Ek­spe­rymen­to­wało Z wielo­ma Sys­te­mami Cytaty

Ek­spe­rymen­to­wało Z wielo­ma Sys­te­mami Cytaty: An­kh-Mor­pork ek­spe­rymen­to­wało z wielo­ma sys­te­mami rządów, aż osiągnęło formę de­mok­racji zna­na ja­ko „Je­den Człowiek, Je­den Głos”. Pat­rycjusz był tym Człowiekiem, miał Głos. -P » Terry Pratchett » Mort


Ek­spe­rymen­to­wało Z wielo­ma Sys­te­mami Cytaty:


jes­teśmy-­rionet­ka­mi-bo­ga-i bie­rze­my-udział-w ek­spe­rymen­cie-życiowym~pa­weł-rychlica 
Ek­spe­rymen­to­wało Z wielo­ma Sys­te­mami Cytaty: Bo­gu wy­daje się, że ob­serwując, jak wszechświat ewo­luuje, poz­na prawdę o so­bie. Bo widzisz, to, co stworzył, jest wiel­kim Dzi­kim Og­ro­dem, og­romnym ek­spe­rymen­tem na niewiary­godną skalę, który ma wy­kazać, czy w efek­cie po­jawi się is­to­ta ta­ka jak On. -R » Anne Rice » Memnoch Diabeł


Ek­spe­rymen­to­wało Z wielo­ma Sys­te­mami Cytaty: Naj­lichsze na­wet ek­spe­rymen­ta­tor­stwo współczes­ne po­siada je­den bez­względny plus: in­dy­widualną od­wagę pa­lenia za sobą mostów, sta­wiania wszys­tkiego na jedną kartę. Zbyt zaś uroczys­ty tra­dyc­jo­nalizm, zręczne żon­glo­wanie wszel­ki­mi sztan­da­rami, to aż naz­byt często ni­cość i niemoc twórcza. -Karol Szymanowski


Ek­spe­rymen­to­wało Z wielo­ma Sys­te­mami Cytaty: Żad­na liczba ek­spe­rymentów nie może do­wieść, że mam rację: je­den ek­spe­ryment może po­kazać, że jej nie mam. -Albert Einstein


Żad­na-liczba-ek­spe­rymentów-nie może-do­wieść-że mam-rację-­den-ek­spe­ryment-może-po­kazać-że jej-nie mam
Ek­spe­rymen­to­wało Z wielo­ma Sys­te­mami Cytaty: Wiel­kie sys­te­my dają spokój duszy, a jeśli czu­jemy, że zaczy­na ogar­niać nas roz­pacz, po­win­niśmy na­tychmiast z nicze­go stworzyć nasz włas­ny sys­tem, a wte­dy przy­naj­mniej będziemy się mog­li po­wiesić na włas­noręcznie wy­kona­nej szubienicy. -R » Anne Rice » Wampir Armand


Ek­spe­rymen­to­wało Z wielo­ma Sys­te­mami Cytaty: mami po­między udami  -poeta wyklęty


Ek­spe­rymen­to­wało Z wielo­ma Sys­te­mami Cytaty: Każdy wielo­ryb ma swoją wesz. -Karol Darwin


Ek­spe­rymen­to­wało Z wielo­ma Sys­te­mami Cytaty:


nie-przej­muj ę-prob­­mami-bo one-i tak-minąza­toczą-wiel­ki-krąg-i z pow­ro­tem-powrócą-~ pa­weł-rychlica 
Ek­spe­rymen­to­wało Z wielo­ma Sys­te­mami Cytaty: Sa­mobójstwo to do­niosły ek­spe­ryment o nieujaw­nionym rezultacie. -Stefan Kisielewski


sa­mobójstwo-to do­niosły-ek­spe­ryment-o nieujaw­nionym-rezultacie
Ek­spe­rymen­to­wało Z wielo­ma Sys­te­mami Cytaty: Ta­jem­ni­ca to coś, z czym chciałbyś się szyb­ko podzielić z wielo­ma ludźmi. -Czesław Banach


ta­jem­­ca-to coś-z czym-chciałbyś ę-szyb­ko-podzielić-z wielo­-ludźmi
Ek­spe­rymen­to­wało Z wielo­ma Sys­te­mami Cytaty: Trud­no jest iść przez życie wielo­ma dro­gami jednocześnie. -Pitagoras


trud­no-jest iść-przez-życie-wielo­-dro­gami-jednocześnie
Ek­spe­rymen­to­wało Z wielo­ma Sys­te­mami Cytaty: Nie mar­tw się tak bar­dzo prob­le­mami, ja­kimi żyje świat, ale po pros­tu od­po­wiadaj na pot­rze­by kon­kret­nych ludzi. -Matka Teresa z Kalkuty


nie-mar­tw ę-tak-bar­dzo-prob­­mami-ja­kimi-żyje-świat-ale-po pros­-od­po­wiadaj-na pot­rze­by-kon­kret­nych-ludzi
Ek­spe­rymen­to­wało Z wielo­ma Sys­te­mami Cytaty: Upa­dek mo­ral­ny to źródło no­wych sys­temów społecznych. -Sakaguchi Ango


upa­dek-mo­ral­ny-to źródło-no­wych-sys­temów-społecznych
Ek­spe­rymen­to­wało Z wielo­ma Sys­te­mami Cytaty: Małżeństwo to wielo­piętro­wy dom. Raz ktoś mie­szka na wy­sokich piętrach, in­nym ra­zem na parterze. -Henryk Horosz


małżeństwo-to wielo­piętro­wy-dom-raz ktoś-mie­szka-na wy­sokich-piętrach-in­nym-ra­zem-na parterze
Ek­spe­rymen­to­wało Z wielo­ma Sys­te­mami Cytaty: W nadziei bo­wiem już jes­teśmy zbawieni. Spe Sal­vi fac­ti su­mus. (łac.) In ho­pe we we­re sa­ved. (ang.)  -św. Paweł z Tarsu


w nadziei-bo­wiem-już-jes­teśmy-zbawieni-spe-sal­vi-fac­ti-su­mus-łac-in-ho­pe-we we­re-­ved-ang 
Ek­spe­rymen­to­wało Z wielo­ma Sys­te­mami Cytaty: wielo­let­ni związek z człowiekiem ,  który nie wno­si nic dob­re­go do nasze­go życia jest po­wol­nym samobójstwem... -aura69


wielo­let­-związek-z człowiekiem- -który-nie wno­-nic-dob­re­go-do nasze­go-życia-jest-po­wol­nym-samobójstwem
Ek­spe­rymen­to­wało Z wielo­ma Sys­te­mami Cytaty: Bóg stworzył człowieka, po­nieważ roz­cza­rował się małpą. Z dal­szych ek­spe­rymentów zrezygnował. -Mark Twain


bóg-stworzył-człowieka-po­nieważ-roz­cza­rował ę-łpą-z dal­szych-ek­spe­rymentów-zrezygnował