Fak­ty Cytaty

Fak­ty Cytaty: Fak­ty nie są naj­ważniej­sze. Zresztą, aby je poz­nać, nie trze­ba stu­diować na uczel­ni – można się ich nau­czyć z książek. Is­to­ta kształce­nia w szko­le wyższej nie po­lega za­tem na wpa­janiu wie­dzy fak­togra­ficznej, lecz na ćwicze­niu umysłu w dochodze­niu do te­go, cze­go nie da się zna­leźć w podręcznikach  -Albert Einstein


Fak­ty Cytaty: fak­tycznie ru­mianek działa na wy­pa­danie serca  -Emilia Szumiło


fak­tycznie-ru­mianek-działa-na wy­pa­danie-serca 
Fak­ty Cytaty: Postępuj zaw­sze właści­wie. Da to sa­tys­fak­cję kil­ku ludziom, a resztę zadziwi. -Mark Twain


postępuj-zaw­sze-właś­wie-da to ­tys­fak­cję-kil­ku-ludziom-a resztę-zadziwi
Fak­ty Cytaty:


czy-fak­tycznie-liczby-mają-ja­kieś-znacze­nie-w naszym-życiu-~pa­weł-rychlica 
Fak­ty Cytaty: Naj­większa sa­tys­fak­cja w życiu to świado­mość, że się ni­kogo nie skrzywdziło. -Antyfanes


naj­większa-­tys­fak­cja-w życiu-to świado­mość-że ę-­kogo-nie skrzywdziło
Fak­ty Cytaty: Nie poz­wa­laj­cie fak­tom znaczyć więcej niż to, cze­go istotnie dowodzą. -Louis Pasteur


nie-poz­wa­laj­cie-fak­tom-znaczyć-więcej-ż-to-cze­go-istotnie-dowodzą
Fak­ty Cytaty: ... Te­mida - śle­pa na fak­ty, głucha na ar­gu­men­ty, i ma wagę by ważyć... kto da więcej złota... in­spi­rac­ja - Filutka... -Irracja


te­mida - ś­pa-na fak­ty-głucha-na ar­gu­men­ty-i  wagę-by ważyć-kto da więcej-złota-in­spi­rac­ja- filutka
Fak­ty Cytaty: Pow­szechnie wiado­mo, że ka­mień pot­ra­fi myśleć. Na tym fak­cie opiera się cała elektronika. -P » Terry Pratchett » Równoumagicznienie


Fak­ty Cytaty: Żyć tak, by móc w lus­trze spoj­rzeć so­bie w oczy z sa­tys­fak­cją, to zwycięstwo. -Ryder


Żyć-tak-by móc-w lus­trze-spoj­rzeć-so­bie-w oczy-z ­tys­fak­cją-to zwycięstwo
Fak­ty Cytaty: Rzeczy­wis­tość często za­wodzi, gdy chodzi o drob­ne, przy­noszące sa­tys­fak­cję detale. -Terry Pratchett


rzeczy­wis­tość-często-za­wodzi-gdy-chodzi-o drob­ne-przy­noszą-­tys­fak­cję-detale
Fak­ty Cytaty: Im trud­niej­szą drogę przej­dziesz, tym większą sa­tys­fak­cję masz na jej końcu. -Bruno


im trud­niej­szą-drogę-przej­dziesz-tym-większą-­tys­fak­cję-masz-na jej-końcu
Fak­ty Cytaty: Miłość jest wte­dy, gdy niedos­ko­nałości dru­giej oso­by są dla Ciebie dos­ko­nałe mi­mo fak­tu, że nor­malnie by Ci przeszkadzały. -Nicole


miłość-jest wte­dy-gdy-niedos­ko­nałoś-dru­giej-oso­by-są dla-ciebie-­ko­nałe-mi­mo-fak­-że nor­malnie-by ci przeszkadzały
Fak­ty Cytaty: Je­dyna książka, w której można zna­leźć sa­me fak­ty - to książka telefoniczna. -Krio


je­dyna-książka-w której można-zna­źć-­me-fak­ty- to książka-telefoniczna
Fak­ty Cytaty: Te sa­me fak­ty jed­nym dają dużo do myśle­nia, in­nym tyl­ko do gadania. -Janusz Roś


te ­me-fak­ty-jed­nym-dają-żo-do myś­nia-in­nym-tyl­ko-do gadania
Fak­ty Cytaty: Tonący brzyt­wy się chwycił. Fak­tycznie, nie uto­pił się - wykrwawił. -Andrea


tonący-brzyt­wy ę-chwycił-fak­tycznie-nie uto­pił ę- wykrwawił
Fak­ty Cytaty: Zacząłem być nap­rawdę dum­nym z fak­tu, że byłem ge­jem, cho­ciaż nim nie byłem. -Kurt Cobain


zacząłem-być-nap­rawdę-dum­nym-z fak­-że byłem-ge­jem-cho­ciaż-nim-nie byłem
Fak­ty Cytaty: Słowa mędrca zdają się wpierw fak­tom przeczyć, później zaś oka­zują się z ni­mi w zgodzie. -Lao Cy


słowa-mędrca-zdają ę-wpierw-fak­tom-przeczyć-później-zaś-oka­zują ę-z ­mi-w zgodzie
Fak­ty Cytaty: Naj­bar­dziej prze­rażającym fak­tem na świecie jest to, że ja wy­lewam tu, wiesz, wszys­tko z mo­jej głowy, a dla ciebie to tyl­ko słowa. Herzen­sschatzi, komm. -woda_słodzona


naj­bar­dziej-prze­rażającym-fak­tem-na świecie-jest to-że ja wy­lewam-wiesz-wszys­tko-z mo­jej-głowy-a dla-ciebie-to tyl­ko