Ete­rem Cytaty

Ete­rem Cytaty: Otoczo­na za­pachem pa­mięci Szu­kam cię wśród zim­nej pościeli Na próżno. Wtu­lona w sa­mot­ności czułość Czuję na so­bie Twój oddech To wyob­raźnia. Tonąc w przes­trze­ni marzeń Pragnę poczuć Twój dotyk. Po­siądź mnie. Przy­ciągnij jak naj­bliżej Upa­jaj ete­rem swoich ust Nie puszczaj Już jes­tem Twoja  -wolności_skrzydło


Ete­rem Cytaty: Człowiek nie jest two­rem oko­liczności, to oko­liczności są two­rem człowieka. -Benjamin Disraeli


człowiek-nie jest two­rem-oko­licznoś-to oko­licznoś-są two­rem-człowieka
Ete­rem Cytaty: Par­tne­rem no­cy nie jest ko­lej­na noc. Par­tne­rem no­cy jest dzień. -Dean Ray Koontz


par­tne­rem-no­cy-nie jest ko­lej­na-noc-par­tne­rem no­cy-jest dzień
Ete­rem Cytaty: Kra­kus Bo­hate­rem Narodowym Kra­kus chciał zos­tać bo­hate­rem na­rodo­wym -  Jak na­leży przyłożył pis­to­let do głowy. W wyłuszcze­niu grand idei Po­cił się do niedzieli; Na łuszczycę głowy dos­tał ur­lop chorobowy. -awatar


Ete­rem Cytaty: łączą się w jed­nej li­nii na­miętne to­ny spojrzeń ete­ryczne ciał brzmienia z pier­si dreszcze wychodzą mie­dzy mną a tobą przepływy chłonę ener­ge­tyczne szep­ty w ro­zed­rga­ne stru­ny dłoni ciepłem mus­ka­ne policzki wib­racje wyr­wa­ne jękiem z mych chwiej­nych bioder jeży się włos na głowie wes­tchnienia wtopione w na­gość chłod­nej nocy żarem pul­sujących nas ma­giczne współistnienie ni­by niebios rosą okraszone... od­wróco­ny wzrok gwiazd i wy­mow­ne świer­szczy milczenie…   -Papużka


Ete­rem Cytaty: Bez Niego nie pot­ra­fiła już być ko­bietą, dla­tego stała się pot­wo­rem. Głod­na miłości, z mężem na kar­ku, de­lek­to­wała się wy­myślo­nym ado­rato­rem. W potędze swo­jej wo­li - nieugiętej, gnębiła za­kocha­ne ko­biety, to dla niej naj­bar­dziej fas­cy­nujące zajęcie. Roz­marzo­na o aniele i ślub­nym ko­bier­cu, ręką diabła maczała nóż w przy­jaciół sercu. -Błyskawica


Ete­rem Cytaty: Siła i piękno są da­rem młodości. -Demokryt


siła-i piękno-są da­rem-młodoś
Ete­rem Cytaty: Kul­tu­ral­ne ze­ro jest ze­rem dopiero. -Feliks Rajczak


kul­­ral­ne-ze­ro-jest ze­rem-dopiero
Ete­rem Cytaty: być choć przez chwilę pucha­rem wi­na w twych ustach o niczym in­nym nie marzę nicze­go nie pragnę pur­purą słodyczy wonnością nektarem nicze­go więcej nie pragnę o niczym nie marzę być choć przez chwilę pucha­rem wi­na w twych ustach i dot­knąć two­jego języka  -Deszcz


Ete­rem Cytaty: Dla dob­ra spra­wy łot­rem i prawy. -Tadeusz Fangrat


dla-dob­ra-spra­wy-łot­rem-i prawy
Ete­rem Cytaty: Mu­rem stał za nią nieulegle choć pa­lił cegłę. -onejka


mu­rem-stał-za ą-nieulegle-choć-pa­lił-cegłę
Ete­rem Cytaty: Wol­ność nie jest da­rem, ma krop­le po­tu na czole. -Zbigniew Jerzyna


wol­ność-nie jest da­rem- krop­-po­-na czole
Ete­rem Cytaty: Da­rem­ny to trud, ogarnąć ko­biecy os­cy­la­tor nastrojów. 011  -wdech


da­rem­ny-to trud-ogarnąć-ko­biecy-os­cy­­tor-nastrojów-011 
Ete­rem Cytaty: zjem Cie jak kon­serwę pros­tym ma­new­rem . -Ma ły


zjem-cie-jak kon­serwę-pros­tym-­new­rem
Ete­rem Cytaty:


le­piej-już-być-ni­kim-ż-ze­rem-lesław-nowara 
Ete­rem Cytaty: Zorza śmier­ci op­ro­mienia wszys­tko cza­rem nostalgii. -Milan Kundera


zorza-śmier­-op­ro­mienia-wszys­tko-cza­rem-nostalgii
Ete­rem Cytaty: Życie jest da­rem, trze­ba umieć ten dar wykorzystać  -ruda717


Życie-jest da­rem-trze­ba-umieć-ten-dar-wykorzystać 
Ete­rem Cytaty: Doświad­cze­nie jest je­dynym ko­rek­to­rem praw. -Tytus Liwiusz


doświad­cze­nie-jest ­dynym-ko­rek­to­rem-praw