Ele­gan­cką Cytaty

Ele­gan­cką Cytaty: Ele­gan­cka ko­bieta, idąc z wi­zytą, zos­ta­wia zmar­twienia w domu. -Janina Ipohorska


ele­gan­cka-ko­bieta-idąc-z wi­zytą-zos­­wia-zmar­twienia-w domu
Ele­gan­cką Cytaty: Mąż w wy­niku swej niewier­ności nie przy­musza żony do wycho­wywa­nia cudzych dzieci, na­tomiast niewier­na żona każe swe­mu mężowi pra­cować na rzecz niep­ra­wych dzieci, co jest mało ele­gan­cką formą złodziejstwa. -August Strindberg


Ele­gan­cką Cytaty: Scep­ty­cyzm to ele­gan­cja strachu. -Emil Cioran


scep­ty­cyzm-to ele­gan­cja-strachu
Ele­gan­cką Cytaty: Bez Ciebie dłoń ta­ka pus­ta, us­ta niewy­całowa­ne, włosy niepop­rawnie ułożone. Cała per­fek­cja i ele­gan­cja przytłaczają nudą. -Lira99


bez-ciebie-dłoń-­ka-pus­-us­-niewy­całowa­ne-włosy-niepop­rawnie-ułożone-cała per­fek­cja-i ele­gan­cja-przytłaczają-nudą
Ele­gan­cką Cytaty: Gdy­bym mogła sa­modziel­nie wyb­rać epokę w której chciałabym żyć, wyb­rałabym XIX wiek. Czas ele­gan­ckich ko­biet, praw­dzi­wych mężczyzn, ok­res sza­cun­ku, kul­tu­ry, praw­dzi­wej miłości, ra­dości czer­pa­nej z życia. Wszys­tko było łat­wiej­sze, in­ne, lep­sze. Nie był to w końcu XXI wiek. Tu­taj żeby przet­rwać, mu­sisz os­tro wal­czyć i ra­zić aro­gan­cją wszys­tkich dookoła by się przebić. 16.08.2011 * chodziło mi o ro­man­tyzm, re­lac­je między ludźmi.. -watchingmefall


Ele­gan­cką Cytaty: cześć to ja ele­ment wszechświata żegnam każde­go dnia po jed­nej cząstce własnej roz­pa­dam się dlaczego tracę to sku­tecznie zabija cześć to ja po­woli gasnący ele­ment wszechświata  -dooorotis


cześć-to-ja-ele­ment-wszechświata-żegnam-każde­go-dnia-po-jed­nej-cząstce-własnej-roz­pa­dam-ę-dlaczego-tracę-to-sku­tecznie-zabija
Ele­gan­cką Cytaty: De­kaden­cka eli­ta ba­wi się, pod­czas gdy wokół nich roz­pa­da się cywilizacja. -Neil Gaiman


de­kaden­cka-eli­-ba­wi-ę-pod­czas-gdy-wokół-nich-roz­pa­da ę-cywilizacja
Ele­gan­cką Cytaty: Życie to gi­gan­tyczna lo­teria, w której wi­doczne są tyl­ko wyg­ra­ne losy. -Jostein Gaarder


Życie-to gi­gan­tyczna-lo­teria-w której wi­doczne-są tyl­ko-wyg­ra­ne-losy
Ele­gan­cką Cytaty: Słowa to ele­ment mil­cze­nia, które da się powiedzieć. -Jeanette Winterson


słowa-to ele­ment-mil­cze­nia-które-da ę-powiedzieć
Ele­gan­cką Cytaty: Nie gań poczy­nań bliźniego, za­nim nie spoj­rzysz w głąb siebie. -Mikołaj Gogol


nie-gań-poczy­nań-bliźniego-za­nim-nie spoj­rzysz-w głąb-siebie
Ele­gan­cką Cytaty: Z tych sa­mych ele­mentów można zbu­dować huśtawkę dla dzieci i szubienicę. -Jan Czarny


z tych-­mych-ele­mentów-można-zbu­dować-huśtawkę-dla-dzieci-i szubienicę
Ele­gan­cką Cytaty: List do Bracha Nie zauważysz brachu Kiedy po gan­dzi machu Upo­jony przyrodą I og­nistą wodą Tra­fisz na raut do piachu  -awatar


list-do bracha-nie-zauważysz-brachu-kiedy-po gan­dzi-machu-upo­jony-przyrodą-i-og­nistą-wodą-tra­fisz-na raut-do piachu 
Ele­gan­cką Cytaty: Nikt nie jest tak za­baw­nie aro­gan­cki, jak młody człowiek, który właśnie od­krył starą ideę i myśli, że to je­go własna. -Sydney Harris


nikt-nie jest tak-za­baw­nie-aro­gan­cki-jak młody-człowiek-który-właśnie-od­krył-starą-ideę-i myśli-że to ­go-własna
Ele­gan­cką Cytaty: Nie za­pomi­naj, że nieużywa­ny or­gan za­nika, oby nig­dy nie za­nikło Ci ser­ce, tak jak kiedyś daw­no te­mu zro­bił to mój zdro­wy rozsądek... -Riot


nie-za­pomi­naj-że nieużywa­ny-or­gan-za­nika-oby-nig­dy-nie za­nikło-ci ser­-tak-jak kiedyś-daw­no-te­mu-zro­bił-to mój
Ele­gan­cką Cytaty: Dym z ko­minów węglo­wych emi­tuje więcej ele­mentów ra­dioak­tywnych aniżeli elek­trow­nia atomowa. -Ronald Reagan


dym-z ko­minów-węglo­wych-emi­tuje-więcej-ele­mentów-ra­dioak­tywnych-aniżeli-elek­trow­nia-atomowa
Ele­gan­cką Cytaty: Ma­my naj­lep­szych piłkarzy i, przep­raszam za aro­gan­cję, ma­my naj­lep­sze­go trenera. -José Mourinho


ma­my-naj­lep­szych-piłkarzy-i przep­raszam-za aro­gan­cję-­my-naj­lep­sze­go-trenera
Ele­gan­cką Cytaty: Znaczne za­pasy re­zyg­nacji są naj­ważniej­szym ele­men­tem w przy­goto­waniach do podróży zwa­nej życiem. -Arthur Schopenhauer


znaczne-za­pasy-re­zyg­nacji-są naj­ważniej­szym-ele­men­tem-w przy­goto­waniach-do podróży-zwa­nej-życiem
Ele­gan­cką Cytaty: W Bos­kim stworze­niu świata nie było ele­mentów odkłada­nych na później. Światłość stała się nag­le ja­ko skończo­na doskonałość. -Arnold Schönberg


w bos­kim-stworze­niu-świata-nie było-ele­mentów-odkłada­nych-na później-Światłość stała ę-nag­-ja­ko-skończo­na