Est� Cytaty

Est� Cytaty: Śmierć jest spoczyn­kiem podróżne­go, jest kre­sem mo­zołu wszelkiego. Mors est quies viato­ris - fi­nis est om­nis laboris. -Umberto Eco


Śmierć-jest spoczyn­kiem-podróżne­go-jest kre­sem-mo­zołu-wszelkiego-mors-quies-viato­ris- fi­nis-om­nis-laboris
Est� Cytaty: L'homme qui medite est un animal. -Jean Jacques Rousseau


Est� Cytaty: Błądzić jest rzeczą ludzką. Er­ra­re hu­manum est. (łac., z gr.)  -Seneka Starszy


błądzić-jest rzeczą-ludzką-er­ra­re-hu­manum-łac z gr 
Est� Cytaty: Post mortem est nulla voluptas - po śmierci nie ma już przyjemności. -Małgorzata Musierowicz


Est� Cytaty: Tajemnicą sukcesuj est wiedzieć coś, czego nie wie nikt inny. -Arystoteles Onasis


tajemnicą-sukcesuj-wiedzieć-coś-czego-nie-wie-nikt-inny
Est� Cytaty: Ma­lar­swto jest li­tera­turą dla ludu. Pic­tu­ra est laicorum. -Umberto Eco


ma­lar­swto-jest li­tera­turą-dla-ludu-pic­­ra-laicorum
Est� Cytaty: Imperare sibi maximum est imperium - panować nad sobą to najwyższa władza. -Seneka


imperare-sibi-maximum-imperium-panować-nad-sobą-to-najwyższa-władza
Est� Cytaty: Fa­mes est op­ti­mus coquus. Głód jest naj­lep­szym kucharzem. -Cyceron


fa­-op­ti­mus-coquus-głód-jest naj­lep­szym-kucharzem
Est� Cytaty: Vir­tus est per­fecta ratio. Cno­ta jest dos­ko­nałym rozumem. -Cyceron


vir­tus-per­fecta-ratio-cno­-jest ­ko­nałym-rozumem
Est� Cytaty: Mun­di est prop­ria virtus. Cno­ta jest właści­wością świata. -Cyceron


mun­di-prop­ria-virtus-cno­-jest właś­wośą-świata
Est� Cytaty: Przyz­wycza­jenie jest drugą naturą. Con­suetu­do est al­te­ra na­tura. (łac.)  -Autor nieznany


przyz­wycza­jenie-jest drugą-naturą-con­suetu­do-al­te­ra-na­tura-łac 
Est� Cytaty: Nikt nie jest dob­ry przez przypadek. Ne­mo est ca­su bo­nus. (łac.) No­body is good by ac­ci­dent. (ang.)  -Seneka Młodszy


nikt-nie jest dob­ry-przez-przypadek-ne­mo-ca­su-bo­nus-łac-no­body-is good-by ac­­dent-ang 
Est� Cytaty: Słod­ko i zaszczyt­nie jest um­rzeć za ojczyznę. Dul­ce et de­corum est pro pat­ria mo­ri. (łac.)  -Horacy


słod­ko-i zaszczyt­nie-jest um­rzeć-za ojczyznę-dul­- de­corum-pro-pat­ria-mo­ri-łac 
Est� Cytaty: Nemo est mortalium, qui sapiat omnibus horis - nie ma człowieka, który byłby o każdej godzinie mądry. -Anonim


nemo-mortalium-sapiat-omnibus-horis-nie-człowieka-który-byłby-o-każdej-godzinie-mądry
Est� Cytaty: Słuszne jest wy­baczyć wi­ny proszące­mu o przebaczenie. Aequum est pec­ca­tis ve­niam pos­centem red­de­re rur­sus. (łac.)  -Horacy


słuszne-jest wy­baczyć-wi­ny-proszą­mu-o przebaczenie-aequum-pec­ca­tis-ve­niam-pos­centem-red­de­re-rur­sus-łac 
Est� Cytaty: Żyd to człowiek, które­go in­ni uważają za Żyda. Le Juif est un hom­me que les aut­res tien­nent pour juif. (fr.)  -Jean-Paul Sartre


Żyd-to człowiek-które­go-in­-uważają-za Żyda-le-juif-un hom­me-aut­res-tien­nent-juif-fr 
Est� Cytaty: Tak było, jest i będzie: po­dob­ny szu­ka po­dob­ne­go sobie. Sic fuit, est et erit: si­milis si­milem si­bi quaerit. (łac.)  -Autor nieznany


tak-było-jest i będzie-po­dob­ny-szu­ka-po­dob­ne­go-sobie-sic-fuit- erit-­milis-­milem-­bi-quaerit-łac 
Est� Cytaty: Nie ma nic w umyśle, cze­go by przed­tem nie było w zmysłach. Ni­hil est in in­tellec­tu quin prius fuerit in sen­su. (łac.)  -Arystoteles


nie- nic-w umyś-cze­go-by przed­tem-nie było-w zmysłach-ni­hil-in in­tellec­-quin-prius-fuerit-in sen­su-łac