Egoiz­mem Być Cytaty

Go to Gemtracks
Egoiz­mem Być Cytaty: Dzi­siaj, gdy ty­lu ludzi jest sa­mot­nych, byłoby niewy­baczal­nym egoiz­mem być sa­mot­nym, samotnie. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)
Egoiz­mem Być Cytaty: Człowiek czy­nu nie może być poz­ba­wiony dużej do­zy egoiz­mu, pychy, oziębłości i chytrości. -Charles de Gaulle
człowiek-czy­nu-nie może-być-poz­ba­wiony-żej-do­zy-egoiz­mu-pychy-oziębłoś-i chytroś
Egoiz­mem Być Cytaty: Mówienie ludziom „nie” jest wspa­niałą rzeczą, jest to część prze­budze­nia. I zro­zum, to nie jest egoizm. Egoiz­mem jest wy­maga­nie od in­nych, by żyli życiem, które aku­rat to­bie wy­daje się najwłaściw­sze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem. -M » Anthony de Mello » Przebudzenie
Egoiz­mem Być Cytaty: [Poez­ja] po­win­na być nieuf­nością. Kry­tycyz­mem.De­mas­ka­tor­stwem. Po­win­na być tym wszys­tkim aż do chwi­li, gdy z tej Ziemi znik­nie os­tatnie kłam­stwo, os­tatnia de­mago­gia i os­tatni akt przemocy. -Stanisław Barańczak
Egoiz­mem Być Cytaty: Chciałbym być twardy, być twar­dy tak bardzo żeby móc jeść petardy, strze­lać z tyłka pe­tardą ... Chciałbym również potrafić dy­mem gęstym oddychać, jeść na raz paczkę gwoździ, żywy ogień połykać ... Marzę o tym by stać się na po­cis­ki odpornym, skórę mieć jak z metalu, kości też niez­niszczal­ne ... Kiedy byłem ja mały, byłem kozłem ofiarnym i już wte­dy marzyłem by w przyszłości być twardym. -Moon G
Egoiz­mem Być Cytaty: Gdy­by ko­munizm się udał i spełnił wszys­tkie obiet­ni­ce, przes­tałby być ko­muniz­mem i dla­tego nig­dy się nie uda. -Andrzej Bobkowski
gdy­by-ko­munizm ę-udał-i spełł-wszys­tkie-obiet­­-przes­łby-być-ko­muniz­mem-i dla­tego-nig­dy ę-nie uda
Egoiz­mem Być Cytaty: Mówi się o egoiz­mie i des­po­tyz­mie starców, ale z dru­giej stro­ny rzad­ko miłość by­wa tak be­zin­te­resow­na i uległa, jak właśnie u nich. -Antoni Kępiński
mówi ę-o egoiz­mie-i ­po­tyz­mie-starców-ale-z dru­giej-stro­ny-rzad­ko-miłość-by­wa-tak-be­zin­te­resow­na-i uległa
Egoiz­mem Być Cytaty: Lu­biła morze je­dynie za je­go burzli­wość, a zieleń tyl­ko wśród ruin. Z każdej rzeczy mu­siała wy­dobyć jakąś korzyść dla siebie i od­rzu­cała ja­ko zbędne to wszys­tko, co w da­nej chwi­li nie mogło być po­kar­mem dla jej serca. -F » Gustaw Flaubert » Pani Bovary
Egoiz­mem Być Cytaty: A czym jest pus­ty­nia dla ko­goś kto nig­dy nie zas­ma­kował choć krzty wo­dy, niczym in­nym jak do­mem być nie może, choć na­wet na pus­ty­ni po­jawia się cza­sem wo­da, ja­ko znak, zmiany treści w życiu własnym. -Gorsze dziecko
Egoiz­mem Być Cytaty: Za ateiz­mem prze­mawia wiele ar­gu­mentów. Więcej niż za re­ligią. W grun­cie rzeczy to lo­giczne, żeby być ateistą. Tak jak lo­giczne i ro­zum­ne jest to, żeby się nie za­kochać... A prze­cież ludzie nie są w tym wy­pad­ku lo­giczni. Na szczęście. -Józef Stanisław Tischner
Egoiz­mem Być Cytaty: Wiesz co mnie bo­li ?  Że ludzie ciągle narze­kają na to i tam­to ale żeby coś zmienić nie pot­ra­fią , zapląta­ni są w swoim egoiz­mie nie pot­ra­fią dos­trzec , że to właśnie my bu­duje­my naszą przyszłość i jeżeli my nie zmieni­my na­dal zos­ta­niemy w tym bałaganie  -Niepozorny
Egoiz­mem Być Cytaty: Po­całunek jest naj­ważniej­szym po­kar­mem ducha. -fyrfle
po­całunek-jest naj­ważniej­szym-po­kar­mem-ducha
Egoiz­mem Być Cytaty: Je­sień nie jest od­wi­niętym wstecz fil­mem wiosny. -Karol Irzykowski
je­sień-nie jest od­wi­ętym-wstecz-fil­mem-wiosny
Egoiz­mem Być Cytaty: dra­mat is­tnienia - zbun­to­wani frustraci z dyp­lo­mem w ręku  -Maverick123
dra­mat-is­tnienia-zbun­to­wani-frustraci-z-dyp­lo­mem-w ręku 
Egoiz­mem Być Cytaty: Naj­większym prob­le­mem jest nie dos­trze­gać go. -Urszula Zybura
naj­większym-prob­­mem-jest nie ­trze­gać-go
Egoiz­mem Być Cytaty: Nie zas­ta­nawiaj się nad prob­le­mem, myśl o rozwiązaniu. -Terry Goodkind
nie-zas­­nawiaj ę-nad-prob­­mem-myśl-o rozwiązaniu
Egoiz­mem Być Cytaty: chciałabym być to­nem wy­bija­nym szep­tem de­likat­nym lecz słyszanym pro­mieniem światła liżącym twarze śla­dami stóp na ciepłym bulwarze mok­rym po­ran­kiem budzącym ptaki wiat­rem który prze­ciera swe szlaki szu­mem biegnącym po blis­kiej łące ga­sić za­palać codzien­nie słońce... A gdy mnie zab­raknie tak naprawdę... ...chciałabym zais­tnieć w tobie. -Papużka
Egoiz­mem Być Cytaty: bar­dzo smut­ny sen we mnie wsiąka tu­li się jes­tem do­mem łez  -Deszcz
bar­dzo-smut­ny-sen-we-mnie-wsiąka-­li-ę-jes­tem-do­mem-łez 
Egoiz­mem Być Cytaty: Rząd w re­woluc­ji jest des­po­tyz­mem wol­ności prze­ciw­ko tyranii. -Maximilien Robespierre
rząd-w re­woluc­ji-jest ­po­tyz­mem-wol­noś-prze­ciw­ko-tyranii
Egoiz­mem Być Cytaty: Zauważyłem, że os­tatni­mi cza­sy ad­min os­tro wziął się za uk­ry­wanie tek­stów niez­godnych z re­gula­minem. Zas­ta­nawia mnie jed­nak czy zes­taw li­ter sta­nowiący wul­ga­ryzm po­zos­ta­je wul­ga­ryz­mem gdy pop­rzes­ta­wiamy li­tery... czy jak ko­muś na­piszę np. 'twój wier­sz jest jucho­wy i do­lony­pier­po' al­bo 'co to wuk­ra ma być' ... czy mo­ja opi­nia też zos­ta­nie ukryta?  -Moon G
Egoiz­mem Być Cytaty:
Egoiz­mem Być Cytaty: Prob­le­mem nasze­go wieku nie jest bom­ba ato­mowa, lecz ser­ce ludzkie. -Albert Einstein
prob­­mem-nasze­go-wieku-nie jest bom­ba-ato­mowa-lecz-ser­-ludzkie
Egoiz­mem Być Cytaty: Jest jak nat­chniona pat­riotyz­mem prelekcja, Dwu­godzin­na w twoim wnętrzu erekcja. -fyrfle
jest-jak nat­chniona-pat­riotyz­mem-prelekcja-dwu­godzin­na-w twoim-wnętrzu-erekcja
Egoiz­mem Być Cytaty: Niez­wykle piękne miej­sce uczy­niono naszym do­mem. Tyl­ko re­guły w nim ja­kieś niewiadome. -♥. Skalon A.M
niez­wykle-piękne-miej­sce-uczy­niono-naszym-do­mem-tyl­ko-re­guły-w nim-ja­kieś-niewiadome
Egoiz­mem Być Cytaty: A co, jeśli byłam dla Ciebie tyl­ko nędznym fan­to­mem, na którym mogłeś poćwiczyć jak (się) kochać?  -Riot
a co-śli-byłam-dla-ciebie-tyl­ko-nędznym-fan­to­mem-na którym mogłeś-poćwiczyć-jak ę-kochać 
Egoiz­mem Być Cytaty: był ge­niu­szem - miał cho­robę psychiczną. zain­spi­rowa­ne fil­mem `Ama­deus` ;)  -blanejszyna
był-ge­niu­szem- miał-cho­robę-psychiczną-zain­spi­rowa­ne-fil­mem-`ama­deus`- 
Egoiz­mem Być Cytaty: Na­ga cisza... Czas uderza o ściany ryt­mem zegara... Jest zimno... Cho­ler­nie daleko do Twoich ramion... -Uśmiechnięta Anielica
na­ga-cisza-czas-uderza-o ściany-ryt­mem-zegara-jest-zimno-cho­ler­nie-daleko-do-twoich-ramion
Egoiz­mem Być Cytaty: Ty­le ludzi w wiel­kim tłumie W nim ze trzech ro­zu­mem włada Żaden z nich nie wyrachuje Ile go na łeb przypada  -SirNobody
ty­-ludzi-w wiel­kim-tłumie-w-nim-ze trzech-ro­zu­mem-włada-Żaden-z nich-nie wyrachuje-ile-go na łeb-przypada 
Egoiz­mem Być Cytaty: Idiota z dyp­lo­mem to ta­ki sam idiota, jak przed­tem — tyl­ko z pretensjami. -Janusz Korwin-Mikke
idiota-z dyp­lo­mem-to ­ki-sam-idiota-jak przed­tem- tyl­ko-z pretensjami
Egoiz­mem Być Cytaty: nie jest prob­le­mem od­na­leźć miłość, lecz od­na­leźć w niej ukojenie. -Autor nieznany
nie jest prob­­mem-od­na­źć-miłość-lecz-od­na­źć-w niej-ukojenie
Egoiz­mem Być Cytaty: Chciałabym wrócić do czasów kiedy byłam dzieckiem, wte­dy naj­większym prob­le­mem było to czy zdążę na wie­czo­rynkę . -PróbujPatrzećKolorowo
chciałabym-wróć-do czasów-kiedy-byłam-dzieckiem-wte­dy-naj­większym-prob­­mem-było-to czy-zdążę-na wie­czo­rynkę
Egoiz­mem Być Cytaty: Prob­le­mem człowieka nie jest głupota, lecz brak dos­ta­tecznych umiejętności w wy­korzys­ta­niu po­siada­nej już wiedzy. -thrillofit
prob­­mem-człowieka-nie jest głupota-lecz-brak-­­tecznych-umiejętnoś-w-wy­korzys­­niu-po­siada­nej-już-wiedzy
Egoiz­mem Być Cytaty: To,co się pos­po­licie na­zywa in­te­lek­tualiz­mem,po­win­no się raczej naz­wać szablonem. -Karol Irzykowski
toco ę-pos­po­licie-na­zywa-in­te­lek­tualiz­mempo­win­no ę-raczej-naz­wać-szablonem
Egoiz­mem Być Cytaty: Dob­rze jest się przes­pać z prob­le­mem, ale le­piej śpi się bez problemu. -filutka
dob­rze-jest ę-przes­pać-z prob­­mem-ale-­piej-śpi ę-bez-problemu
Egoiz­mem Być Cytaty: po­kar­mem moim so­ki życia na wy­pasłych wzgórkach na­tury łonem kar­mię zmysły codziennie łaknąc te ciało  -taktojax
po­kar­mem-moim-so­ki-życia-na-wy­łych-wzgórkach-na­tury-łonem-kar­mię-zmysły-codziennie-łaknąc-te ciało 
Egoiz­mem Być Cytaty: Tak, jes­tem tyl­ko wędrow­cem, piel­grzy­mem na Ziemi. A wy - czyż jes­teście czymś więcej?  -Johann Wolfgang Goethe
tak-jes­tem-tyl­ko-wędrow­cem-piel­grzy­mem-na ziemi-a wy - czyż-jes­teście-czymś-więcej 
Egoiz­mem Być Cytaty: Życie równie dob­rze może być fil­mem, które­go poszczególne, naj­drob­niej­sze ujęcia są za­pisy­wane na ser­we­rach zbioro­wej podświado­mości ja­ko per­fekcyj­nie od­wzo­rowa­ne, wielo­wymiaro­we ob­ra­zy. Jak ma­my spos­trzec różnicę z per­spek­ty­wy najzwyk­lej­sze­go widza? Nie wiemy jak te­go do­konać. Ale gdy znaj­dziemy sposób aby się do­wie­dzieć, uda nam się je­dynie za­bić pojęcie wiary, zniżając je do po­ziomu najzwyk­lej­sze­go, rac­jo­nal­ne­go faktu. -michaelangelo
Egoiz­mem Być Cytaty: Sądziłem, że ser­ce jest mecha­niz­mem dos­ko­nałym, re­gulo­wanym kołami zęba­tymi god­ny­mi zaufa­nia, ale od­kryłem bo­lesną prawdę. -Ulysses Moore
sądziłem-że ser­-jest mecha­niz­mem-­ko­nałym-re­gulo­wanym-kołami-zęba­tymi-god­ny­mi-zaufa­nia-ale-od­kryłem-bo­lesną
Egoiz­mem Być Cytaty: Szko­da poety, który idzie w tłum. Tłum nie szu­ka poez­ji. Krok tłumu nie jest ryt­mem wiersza. -Tadeusz Borowski
szko­da-poety-który-idzie-w tłum-tłum nie szu­ka-poez­ji-krok tłumu-nie jest ryt­mem-wiersza
Egoiz­mem Być Cytaty: Dob­re uczyn­ki nie zaw­sze wy­nikają tyl­ko z egoiz­mu. Zdarzają się, na­tural­nie, postępki całko­wicie ano­nimo­we i bez nadziei na zapłatę, ale prze­ważnie ofiaro­daw­ca nie czu­je się za­dowo­lony, jeżeli sam nie może zo­baczyć skutków swo­jego postępo­wania, dopóki nie prze­kona się ja­ki szczęśli­wy i wdzięczny jest ten, które­mu pomógł. Większość dob­rych uczynków to postępo­wanie egois­tyczne, bo chce­my czuć się szlachet­ni i bar­dziej wartościowi. -Margit Sandemo
Egoiz­mem Być Cytaty: Aby być niewierzącym, można być także powierzchownym i wierzyć płytkim hasłom. Aby być wierzącym, trzeba myśleć. -Michael Faulhaber
aby-być-niewierzącym-można-być-także-powierzchownym-i-wierzyć-płytkim-hasłom-aby-być-wierzącym-trzeba-myść
Egoiz­mem Być Cytaty: Dlacze­go by być pośmiewis­kiem wys­tar­czy być sobą, a by cię sza­nowa­no, trze­ba być sobą do śmierci?  -Kedar
dlacze­go-by być-pośmiewis­kiem-wys­tar­czy-być-sobą-a by ę-sza­nowa­no-trze­ba-być-sobą-do śmierci 
Egoiz­mem Być Cytaty: Przy­jaciele są jak ciche anioły, które pod­noszą nas, gdy nasze skrzydła za­pom­niały jak latać. Frien­ds are an­gels who lift us to our feet when our win­gs ha­ve troub­le re­mem­be­ring how to fly. (ang.)  -Autor nieznany
Egoiz­mem Być Cytaty: Nie prob­le­mem jest żyć, trud­niej jest żyć tak, aby życie nie prze­ciekało nam międzi palcami. -doorka
nie-prob­­mem-jest żyć-trud­niej-jest żyć-tak-aby życie-nie prze­ciekało-nam-międzi-palcami
Egoiz­mem Być Cytaty: W dzi­siej­szym świecie nie wol­ność jest prob­le­mem. Wol­ność już jest. Po­zos­tało py­tanie: co zro­bić z wolnością?  -Józef Stanisław Tischner
w dzi­siej­szym-świecie-nie wol­ność-jest prob­­mem-wol­ność już-jest-po­zos­ło py­tanie-co zro­bić-z wolnośą 
Egoiz­mem Być Cytaty: Uśmiech twój był kwieciem twych włas­nych łąk, mo­wa two­ja była szu­mem twych włas­nych świerków, ale ser­ce two­je było ko­bietą, znaną nam wszystkim. -Rabindranath Tagore
uśmiech-twój-był-kwieciem-twych-włas­nych-łąk-mo­wa-two­ja-była-szu­mem-twych-włas­nych-świerków-ale-ser­-two­-było-ko­bietą
Egoiz­mem Być Cytaty: Chce być świętym i chce być diabłem - a za każdym razem, co zamknie oczy, widzi siebie w bardzo udanej postaci - tak doskonałym, jakim nigdy być nie może. . . W marzeniu. . . -Joseph Conrad
chce-być-świętym-i-chce-być-diabłem-a-za-każdym-razem-co-zamknie-oczy-widzi-siebie-w-bardzo-udanej-postaci-tak-doskonałym-jakim-nigdy-być
Egoiz­mem Być Cytaty: Gdy nie jes­teś wsta­nie uniknąć prob­le­mu, trze­ba cho­ciaż uniknąć sta­nia się prob­le­mem dla in­nych. Z cyk­lu po­wieści
gdy-nie jes­teś-wsta­nie-uniknąć-prob­­mu-trze­ba-cho­ciaż-uniknąć-sta­nia ę-prob­­mem-dla-in­nych-z-cyk­lu-po­wieś
Egoiz­mem Być Cytaty: Pat­rzcie Ro­man dał nam łapkę w dół! Jeśli pod fil­mem będzie łap­ka w dół to na pew­no od Ro­mana, a jak będzie więcej! To znaczy że Ro­man zro­bił multikonto!  -Raf99
pat­rzcie-ro­man-dał-nam-łapkę-w dół-jeśli-pod-fil­mem-będzie-łap­ka-w dół-to na pew­no-od ro­mana-a jak będzie-więcej
Egoiz­mem Być Cytaty: Te­lewiz­ja Pub­liczna ma ty­le sa­mo wspólne­go z pub­liczną co dom ma wspólne­go z Do­mem Publicznym. -DariuszS
te­lewiz­ja-pub­liczna- ty­-­mo-wspólne­go-z pub­liczną-co dom- wspólne­go-z do­mem-publicznym
Egoiz­mem Być Cytaty: Być człowiekiem to znaczy być skiero­wanym na coś lub na ko­goś, być od­da­nym dziełu, które­mu się poświęca­my, człowieko­wi, które­go kocha­my, lub Bo­gu, które­mu służymy. -Viktor Frankl
Egoiz­mem Być Cytaty: Był tu niedaw­no; leżała tam, gdzie przed kil­ko­ma mi­nuta­mi wo­da ob­my­wała je­go na­gie ciało, i świado­mość te­go wyz­wo­liła sil­ny ero­tyczny im­puls. Ero­tyz­mem zaczy­nało dla niej tchnąć niemal wszys­tko, co łączyło się z Ro­ber­tem Kincaidem. -Robert James Waller
Egoiz­mem Być Cytaty: Gdy człowiek się starze­je, choćby los rzu­cał nim po całym świecie, mu­si mieć gdzieś miej­sce, które jest dla niego praw­dzi­wym do­mem, bo na­wet wędrow­ny ptak ma jed­no miej­sce, do które­go zdąża. -A » Hans Christian Andersen » Baśń mojego życia
Egoiz­mem Być Cytaty: Marzył so­bie być ogierem, pa­siko­nik, ale był frajerem tak to w życiu by­wa, że i lwu ok­lapnie przy­cięta grzywa chciał być pumą, piękną i gładką nie da ra­dy, fry­zurę ma za rzadką klo­nem chciał być i szu­mieć donośnie - za dużo wy­je, jak hiena żałośnie chciał być su­per­me­nem, la­tać na gazie przyszło mu zos­tać królo­wej paziem  -Meron
Egoiz­mem Być Cytaty: W wer­salce wier­ci się wiatr Wy­puszcza­ny wraz z kurzem I ru­mem z bu­tel­ki jak dżin Wras­ta w opa­ry niechlujstwa Wy­miatam go Zmiataj no, zmiataj! Przez tyl­ne drzwi na podwórze Hu­laj dusza! Usiądę w bu­janym fotelu Z bo­ku werandy I poobserwuję ----------------- To już nie mo­je lata By szu­kać wiat­ru w polu  -Smoky Blue
Egoiz­mem Być Cytaty: Różni ludzie różnie pos­trze­gają świat. Dla mnie szklan­ka jest zaw­sze do połowy pełna. Sta­ram się za­rażać moim op­ty­miz­mem. Lecz często zas­ta­nawiam się ja­ki jest sens nasze­go is­tnienia. Jes­teśmy po to by da­wać coś innym. -MyslacaWierszem
Egoiz­mem Być Cytaty: Wrócił z da­leka dla niej , by przy­tulić ją i rzekł,że od tej chwi­li żyje tyl­ko dla niej , po cza­sie ich dłonie splotły się wzrok spot­kał się by ich ser­ca ra­zem za­biły wspólnym ryt­mem ... -Ramizes
Egoiz­mem Być Cytaty: Być jak cień, to nie znaczy straszyć, skra­dać się za kimś in­nym. Być jak cień, to znaczy również kochać i troszczyć się – być czyimś aniołem stróżem. -Devin
być-jak cień-to nie znaczy-straszyć-skra­dać ę-za kimś-in­nym-być jak cień-to znaczy-również-kochać-i troszczyć ę- być
Egoiz­mem Być Cytaty: Być człowiekiem znaczy: każdego dnia starać się być lepszym. -Friedrich Dessauer
być-człowiekiem-znaczy-każdego-dnia-starać-ę-być-lepszym
Egoiz­mem Być Cytaty: Zdarzają się sytuacje, w których być rozsądnym znaczy być tchórzem. -Marie Von Ebner - Eschenbach
zdarzają-ę-sytuacje-w-których-być-rozsądnym-znaczy-być-tchórzem
Egoiz­mem Być Cytaty: Można być za­baw­nym, ale nie na­leży być śmiesznym. -Magdalena Samozwaniec
można-być-za­baw­nym-ale-nie na­ży-być-śmiesznym
Egoiz­mem Być Cytaty: W re­ligii, aby być posłusznym, trze­ba naj­pierw być wolnym. -Józef Stanisław Tischner
w re­ligii-aby być-posłusznym-trze­ba-naj­pierw-być-wolnym
Egoiz­mem Być Cytaty: Mogło być gorzej. Twój wróg mógł być twoim przyjacielem. -Stanisław Jerzy Lec
mogło-być-gorzej-twój-wróg-mógł-być-twoim-przyjacielem
Egoiz­mem Być Cytaty: Cza­sami mu­sisz być łagod­na, żeby być okrutna. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy
Egoiz­mem Być Cytaty: Aby być szczęśli­wym w miłości, trze­ba być geniuszem. -Honoré de Balzac
aby-być-szczęśli­wym-w miłoś-trze­ba-być-geniuszem
Egoiz­mem Być Cytaty: Miło być ważnym, ale ważniej­sze być miłym  -Autor nieznany
miło-być-ważnym-ale-ważniej­sze-być-miłym 
Egoiz­mem Być Cytaty: W religii, aby być posłusznym, trzeba najpierw być wolnym. -Józef Tischner
w-religii-aby-być-posłusznym-trzeba-najpierw-być-wolnym
Egoiz­mem Być Cytaty: Można być zabawnym, ale nie należy być śmiesznym. -Magdalena Samozwaniec
można-być-zabawnym-ale-nie-należy-być-śmiesznym
Egoiz­mem Być Cytaty: Jak bardzo trzeba być mądrym, by zawsze być dobrym! -Marie Von Ebner - Eschenbach
Egoiz­mem Być Cytaty: Mężczyz­na prag­nie być sil­nym, ko­bieta chce być kochaną. -Jules Michalet
mężczyz­na-prag­nie-być-sil­nym-ko­bieta-chce-być-kochaną
Egoiz­mem Być Cytaty: Jeśli kraj ma być dob­rze rządzo­ny, pra­wa muszą być jasne. -Kung-Sun Jang
jeśli-kraj- być-dob­rze-rządzo­ny-pra­wa-muszą-być-jasne
Egoiz­mem Być Cytaty: Być za­kocha­nym to być sza­lonym przy zdro­wych zmysłach. -Owidiusz
być-za­kocha­nym-to być-sza­lonym-przy-zdro­wych-zmysłach
Egoiz­mem Być Cytaty: Jedyny sposób znalezienia przyjaciela to być kimś, czyli być samym sobą. -Ralph Waldo Emerson
jedyny-sposób-znalezienia-przyjaciela-to-być-kimś-czyli-być-samym-sobą
Egoiz­mem Być Cytaty: Być grzesznikiem to nasze nieszczęście, ale być tego świadomym to nasza nadzieja. -Fulton Sheen
być-grzesznikiem-to-nasze-nieszczęście-ale-być-tego-świadomym-to-nasza-nadzieja
Egoiz­mem Być Cytaty: Każda ścieżka może być dobra; tylko musi być wynikiem konkretnej decyzji -Albert Espinosa
każda-ścieżka-może-być-dobra-tylko-musi-być-wynikiem-konkretnej-decyzji
Egoiz­mem Być Cytaty: Możesz być kocha­ny przez wszys­tkich, ale mi­mo to być bar­dzo samotnym. -Freddie Mercury
możesz-być-kocha­ny-przez-wszys­tkich-ale-mi­mo-to być-bar­dzo-samotnym
Egoiz­mem Być Cytaty: Cierpienie i rozkosz wewnątrz być winny. Na zewnątrz winien być stan nieodmienny uśmiechu. -Stefan Żeromski
cierpienie-i-rozkosz-wewnątrz-być-winny-na-zewnątrz-winien-być-stan-nieodmienny-uśmiechu
Egoiz­mem Być Cytaty: Być człowiekiem, jest być wydanym na wszystko, na śmieszność i na wstyd i na wstręt sobie podobnych. -Zofia Nałkowska
być-człowiekiem-jest-być-wydanym-na-wszystko-na-śmieszność-i-na-wstyd-i-na-wstręt-sobie-podobnych
Egoiz­mem Być Cytaty: Człowiekiem być to znaczy być samym wśród ludzi. Indywidualizm - dzierżawa pewnej idei. -Karol Irzykowski
człowiekiem-być-to-znaczy-być-samym-wśród-ludzi-indywidualizm-dzierżawa-pewnej-idei
Egoiz­mem Być Cytaty: Aby być szczęśliwym w miłości, trzeba być geniuszem. -Honore de Balzac
aby-być-szczęśliwym-w-miłoś-trzeba-być-geniuszem
Egoiz­mem Być Cytaty: Być albo nie być. Oto jest pytanie. -William Shakespeare
Egoiz­mem Być Cytaty: Być poetą znaczy być swoim własnym sędzią. -Henryk Ibsen
być-poetą-znaczy-być-swoim-własnym-sędzią
Egoiz­mem Być Cytaty: Być człowiekiem - to dostateczny powód, żeby być nieszczęśliwym. -Menander
być-człowiekiem-to-dostateczny-powód-żeby-być-nieszczęśliwym
Egoiz­mem Być Cytaty: Trzeba mieć odwagę być takim jak każdy, aby nie być podobnym do nikogo. -Jean Paul Sartre
trzeba-mieć-odwagę-być-takim-jak-każdy-aby-nie-być-podobnym-do-nikogo
Egoiz­mem Być Cytaty: To, co su­biek­tywnie może być us­pra­wied­li­wione, przes­ta­je nim być wo­bec faktów. -Stanisław Lem
to-co su­biek­tywnie-może-być-us­pra­wied­li­wione-przes­­-nim-być-wo­bec-faktów
Egoiz­mem Być Cytaty: Być kompozytorem i nie być muzykiem to tragedia. Oznacza, że jest się geniuszem bez talentu. -Nadia Boulanger
być-kompozytorem-i-nie-być-muzykiem-to-tragedia-oznacza-że-jest-ę-geniuszem-bez-talentu
Egoiz­mem Być Cytaty: Jeśli ktoś ma być ska­zany, mu­si być piękny, bo inaczej dra­mat jest tyl­ko komedią. -Joanne Greenberg
jeśli-ktoś- być-ska­zany-mu­-być-piękny-bo inaczej-dra­mat-jest tyl­ko-komedią
Egoiz­mem Być Cytaty: Trze­ba mieć od­wagę być ta­kim jak każdy, aby nie być po­dob­nym do nikogo. -Jean-Paul Sartre
trze­ba-mieć-od­wagę-być-­kim-jak każdy-aby nie być-po­dob­nym-do nikogo
Egoiz­mem Być Cytaty: To co wy­daje nam się być piekłem na ziemi dziś, jut­ro może być dla nas niebem. -Nadzieja21
to co wy­daje-nam ę-być-piekłem-na ziemi-dziś-jut­ro-może-być-dla-nas-niebem
Egoiz­mem Być Cytaty: Pa­mięta o tym niewielu pieniądze nie mogą być celem - mają być środ­kiem do celu. -Agnieszka Lisak
pa­mię-o tym-niewielu-pieniądze-nie mogą-być-celem-mają-być-środ­kiem-do celu
Egoiz­mem Być Cytaty: Być sobą - to najpierw trzeba być kimś. -Irena Dziedzic
być-sobą-to-najpierw-trzeba-być-kimś
Egoiz­mem Być Cytaty: Żeby być sobą, trzeba być kimś. -Stanisław Jerzy Lec
Egoiz­mem Być Cytaty: Żeby być sobą, trzeba być kimś! -Stanisław Jerzy Lec
Egoiz­mem Być Cytaty: Najgorsza rzecz, jaką może zrobić kobieta, to być z kimś tylko dlatego, żeby nie być sama. -Agnieszka Holland
najgorsza-rzecz-jaką-może-zrobić-kobieta-to-być-z-kimś-tylko-dlatego-żeby-nie-być-sama
Egoiz­mem Być Cytaty: Po­konasz każdą śmierć, gdy na py­tanie: kim chciałbyś być, od­po­wiesz: chciałbym być do­wodem na is­tnienie miłości. -nicola-57
po­konasz-każdą-śmierć-gdy-na py­tanie-kim-chciałbyś-być-od­po­wiesz-chciałbym-być-do­wodem-na is­tnienie-miłoś
Egoiz­mem Być Cytaty: Je­zus jak chodził po ziemi (Syn Człowie­czy) to był On Pen­tagra­mem war­tości. Jak poz­wo­lił się uk­rzyżować to zre­duko­wał się do trzech wy­miarów. Do trójkąta równo­boczne­go war­tości. Zre­zyg­no­wał z wol­ności i władzy. -Pentagram
Egoiz­mem Być Cytaty: Gdybym miał zaszczyt być papieżem, posłałbym do licha wszystkich mistrzów ceremonii i wolałbym być człowiekiem niż Bogiem. -Montesquieu
gdybym-miał-zaszczyt-być-papieżem-posłałbym-do-licha-wszystkich-mistrzów-ceremonii-i-wolałbym-być-człowiekiem-ż-bogiem
Egoiz­mem Być Cytaty: Spa­dające krop­le pożądania Me­lodia oddechu za­cis­ka dłoń Pro­wadzi do tanga słabnącym ryt­mem mo­jego serca Spoj­rze­niem zniewala wi­ruje do­tyk szeptów i oddechów Pro­wadź… wład­czą ręką drogą rozkoszy Zam­knij mnie w ob­reczy ramion. Ujarzmij! Op­leć nadgarstki Do­tykaj natchnieniem Nie pozwól złożyć skrzydeł... -La femme