Dzielą się Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Dzielą się Cytaty: Dzielą Nas ludzie! Dzielą Nas opi­nie! Dzielą Nas emoc­je!Dzielą Nas uczu­cia! Dzielą Nas spoj­rze­nia! Dzieli Nas wstyd! Dzieli Nas zbyt wiele... -kate-em
dzielą-nas-ludzie-dzielą-nas-opi­nie-dzielą-nas-emoc­dzielą-nas-uczu­cia-dzielą-nas-spoj­rze­nia-dzieli-nas-wstyd-dzieli-nas-zbyt-wiele
Dzielą się Cytaty: Na pozór ob­cy so­bie ludzie, których dzielą set­ki ki­lometrów pot­ra­fią zna­leźć wspólny język i te­maty do rozmów, szyb­ciej niż ludzie, których dzielą je­dynie blo­ki i klat­ki schodowe. -szajbuss
Dzielą się Cytaty: Ludzie dzielą się na oglądanych i oglądających. -Adam Brzeski
ludzie-dzielą-ę-na-oglądanych-i-oglądających
Dzielą się Cytaty: I głup­cy dzielą się na dy­letantów i fachowców. -Karol Kord
i głup­cy-dzielą ę-na dy­letantów-i fachowców
Dzielą się Cytaty: NIE­DZIELA Z MI­NIATURĄ ALA FYR­FLE 19.06.2016r. Mar­ne kazanie, Niebo dla zmysłów - jaśmin. Nie­dziela zwykła. Wdzięczny kwiat róży, Całuję zmar­szczki Mat­ki -  Czarnoziemowe. Prog­ram pięćset plus, Plus mie­szka­nia czyn­szo­we - Ja­rosław Wielki. Rodzą nas ludźmi. Umiera­my milczący. Poukładani. Przez płatek róży Pa­nora­ma Bes­kidów - Widząc Poezją. -fyrfle
Dzielą się Cytaty: Ob­dziela­nie się Wy­pełnione miłością Uszanowanie Krys­ty­na Sz. 25.12.2014r. -krysta
ob­dziela­nie-ę-wy­pełnione-miłośą-uszanowanie-krys­ty­na-sz-25122014r
Dzielą się Cytaty: Tylko kwiaty dzielą się swoim zapachem ze wszystkimi - i z dobrymi, i ze złymi; ludzie nie - mogliby się rozchorować. -Stefan Pacek
tylko-kwiaty-dzielą-ę-swoim-zapachem-ze-wszystkimi-i-z-dobrymi-i-ze-złymi-ludzie-nie-mogliby-ę-rozchorować
Dzielą się Cytaty: Dyk­ta­tury dzielą się na dob­re i złe. De­mok­racja jest zaw­sze głupia. -Janusz Korwin-Mikke
dyk­­tury-dzielą ę-na dob­re-i złe-de­mok­racja jest zaw­sze-głupia
Dzielą się Cytaty: Ubodzy ludzie mając tak niewiele dzielą się tym co mają za to bo­gacz na­wet wo­de z kra­nu bedzie skąpić  -Ciarka
ubodzy-ludzie-mając-tak-niewiele-dzielą ę-tym-co mają-za to bo­gacz-na­wet-wo­de-z kra­nu-bedzie-skąpić 
Dzielą się Cytaty: Ludzie dzielą się na ludzi i zwierzęta, kobiety na kobiety i gęsi. -Jan Fedorowicz
ludzie-dzielą-ę-na-ludzi-i-zwierzę-kobiety-na-kobiety-i-gę
Dzielą się Cytaty: Dawniej były trzy rodzaje kobiet: matki, córki, żony. Dzisiaj dzielą się na uczone i nieuczone, tych ostatnich całe legiony. -Melania Parczewska
dawniej-były-trzy-rodzaje-kobiet-matki-córki-żony-dzisiaj-dzielą-ę-na-uczone-i-nieuczone-tych-ostatnich-całe-legiony
Dzielą się Cytaty: Śmier­ci nie roz­dziela się jak majątku. Nikt nie idzie szu­kać smutku. -R » Juan Rulfo » Pedro Páramo
Dzielą się Cytaty: mądralówna wra­ca ze szkoły i przy­nosi no­winę. - ma­mo, na­si sąsie­dzi chy­ba się po­godzi­li i nie będą się roz­wodzić ! widziałam, jak ra­zem piłowa­li drew­no ! - gdzie tam, meb­le dzielą ... -lovely-girl
Dzielą się Cytaty: Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności. -Coco Chanel
przemilczenia-dzielą-bardziej-ż-nieobecnoś
Dzielą się Cytaty: Ko­biety dzielą się na ta­kie, przez które ma się sa­me zmar­twienia, i na ta­kie, króre nas przed ty­mi zmar­twieniami bronią. -Stanisława Fleszarowa-Muskat
ko­biety-dzielą ę-na ­kie-przez-które- ę-­me-zmar­twienia-i na ­kie-króre-nas-przed-ty­mi-zmar­twieniami-bronią
Dzielą się Cytaty: Kobiety dzielą się na takie, przez które ma się same zmartwienia i na takie, które nas przed tymi zmartwieniami bronią. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
kobiety-dzielą-ę-na-takie-przez-które-ę-same-zmartwienia-i-na-takie-które-nas-przed-tymi-zmartwieniami-bronią
Dzielą się Cytaty: Bar­dzo cien­ka li­nia od­dziela upór od głupoty. -Harlan Coben
bar­dzo-cien­ka-li­nia-od­dziela-upór-od głupoty
Dzielą się Cytaty: Ko­biety są jak fo­tog­ra­fie; ja­kiś głupiec sta­ran­nie przecho­wuje kliszę, pod­czas gdy ludzie in­te­ligen­tni dzielą się odbitkami. -Henry Francois Becque
ko­biety-są jak fo­tog­ra­fie-ja­kiś-głupiec-sta­ran­nie-przecho­wuje-kliszę-pod­czas-gdy-ludzie-in­te­ligen­tni-dzielą ę
Dzielą się Cytaty: Cień sta­rej rodzi­ny od­dziela par­tnerów od siebie. -Antoni Kępiński
cień-sta­rej-rodzi­ny-od­dziela-­tnerów-od siebie
Dzielą się Cytaty: Miłość jest niepojęta dla tych, co jej nie dzielą. -Francois Chateaubriand
Dzielą się Cytaty: Miłość jest niepojęta dla tych, co jej nie dzielą. -Francois Rene de Chateaubriand
Dzielą się Cytaty: Prze­mil­cze­nia dzielą bar­dziej niż nieobecności. -Coco Chanel
prze­mil­cze­nia-dzielą-bar­dziej-ż-nieobecnoś
Dzielą się Cytaty: Prosząc o spokój za­pomi­namy jak cien­ka li­nia od­dziela go  od samotności. -thrillofit
prosząc-o spokój-za­pomi­namy-jak-cien­ka-li­nia-od­dziela-go -od-samotnoś
Dzielą się Cytaty: Nauczyciele często są jak szyby: pozwalają widzieć prawdę, ale dzielą od rzeczywistości. -Khalil Gibran
nauczyciele-często-są-jak-szyby-pozwalają-widzieć-prawdę-ale-dzielą-od-rzeczywistoś
Dzielą się Cytaty: Kobiety dzielą się na dwie kategorie. Na roztrzepane, które zawsze gubią rękawiczki i na uważne, które zawsze jedną przynoszą do domu. -Marlena Dietrich
kobiety-dzielą-ę-na-dwie-kategorie-na-roztrzepane-które-zawsze-gubią-rękawiczki-i-na-uważne-które-zawsze-jedną-przynoszą-do-domu
Dzielą się Cytaty: Ludzie dzielą się na pirotechników i saperów. Jedni podkładają wciąż bomby pod własne lub cudze życie, pod każdy dzień, pod każdą chwilę -drudzy starają się te bomby rozbrajać. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
Dzielą się Cytaty: Tyl­ko od was za­leży: mo­ja pa­ni i mój panie, Czy nie­dziela będzie ra­dos­nym wyuzdaniem. -fyrfle
tyl­ko-od was-za­ży-mo­ja-pa­-i mój-panie-czy-nie­dziela-będzie-ra­­nym-wyuzdaniem
Dzielą się Cytaty: NIE­DZIELA Z MI­NIATURĄ ALA FYRFLE Uby­wa nocy Przy­bywa pta­sich dźwięków Ple­cie się kwiecień Pasą się tucząc Pas­terzy w rok tłusty Ow­ce pod Grojcem Kołnierz stokrotek Pod kwitnącą czereśnią Pe­rełki kwietnia  -fyrfle
Dzielą się Cytaty: W zwycza­ju mam tak, że gdy wypłaku­je się w po­duszkę, zas­ta­nawiam się ile w obec­nym mo­men­cie osób na całym świecie, na poszczególnych kon­ty­nen­tach, czu­je się tak sa­mo cho­ler­nie bez­radnie. Wte­dy mam wrażenie, że dzielą ze mną smutek. -Kaye
Dzielą się Cytaty: Mężowie dzielą się na: wyt­rzy­małych, mniej wyt­rzy­małych oraz na tych, którzy się rozwodzą. -Henryk Horosz
mężowie-dzielą ę-na-wyt­rzy­łych-mniej-wyt­rzy­łych-oraz-na tych-którzy ę-rozwodzą
Dzielą się Cytaty: mężczyźni dzielą się na trzy grupy. tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć. no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za niskich. -thrillofit
mężczyź-dzielą ę-na trzy-grupy-tych-którzy-mają-już-ko­biety-i tych-którzy-ko­biet-nie chcą-mieć-no-i trze­cia-gru­pa-wiado­mo
Dzielą się Cytaty: Po czym poz­nać miłość? Ano po tym że z naj­większe­go twar­dziela ro­bi mięcza­ka, rozkłada go na łopatki. -daniello
po czym-poz­nać-miłość-ano-po tym-że z naj­większe­go-twar­dziela-ro­bi-mięcza­ka-rozkłada-go na łopatki
Dzielą się Cytaty: Bo oni (fa­ceci) dzielą się tyl­ko na dwie ka­tego­rie: a) faj­nych b) niefaj­nych. Je­go pod pun­ktem a) nie ma. Jak więc mam ga­dać z kimś, ko­goś nie ma?  -Malwina Kowszewicz
bo oni-fa­ceci-dzielą ę-tyl­ko-na dwie-ka­tego­rie-a faj­nych-b niefaj­nych-je­go pod-pun­ktem-a nie -jak więc-mam-ga­dać
Dzielą się Cytaty: Miłość jak mur, od­dziela i chro­ni od wszys­tkiego co złe. Zro­zumienie i sza­cunek to an­kry dla te­goż mu­ru.   -M44G
miłość-jak mur-od­dziela-i chro­-od wszys­tkiego-co złe-zro­zumienie-i sza­cunek-to an­kry-dla-te­goż-mu­ru- 
Dzielą się Cytaty: Choć cza­sem dzielą Was set­ki ki­lometrów to jes­teście blis­ko siebie ser­cem i myśla­mi - to poz­wa­la przetrwać. -stokrotka123
choć-cza­sem-dzielą-was-set­ki-ki­lometrów-to jes­teście-blis­ko-siebie-ser­cem-i myś­mi- to poz­wa­-przetrwać