Działania Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Działania Cytaty: Nie istnieją żadne działania czysto intelektualne, ani żadne działania czysto uczuciowe. Zawsze i wszędzie w zachowaniach związanych z przedmiotami czy osobami uczestniczą oba elementy. Ponieważ każdy z nich zakłada drugi. Miłość zakłada zrozumienie. -Jean Piaget
Działania Cytaty: Źródłem każdego działania jest myśl. -Ralph Waldo Emerson
Działania Cytaty: Praktyczne działania to remedium na duchowe frustracje. -Zofia Kucówna
praktyczne-działania-to-remedium-na-duchowe-frustracje
Działania Cytaty: Patron niejednego działania: święty Nijaki. -Zbigniew Waydyk
patron-niejednego-działania-święty-nijaki
Działania Cytaty: Czas działania człowieka jest ograniczony. -Pittakos
czas-działania-człowieka-jest-ograniczony
Działania Cytaty: Tajemnica energii działania polega na tchnieniu nauki. -Ludwik Hirszfeld
tajemnica-energii-działania-polega-na-tchnieniu-nauki
Działania Cytaty: Nad­miar cnót jest ha­mul­cem działania. -Janusz Gaudyn
nad­miar-cnót-jest ha­mul­cem-działania
Działania Cytaty: Moc i chęć działania mężczyzn płynie z przekonania, że są potrzebni. -Anonim
moc-i-chęć-działania-mężczyzn-płynie-z-przekonania-że-są-potrzebni
Działania Cytaty: Łatwiej jest zrozumieć konieczność działania, niż działać. -Georges Clemenceau
Łatwiej-jest-zrozumieć-konieczność-działania-ż-działać
Działania Cytaty: Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania -Walt Disney
sposobem-na-zaczęcie-jest-skończenie-mówienia-i-podjęcie-działania
Działania Cytaty: Działania po najmniejszej linii oporu wywołują największe napięcie. -Urszula Zybura
działania-po-najmniejszej-linii-oporu-wywołują-największe-napięcie
Działania Cytaty: Kobiety znajdują motywację i siłę do działania, kiedy są otoczone czułą opieką. -John Gray
kobiety-znajdują-motywację-i-łę-do-działania-kiedy-są-otoczone-czułą-opieką
Działania Cytaty: Pla­nowa­nia ro­zum wielki; Do działania zbyt już miękki. -SirNobody
pla­nowa­nia-ro­zum-wielki-do-działania-zbyt-już-miękki
Działania Cytaty: Zew­sząd słychać narzekania, Bie­rzmy się więc do działania. -Ryder
zew­sząd-słychać-narzekania-bie­rzmy ę-więc-do działania
Działania Cytaty: Nikt z nas nie zna zasięgu swego działania i tego, co ludziom daje. -Albert Schweitzer
nikt-z-nas-nie-zna-zasięgu-swego-działania-i-tego-co-ludziom-daje
Działania Cytaty: Daj­cie ludziom swo­bodę działania, a zas­koczą was swoją pomysłowością. -Peter Drucker
daj­cie-ludziom-swo­bodę-działania-a zas­koczą-was-swoją-pomysłowośą
Działania Cytaty: Łat­wiej jest zro­zumieć ko­nie­czność działania, niż działać. -Georges Clemenceau
Łat­wiej-jest zro­zumieć-ko­nie­czność-działania-ż-działać
Działania Cytaty: Wiara we własne siły jest mostem łączącym oczekiwania, działania, wkład i wyniki. -RosaBeth Kantor
wiara-we-własne-ły-jest-mostem-łączącym-oczekiwania-działania-wkład-i-wyniki
Działania Cytaty: Mod­litwa jest naj­silniej­szą możli­wością nasze­go działania. -Karol de Foucauld
mod­litwa-jest naj­silniej­szą-możli­wośą-nasze­go-działania
Działania Cytaty: Le­karz zna cho­roby człowieka, ad­wo­kat je­go złe działania, a kapłan je­go potrzeby. -Arthur Schopenhauer
le­karz-zna-cho­roby-człowieka-ad­wo­kat-­go-złe-działania-a kapłan-­go-potrzeby
Działania Cytaty: Można czynić zło nie tylko swoim działaniem, ale także zaniechaniem działania. -Anonim
można-czynić-zło-nie-tylko-swoim-działaniem-ale-także-zaniechaniem-działania
Działania Cytaty: Najskuteczniejszy sposób na kształtowanie własnego życia to PRZYSTĄPIĆ do DZIAŁANIA - i trzeba się tylko do tego nakłonić -Robbins Anthony
najskuteczniejszy-sposób-na-kształtowanie-własnego-życia-to-przystĄpiĆ-do-dziaŁania-i-trzeba-ę-tylko-do-tego-nakłonić
Działania Cytaty: Najskuteczniejszy sposób na kształtowanie własnego życia to PRZYSTĄPIĆ do DZIAŁANIA - i trzeba się tylko do tego nakłonić. -Anthony Robbins
najskuteczniejszy-sposób-na-kształtowanie-własnego-życia-to-przystĄpiĆ-do-dziaŁania-i-trzeba-ę-tylko-do-tego-nakłonić
Działania Cytaty: Kultywuję nienawiść do działania niczym kwiat w cieplarni. Sam siebie chwalę za moją przenikliwość w ocenie życia. -Fernando Pessoa
kultywuję-nienawiść-do-działania-niczym-kwiat-w-cieplarni-sam-siebie-chwalę-za-moją-przenikliwość-w-ocenie-życia
Działania Cytaty:
kon­flikt-między-ludzki-jak i ga­tun­ko­wy-jest oz­naką-działania-sza­tana-~pa­weł-rychlica 
Działania Cytaty: Za dużo gdy­bania, naj­częstszy powód do sta­nia. Może tak za­miast gdybania wziąć się do działania?  -Cicho_ciemny
za-żo-gdy­bania-naj­częstszy-powód-do sta­nia-może-tak-za­miast-gdybania-wziąć ę-do działania 
Działania Cytaty: Two­ja obojętność w sto­sun­ku do mnie zadzi­wiająco mo­tywu­je mnie do działania. -szaralalka
two­ja-obojętność-w sto­sun­ku-do mnie-zadzi­wiająco-mo­tywu­-mnie-do działania
Działania Cytaty: Nie po­dej­mując działania nie ocze­kuj rozwiązania. -Ryder
nie-po­dej­mując-działania-nie ocze­kuj-rozwiązania
Działania Cytaty: Lekarz zna choroby człowieka, adwokat jego złe działania, a kapłan jego potrzeby. -Artur Schopenhauer
lekarz-zna-choroby-człowieka-adwokat-jego-złe-działania-a-kapłan-jego-potrzeby
Działania Cytaty: Dawać należy to, co komuś jest rzeczywiście potrzebne, a nie to, co sami uznajemy za stosowne. W przeciwnym razie - dając - będziemy bezwiednie mnożyć działania pozorne. -Ewa Szumańska
dawać-należy-to-co-komuś-jest-rzeczywiście-potrzebne-a-nie-to-co-sami-uznajemy-za-stosowne-w-przeciwnym-razie-dając-będziemy-bezwiednie
Działania Cytaty: Kiedy staje się oczywiste, że cele nie mogą zostać osiągnięte, nie dostosowuj celów, dostosuj działania -Konfucjusz
kiedy-staje-ę-oczywiste-że-cele-nie-mogą-zostać-osiągnięte-nie-dostosowuj-celów-dostosuj-działania
Działania Cytaty: Ludzie, którzy osiągają coś na tym świecie, to ci, którzy nie znajdując sprzyjających do działania warunków, samije sobie tworzą. -George Bernard Shaw
ludzie-którzy-osiągają-coś-na-tym-świecie-to-którzy-nie-znajdując-sprzyjających-do-działania-warunków-samije-sobie-tworzą
Działania Cytaty: Kul­ty­wuję niena­wiść do działania niczym kwiat w ciep­larni. Sam siebie chwalę za moją prze­nik­li­wość w oce­nie życia. -Fernando Pessoa
kul­ty­wuję-niena­wiść-do działania-niczym-kwiat-w ciep­larni-sam siebie-chwalę-za moją-prze­nik­li­wość-w oce­nie-życia
Działania Cytaty: Nie słowa, a czy­ny mogą nas pop­ra­wić... Każde głośne pos­ta­nowienie nie jest war­te ciche­go działania. -qches
nie-słowa-a czy­ny-mogą-nas-pop­ra­wić-każde głośne-pos­­nowienie-nie jest war­te-ciche­go-działania
Działania Cytaty: To, żad­na sztuka, Scho­wać się pod kołdrą i uda­wać trupa. Kiedy wiel­kie są oczekiwania, Na­leży wstać i ruszyć do działania... -Maly Majkel
to-żad­na-sztuka-scho­wać ę-pod-kołdrą-i uda­wać-trupa-kiedy-wiel­kie-są oczekiwania-na­ży-wstać-i ruszyć-do działania