzędnik-żyje-ze-swojej-mizernej-pensji-jak-również-z-nie-dającego-ę-zniszczyć-przekonania-że-bez-niego-urząd-nie-będzie-mógł-działać
Działać Cytaty: Nigdy z żadnym wypadku nie wolno wpadać w rozpacz. Mieć nadzieję i działać - oto nasz obowiązek w nieszczęściu. Bezczynna rozpacz to rezygnacja i złamanie obowiązku. -Borys Pasternak
nigdy-z-żadnym-wypadku-nie-wolno-wpadać-w-rozpacz-mieć-nadzieję-i-działać-oto-nasz-obowiązek-w-nieszczęściu-bezczynna-rozpacz-to
Działać Cytaty: Mózg to wspaniały organ: zaczyna działać w chwili, gdy się budzimy, a kończy, gdy znajdziemy się w pracy. -Dean Mclaughlin
mózg-to-wspaniały-organ-zaczyna-działać-w-chwili-gdy-ę-budzimy-a-kończy-gdy-znajdziemy-ę-w-pracy
Działać Cytaty: Sama wiedza nie wystarczy, trzeba ją jeszcze stosować... Chęci nie wystarczą, trzeba działać. -Bruce Lee
sama-wiedza-nie-wystarczy-trzeba-ją-jeszcze-stosować-chę-nie-wystarczą-trzeba-działać
Działać Cytaty: Działać jak człowiek myślący, myśleć jak człowiek czynu. -Henri Bergson
działać-jak człowiek-myślący-myść-jak człowiek-czynu
Działać Cytaty: Miłość jest jak nar­ko­tyk. Do za­kocha­nia je­den krok, a do od­kocha­nia długa te­rapia. Działać może z pa­re dni, miesiąc, rok, ale zaw­sze do niej wrócisz. -Kaye
miłość-jest jak nar­ko­tyk-do za­kocha­nia-­den-krok-a do od­kocha­nia-długa-te­rapia-działać może-z pa­re-dni-miesiąc-rok
Działać Cytaty: Zawsze trzeba działać. Źle czy dobrze, okaże się później. Żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się. -Andrzej Sapkowski
Działać Cytaty: za­miast tra­cić czas na tworze­nie lis­ty 'plusów i minusów', poszu­kaj ta­kich celów, które dadzą ci naj­większą mo­tywację i dla których war­to będzie działać. ar­gu­men­ty za tym by się pod­dać zaw­sze zdołasz odnaleźć. -thrillofit
Działać Cytaty: Żeby do­konać wiel­kich rzeczy, mu­simy nie tyl­ko działać, ale także marzyć, nie tyl­ko pla­nować, ale także wierzyć. -Anatol France (François Anatole Thibault)
Żeby-do­konać-wiel­kich-rzeczy-mu­simy-nie tyl­ko-działać-ale-także-marzyć-nie tyl­ko-pla­nować-ale-także-wierzyć
Działać Cytaty: Być może nig­dy nie będę w sta­nie pos­trze­gać małżeństwa inaczej niż ja­ko klat­ki, która spra­wi, że nie będę w sta­nie pra­cować, la­tać, działać. -Amelia Earhart
być-może-nig­dy-nie będę-w sta­nie-pos­trze­gać-łżeństwa-inaczej-ż-ja­ko-klat­ki-która-spra­wi-że nie będę-w sta­nie
Działać Cytaty: Trzeba działać jak człowiek myślący, trzeba myśleć jak człowiek czynu. -Henri Bergson
trzeba-działać-jak-człowiek-myślący-trzeba-myść-jak-człowiek-czynu