Fan­tazję Za nic Mając Cytaty

Fan­tazję Za nic Mając Cytaty: zacza­rowa­ny świat ten z naszej młodości lat bez komputerów i in­nych bajerów były teat­ry lalek opo­wiada­nie bajek światy kreowane w dziecięcej fantazji wys­tar­czyło zam­knąć oczy a dziś sza­rość taka gry komputerowe bru­tal­ność zabijaka lecz mózgi naszych dzieci ref­leks w strzelaniu tyl­ko rozwijają fan­tazję za nic mając smut­ne będzie ob­licze świata gdy fan­tazję zamienią na gier kom­pu­tero­wych panteon *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Fan­tazję Za nic Mając Cytaty: Mieć fan­tazję nie znaczy coś so­bie wy­myślać. To znaczy tworzyć coś z te­go, co istnieje. -Tomasz Mann


mieć-fan­tazję-nie znaczy-coś-so­bie-wy­myść-to znaczy-tworzyć-coś-z te­go-co istnieje
Fan­tazję Za nic Mając Cytaty: Spo­wiadałam się krótko. Ksiądz był za­dowo­lony z czys­tości me­go życia i myśli. - Wi­dujesz, córko, anioły? - zdzi­wił się, gdy mu o tym wspomniałam. - Tak, ojcze. - Anioły są no­siciela­mi no­win, czy coś ci przekazały? - Wy­jawiły, cze­mu stoją za człowiekiem, a nie przed nim. - Tak? - Bo łat­wiej im ko­pać dra­nia w tyłek niż ciągnąć za sobą przez całe życie. - Fan­tazje, mo­ja córko, fantazje. - Pow­tarzam, co usłyszałam. -Manuela Gretkowska


Fan­tazję Za nic Mając Cytaty: Błogosławieni, którzy nie mając nic do powiedzenia, trzymają język za zębami. -Oscar Wilde


błogosławieni-którzy-nie-mając-nic-do-powiedzenia-trzymają-język-za-zębami
Fan­tazję Za nic Mając Cytaty: „Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni.


Fan­tazję Za nic Mając Cytaty: Trzy­mając Cię za rękę, Czułam, jak oddychasz. Nie ma między na­mi nic - tyl­ko pożądanie... -Andrea


trzy­mając-cię-za rękę-czułam-jak oddychasz-nie- między-na­mi-nic-tyl­ko-pożądanie
Fan­tazję Za nic Mając Cytaty: Błogosławiony człowiek, który nie mając nic do powiedzenia, powstrzymuje się od udowodnienia tego faktu. -George Eliot


błogosławiony-człowiek-który-nie-mając-nic-do-powiedzenia-powstrzymuje-ę-od-udowodnienia-tego-faktu
Fan­tazję Za nic Mając Cytaty: Niech będzie błogosławiony człowiek, który nie mając nic do powiedzenia powstrzymuje się od ubrania tego faktu w słowa. -George Eliot


niech-będzie-błogosławiony-człowiek-który-nie-mając-nic-do-powiedzenia-powstrzymuje-ę-od-ubrania-tego-faktu-w-słowa
Fan­tazję Za nic Mając Cytaty: Deficyt: To co się ma, mając mniej niż gdyby nie miało się nic. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord


Fan­tazję Za nic Mając Cytaty: Błogosławiony, który nie mając nic do po­wie­dze­nia nie ob­le­ka te­go w słowa. -Julian Tuwim


błogosławiony-który-nie mając-nic-do po­wie­dze­nia-nie ob­­ka-te­go-w słowa
Fan­tazję Za nic Mając Cytaty: De­ficyt :  To co się ma, mając mniej niż gdy­by nie miało się nic. -MyBigDreams


de­ficyt- -to-co ę-mając-mniej-ż-gdy­by-nie miało ę-nic
Fan­tazję Za nic Mając Cytaty: Mędrzec, to ktoś, kto nie mając nic do powiedzenia, nie próbuje udowadniać tego. -Anonim


mędrzec-to-ktoś-kto-nie-mając-nic-do-powiedzenia-nie-próbuje-udowadniać-tego
Fan­tazję Za nic Mając Cytaty: Błogosławiony ten, co nie mając nic do powiedzenia, nie obleka tego faktu w słowa. -Julian Tuwim


błogosławiony-ten-co-nie-mając-nic-do-powiedzenia-nie-obleka-tego-faktu-w-słowa
Fan­tazję Za nic Mając Cytaty: Błogosławiony niech będzie człowiek, który nie mając nic do powiedzenia, nie dostarcza tego dowodu w słowach. -George Eliot


błogosławiony-niech-będzie-człowiek-który-nie-mając-nic-do-powiedzenia-nie-dostarcza-tego-dowodu-w-słowach
Fan­tazję Za nic Mając Cytaty: Życie każe nam czy­tać mie­dzy wier­sza­mi. Ale w ja­ki sposób mam to uczy­nić, mając przed sobą pus­te kartki. -zuzus


Życie-każe-nam-czy­ć-mie­dzy-wier­sza­mi-ale-w ja­ki-sposób-mam-to uczy­ć-mając-przed-sobą-pus­te-kartki
Fan­tazję Za nic Mając Cytaty: Cza­sami wys­tar­czy jed­na se­kun­da, żeby zmienić swo­je życia, a cza­sem mając ich ty­siące nie zmieni się nic... -ktos-do-kochania


cza­sami-wys­tar­czy-jed­na-se­kun­da-żeby-zmienić-swo­-życia-a cza­sem-mając-ich-ty­ą-nie zmieni ę-nic
Fan­tazję Za nic Mając Cytaty: Kto może żyć bez życia i kto może kochać nie mając nic do dania? -Michel Quoist


kto-może-żyć-bez-życia-i-kto-może-kochać-nie-mając-nic-do-dania
Fan­tazję Za nic Mając Cytaty: Fan­tazja to wie­czna wiosna. -Friedrich von Schiller