Emoc­jedzielą Cytaty

Emoc­jedzielą Cytaty: Emoc­je wyz­wa­lają no­we emoc­je i wte­dy trud­niej tra­fić po ro­zum do głowy. -Czesław Banach


emoc­-wyz­wa­lają-no­we-emoc­-i wte­dy-trud­niej-tra­fić-po ro­zum-do głowy
Emoc­jedzielą Cytaty: Słucha­cie mu­zyki, żeby zagłuszyć emoc­je. Ja na­tomiast, aby je wydobyć. -Albblk


słucha­cie-mu­zyki-żeby-zagłuszyć-emoc­-ja na­tomiast-aby  wydobyć
Emoc­jedzielą Cytaty: Chy­ba po­ra zos­tać emoc­jo­nalną ma­sochis­tką, by poz­nać smak szczęścia... -Riot


chy­ba-po­ra-zos­ć-emoc­jo­nalną-­sochis­tką-by poz­nać-smak-szczęścia
Emoc­jedzielą Cytaty: Wy­daje mi się, że spadłam z Two­jej emoc­jo­nal­nej huśtaw­ki. Po­ra po­myśleć nad zmianą pla­cu zabaw. -Riot


wy­daje-mi ę-że spadłam-z two­jej-emoc­jo­nal­nej-huśtaw­ki-po­ra po­myść-nad-zmianą-pla­cu-zabaw
Emoc­jedzielą Cytaty: W moim przy­pad­ku emoc­je ta­kie jak smu­tek, ra­dość, złość i szczęście ma ta­ki sam smak: czekolady. -Kaye


w moim-przy­pad­ku-emoc­-­kie-jak smu­tek-ra­dość-złość-i szczęście- ­ki-sam-smak-czekolady
Emoc­jedzielą Cytaty: Hu­ragan wspom­nień, trzęsienie emoc­ji, tsu­nami łez, wy­buch roz­cza­rowań i susza tęsknoty... -Riot


hu­ragan-wspom­nień-trzęsienie-emoc­ji-tsu­nami-łez-wy­buch-roz­cza­rowań-i susza-tęsknoty
Emoc­jedzielą Cytaty: Na­wet nie wiesz ile emoc­ji kry­je się za moim obojętnym spoj­rze­niem, gdy Cię mijam... -płonąca


na­wet-nie wiesz-ile-emoc­ji-kry­ ę-za moim-obojętnym-spoj­rze­niem-gdy-cię-mijam
Emoc­jedzielą Cytaty: Miłość to nic in­ne­go jak przy­wiąza­nie emoc­jo­nal­ne do rzeczy, miej­sc i osób, które się po­jawiają w naszym życiu. -Mateusz Piecki Schizoidalny


miłość-to nic-in­ne­go-jak przy­wiąza­nie-emoc­jo­nal­ne-do rzeczy-miej­sc-i osób-które ę-po­jawiają-w naszym-życiu
Emoc­jedzielą Cytaty: Emoc­je to­warzyszące miłos­nej fas­cy­nac­ji drugą osobą to jed­ne z naj­lep­szych ja­kie przyszło mi w życiu przeżyć  -daniello


emoc­-to­warzyszą-miłos­nej-fas­cy­nac­ji-drugą-osobą-to jed­ne-z naj­lep­szych-ja­kie-przyszło-mi w życiu-przeżyć 
Emoc­jedzielą Cytaty: Jak to jest, że nasze emoc­je są jak wzgórze lub dolina... -Devin


jak-to jest-że nasze-emoc­-są jak wzgórze-lub-dolina
Emoc­jedzielą Cytaty: Tchórze, bez emoc­ji, wewnętrznej ener­gii i siły nie przet­rwają- zos­taną skrusze­ni w miazgę przez tych wielkich... -daniello


tchórze-bez-emoc­ji-wewnętrznej-ener­gii-i ły-nie przet­rwają-zos­taną-skrusze­-w miazgę-przez-tych-wielkich
Emoc­jedzielą Cytaty: Nig­dy nie po­win­no się za­bierać człowieko­wi kłam­stwa, które ochra­nia je­go ser­ce. Wys­ta­wione na emoc­je zewnętrzne szyb­ko wysycha. -Elodja


nig­dy-nie po­win­no ę-za­bierać-człowieko­wi-kłam­stwa-które-ochra­nia-­go-ser­-wys­­wione na emoc­-zewnętrzne-szyb­ko
Emoc­jedzielą Cytaty: Pod­sta­wową de­cyzją emoc­jo­nalną w sto­sun­ku do dru­giego człowieka jest de­cyz­ja zbliżenia się do niego lub oddalenia. -Antoni Kępiński


pod­sta­wową-de­cyzją-emoc­jo­nalną-w sto­sun­ku-do dru­giego-człowieka-jest de­cyz­ja-zbliżenia ę-do niego-lub-oddalenia
Emoc­jedzielą Cytaty: I te­raz nie wiem czy było mi zim­no, czy emoc­je tak działały na mnie pod­czas roz­mo­wy z Tobą. -opuszczona


i te­raz-nie wiem-czy-było-mi zim­no-czy-emoc­-tak-działały-na mnie-pod­czas-roz­mo­wy-z tobą
Emoc­jedzielą Cytaty: Człowiek lu­bi wspo­minać cza­sy gdy był naj­bo­gat­szy emoc­jo­nal­nie. To dla­tego wielu tak chętnie wra­ca myśla­mi w la­ta dzieciństwa. -Krio


człowiek-lu­bi-wspo­minać-cza­sy-gdy-był-naj­bo­gat­szy-emoc­jo­nal­nie-to dla­tego-wielu-tak-chętnie-wra­ca-myś­mi-w ­
Emoc­jedzielą Cytaty: blis­ka dusza ciałem twym pachnie przyszłość żyźniejsza emoc­ja­mi tchnie późnym wieczorem po­ranek zastanie życia zegarem miłowa­nie zostanie Sprzed lat kil­ku :)  -taktojax


blis­ka-dusza-ciałem-twym-pachnie-przyszłość-żyźniejsza-emoc­ja­mi-tchnie-późnym-wieczorem-po­ranek-zastanie-życia-zegarem-miłowa­nie
Emoc­jedzielą Cytaty: Z sa­mobójstwem jest jak ze spa­dochro­niar­stwem: pier­wszy skok jest naj­lep­szy. Powtórka osłabia emoc­je, re­cydy­wa zniechęca. -S » Éric-Emmanuel Schmitt » Kiedy byłem dziełem sztuki


z ­mobójstwem-jest jak ze spa­dochro­niar­stwem-pier­wszy-skok-jest naj­lep­szy-powtórka osłabia-emoc­-re­cydy­wa-zniechęca
Emoc­jedzielą Cytaty: Czy ludzie nap­rawdę do­bierają się wyłącznie pod kątem pok­re­wieństwa swoich psychoz, fo­bii i emoc­jo­nal­ne­go wyb­ra­kowa­nia, i do te­go dla wy­gody na­zywają to miłością?  -wesolutka214