Fałszy­wa Przy­jaźń Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty

Fałszy­wa Przy­jaźń Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Fałszy­wa przy­jaźń ut­wier­dza mnie w prze­kona­niu, że war­to cza­sem stać się iluz­jo­nistą szczerości... -blacksun


fałszy­wa-przy­jaźń-ut­wier­dza-mnie-w prze­kona­niu-że war­to-cza­sem-stać ę-iluz­jo­nistą-szczeroś
Fałszy­wa Przy­jaźń Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Nic tak nie ut­wier­dza człowieka w prze­kona­niach jak ofic­jalne dementi. -Andrzej Majewski


nic-tak-nie ut­wier­dza-człowieka-w prze­kona­niach-jak ofic­jalne-dementi
Fałszy­wa Przy­jaźń Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Jes­tem prze­kona­ny ze anioły nie po­gar­dza­ja ludźmi w tym stop­niu, co ludzie sa­mi sobą. -Charles Louis de Montesquieu (Monteskiusz)


jes­tem-prze­kona­ny-ze anioły-nie po­gar­dza­ja-ludźmi-w tym-stop­niu-co ludzie-­mi-sobą
Fałszy­wa Przy­jaźń Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Prze­kona­niu ro­zumu nie zaw­sze to­warzyszy prze­kona­nie serca. -Vauvenargues


prze­kona­niu-ro­zumu-nie zaw­sze-to­warzyszy-prze­kona­nie-serca
Fałszy­wa Przy­jaźń Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Czyż przy­jaźń praw­dzi­wa nie po­lega na łama­niu wszel­kich prze­pisów dyskrecji?  -Maria Dąbrowska


czyż-przy­jaźń-praw­dzi­wa-nie po­lega-na łama­niu-wszel­kich-prze­pisów-dyskrecji 
Fałszy­wa Przy­jaźń Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Czy nauczę się czy­tać między wier­sza­mi ? Czy two­je


Fałszy­wa Przy­jaźń Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Wolę, gdy ludzie po­pierają mnie ze strachu niż z prze­kona­nia. Prze­kona­nia są zmien­ne, strach zaw­sze jest ten sam. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


wolę-gdy-ludzie-po­pierają-mnie-ze strachu-ż-z prze­kona­nia-prze­kona­nia są zmien­ne-strach-zaw­sze-jest ten-sam
Fałszy­wa Przy­jaźń Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Każde is­tnienie ma znaczenie. Na­wet ktoś kto od­szedł na­dal is­tnieje, bo je­go odejście miało znaczenie. Pa­mięć o naszym znacze­niu pot­wier­dza istnienie. -Silvidian


każde-is­tnienie- znaczenie-na­wet-ktoś-kto-od­szedł-na­dal-is­tnieje-bo ­go-odejście-miało-znaczenie-pa­mięć-o naszym-znacze­niu
Fałszy­wa Przy­jaźń Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: In­na jest też przy­jaźń mężczyz­ny z ko­bietą (tam gdzie nie ma żad­nej stro­ny ero­tycznej; po­dej­rzli­wi twier­dzą, że zaw­sze jest, ale to niep­rawda) niż dwóch mężczyzn; mężczyźni bo­wiem przyu­cze­ni są zwyk­le po­kazy­wać, że są cy­nika­mi, ale ko­biety nie muszą, z ni­mi więc łat­wiej, gdy jest przy­jaźń, po­rozu­miewać się bez udawania. -Leszek Kołakowski


Fałszy­wa Przy­jaźń Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Kochaj mnie miłością gorącą Jak ocean sze­roką, bez kresu. Po­całun­kiem mnie prze­nieś daleko Gdzieś na wys­py szczęścia i uśmiechu. Ciszą ukołysz mnie do snu. Z gwieździs­tym niebem zaśpiewaj mi kołysankę. Nocą księżycową bądź przy mnie, Bo ciebie tyl­ko pragnę... In­spi­rowa­ne wier­szem K.I.Gałczyńskiego pt. ,,Wys­py szczęśliwe


Fałszy­wa Przy­jaźń Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Długo tkwiłem w prze­kona­niu, że świat jest wro­gi dla człowieka. Na tym właśnie po­lega niedojrzałość. -Krzysztof Pieczyński


długo-tkwiłem-w prze­kona­niu-że świat-jest wro­gi-dla-człowieka-na tym-właśnie-po­lega-niedojrzałość
Fałszy­wa Przy­jaźń Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: I znów to się dzieje, znów zos­ta­je sa­ma a ty­le poświęci­lam.Naj­pierw by­liśmy wszys­cy szczęśli­wi ale oni nie wie­dzieli tak nap­rawdę nic o mnie , do­piero gdy poz­na­li prawdę pożuci­li jak zbi­tego psa (Ku*wa!!). Te­raz wiem że przy­jaźń to jed­na wiel­ka stra­ta po­maga chwi­lowo póżniej tyl­ko ra­ni, chy­ba że to ze mną jest coś złego. Przy­jaźń nie jest stworzo­na dla mnie  -Sama_niezawsze


Fałszy­wa Przy­jaźń Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Wyjątek pot­wier­dza regułę… Lecz czymże jest 


wyjątek-pot­wier­dza-regułę-lecz-czymże-jest re­guła-która-szu­ka-swe­go-pot­wier­dze­nia-w wyjątkach 
Fałszy­wa Przy­jaźń Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Praw­dzi­wa przy­jaźń umarła ra­zem z Tobą, ale jeśli możesz ześlij na moją drogę życia ko­goś war­te­go uwa­gi, bo tych których znam nie wiedzą co to przy­jaźń i zwykła bezinteresowność.. -AnDree


Fałszy­wa Przy­jaźń Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Zro­zumienie i wie­dza mają w so­bie coś. co budzi taką nieuf­ność, że muszą zos­tać pot­wier­dzo­ne i uza­sad­nione przez siłę i prze­moc: wte­dy człowiek im się poddaje. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel


Fałszy­wa Przy­jaźń Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Wśród pięknej wiosny, wśród ulic radosnych, wy­rusza na łowy - znaw­ca alkowy: bo­hater wier­sza: rzęsis­tek pochwowy. Od­wie­dza ba­ry i restauracje, tu­taj przy­kuc­nie, przyj­rzy się bacznie... Na ko­go dzi­siaj tu zapolować?, by życie przedłużyć, a zdro­wiu pomstować... A chętnych prze­cież jest jeszcze trochę ich myśli wiosen­ne i ta­kie płoche... Tu pachnie wios­na, tu płynie strumyk, O! młodzież niegłupia - używa gumek!  -Niusza


Fałszy­wa Przy­jaźń Ut­wier­dza Mnie W prze­kona­niu Cytaty: Jedzie król-i(n)k na ro­werze i szczerzy sie szczerze wie on bo­wiem, że uwie­rzysz w to i sie nabierzesz tak jak dał nab­rać się autor, pisząc te pierdoły że, królik do­siada ro­wer i jeździ do szkoły a praw­da jest in­na prze­cież , co pot­wier­dzą dzieci królik nie ro­werem śmi­ga a ra­kietą le­ci napęd mar­chew­ko­wy włącza i zni­ka w niebiosach po­zos­ta­wia sok za sobą a mnie w kar­tek stosach  -MuszKiet-er


czy-is­tnieje-fałszy­wa-praw­da-tak- -> sza­tan-ją stosuje-fałszy­wa-praw­da-= kłam­stwo-ow­szem-jest to-fałszy­wa-prawda