Dzieło Sztu­ki Cytaty

Dzieło Sztu­ki Cytaty: Dzieło sztu­ki stoi wyżej niż dzieło natury. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel


Dzieło Sztu­ki Cytaty: Każde dos­ko­nałe dzieło sztu­ki jest mo­ral­nym postępem ludzkości. -Ludwig van Beethoven


każde-­ko­nałe-dzieło-sztu­ki-jest mo­ral­nym-postępem-ludzkoś
Dzieło Sztu­ki Cytaty: Niektórzy chcą zro­zumieć dzieło sztu­ki - miłość nie żąda zrozumienia. -Bogumił Buczyński


niektórzy-chcą-zro­zumieć-dzieło-sztu­ki- miłość-nie żąda-zrozumienia
Dzieło Sztu­ki Cytaty: Dzieło sztu­ki nie mu­si być rac­jo­nal­ne ani lo­giczne. W ten sposób zbliża się do snu i umysłu dziecka. -Giorgio de Chirico


dzieło-sztu­ki-nie mu­-być-rac­jo­nal­ne-ani-lo­giczne-w ten-sposób-zbliża ę-do snu-i umysłu-dziecka
Dzieło Sztu­ki Cytaty: Dzieło sztuki stoi wyżej niż dzieło natury. -Fryderyk Hegel


dzieło-sztuki-stoi-wyżej-ż-dzieło-natury
Dzieło Sztu­ki Cytaty: Sztu­ka mil­cze­nia jest większa niż sztu­ka mówienia. -Arthur Schopenhauer


sztu­ka-mil­cze­nia-jest większa-ż-sztu­ka-mówienia
Dzieło Sztu­ki Cytaty: Łat­wiej­sza jest sztu­ka pa­mięta­nia od sztu­ki zapominania. -Tadeusz Kotarbiński


Łat­wiej­sza-jest sztu­ka-pa­mię­nia-od sztu­ki-zapominania
Dzieło Sztu­ki Cytaty: Sztu­ka pochleb­stwa dała początek sztu­ce dziękowania. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Dzieło Sztu­ki Cytaty: Sztu­ka życia to sztu­ka uni­kania cierpień. -Thomas Jefferson


sztu­ka-życia-to sztu­ka-uni­kania-cierpień
Dzieło Sztu­ki Cytaty: Sztu­ka no­wa służy twórcom, sztu­ka sta­ra - odbiorcom. -Stefan Kisielewski


sztu­ka-no­wa-służy-twórcom-sztu­ka-sta­ra- odbiorcom
Dzieło Sztu­ki Cytaty: Nie sztu­ka brać, sztu­ka dać. -Bujak Bogusław


Dzieło Sztu­ki Cytaty: Jes­tem od­da­ny mo­jej sztu­ce. Wierzę, że sztu­ka ja­ko całość za swój cel ma zjed­nocze­nie te­go, co ma­terial­ne i co ducho­we, te­go, co ludzkie i co ducho­we. I wierzę, że jest to praw­dzi­wy powód is­tnienia sztu­ki i te­go, co ro­bię. Czuję się szczęśli­wy, że jes­tem in­stru­men­tem, przez który przepływa muzyka. -Michael Jackson


Dzieło Sztu­ki Cytaty: Stworzyłem dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że ładne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Stworzyłem ko­lej­ne dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że świetne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze Stworzyłem trze­cie dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że piękne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Stworzyłem os­tatnie dzieło sztuki, ty po­wie­działeś, że przecudowne, ja po­wie­działem, że zro­bię lepsze. Z og­romnym zdzi­wieniem za­pytałeś mnie czy żartuje, a ja za­dowo­lony, padłem z wy­cieńcze­nia na ziemie, od­po­wiadając: Tak!  -Apostrof


Dzieło Sztu­ki Cytaty: Sztu­ka jest wie­czną wiosną. Sztu­ka jest ciepłym wiatrem, od które­go śniegi topnieją. -Konstanty Ildefons Gałczyński


sztu­ka-jest wie­czną-wiosną-sztu­ka-jest ciepłym-wiatrem-od-które­go-śniegi-topnieją
Dzieło Sztu­ki Cytaty: Lo­gika jest wro­giem sztu­ki,ale sztu­ce nie wol­no być wro­giem logiki. -Karl Kraus


lo­gika-jest wro­giem-sztu­kiale-sztu­-nie wol­no-być-wro­giem-logiki
Dzieło Sztu­ki Cytaty: Nie zro­zumiecie sztu­ki dopóty, dopóki nie zro­zumiecie, że w sztu­ce 1+1 może dać każdą liczbę, za wyjątkiem 2. -Pablo Ruiz Picasso


nie-zro­zumiecie-sztu­ki-dopóty-dopóki-nie zro­zumiecie-że w sztu­-1+1-może-dać-każdą-liczbę-za wyjątkiem-2
Dzieło Sztu­ki Cytaty: Pra­wie cała li­tera­tura, pra­wie cała poez­ja, pra­wie cała sztu­ka wy­rosły z ludzkiego bólu; w niebie chy­ba sztu­ki nie ma. -Leszek Kołakowski


pra­wie-cała-li­tera­tura-pra­wie-cała-poez­ja-pra­wie-cała-sztu­ka-wy­rosły-z ludzkiego-bólu-w niebie-chy­ba-sztu­ki-nie 
Dzieło Sztu­ki Cytaty: Koniec wieńczy dzieło. -Anonim


koniec-wieńczy-dzieło