Forma Pozbawiona Treści Cytaty

Forma Pozbawiona Treści Cytaty: Taką samą przez się działającą formą, wywołującą estetyczne zadowolenie nazywam Czystą Formą. Nie jest to więc forma pozbawiona treści, bo takiej żaden żywy stwór stworzyć nie potrafi, tylko ta w której życiowe składniki stanowią element drugorzędny. -Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)


Forma Pozbawiona Treści Cytaty: Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety. Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. -Mario Vargas Llosa


Forma Pozbawiona Treści Cytaty: Glista, żmija pozbawiona idei. -Henryk Jagodziński


Forma Pozbawiona Treści Cytaty: Miłość, czymkolwiek jest, niech będzie pozbawiona udawania. -Marianne Moore


miłość-czymkolwiek-jest-niech-będzie-pozbawiona-udawania
Forma Pozbawiona Treści Cytaty: Kobieta która stara się upodobnić do mężczyzny, jest pozbawiona ambicji. -Anonim


kobieta-która-stara-ę-upodobnić-do-mężczyzny-jest-pozbawiona-ambicji
Forma Pozbawiona Treści Cytaty: Ciesz się tym, co masz i nie żądaj wszystkiego, co możliwe - jest to bowiem pozbawiona sensu pogoń za wiatrem. -Anonim


ciesz-ę-tym-co-masz-i-nie-żądaj-wszystkiego-co-możliwe-jest-to-bowiem-pozbawiona-sensu-pogoń-za-wiatrem
Forma Pozbawiona Treści Cytaty: Ludzie słabi często czerpią z litości innych siłę, pozbawioną wszelkich skrupułów, i uzurpują sobie w ten sposób prawa silnych. -Rosalina Lisboa Coelho


ludzie-słabi-często-czerpią-z-litoś-innych-łę-pozbawioną-wszelkich-skrupułów-i-uzurpują-sobie-w-ten-sposób-prawa-silnych
Forma Pozbawiona Treści Cytaty: Mało słów, dużo treści. -Sofokles


Forma Pozbawiona Treści Cytaty: Język przyjaźni to nie słowa, lecz treści. -Henry David Thoreau


Forma Pozbawiona Treści Cytaty: Język przy­jaźni to nie słowa, lecz treści. -Henry David Thoreau


Forma Pozbawiona Treści Cytaty: ko­duję wieści te z ser­ca treści nasze bo jakże bym mógł  -Cykam


ko­duję-wieś-te-z ser­ca-treś-nasze-bo-jakże-bym-mógł 
Forma Pozbawiona Treści Cytaty: Cza­sem fraszka bo­gat­sza w treści od bar­dzo ob­szer­nej powieści. -adamzjawora


cza­sem-fraszka-bo­gat­sza-w treś-od-bar­dzo-ob­szer­nej-powieś
Forma Pozbawiona Treści Cytaty: Poeta zajmuje to pogranicze świadomości, po przekroczeniu którego zawodzą słowa, choć wciąż jeszcze istnieją treści. -Thomas Stearns Eliot


poeta-zajmuje-to-pogranicze-świadomoś-po-przekroczeniu-którego-zawodzą-słowa-choć-wciąż-jeszcze-istnieją-treś
Forma Pozbawiona Treści Cytaty: pełna treści rozkładam się przed Tobą weź mnie jed­nym tchem pochłoń aż skończy­my na dobre. -bystry.76


pełna-treś-rozkładam-ę-przed-tobą-weź-mnie-jed­nym-tchem-pochłoń-aż-skończy­my-na-dobre
Forma Pozbawiona Treści Cytaty: Słowa palą, więc pa­li się słowa. Nikt o treści po­piołów nie pyta. -Jacek Kaczmarski


słowa-palą-więc-pa­li ę-słowa-nikt o treś-po­piołów-nie pyta
Forma Pozbawiona Treści Cytaty: roz­mo­wa ma więcej uroku, kiedy Ty w rozkroku.... więcej treści...... gdy cały się mieści.... -poeta wyklęty


roz­mo­wa- więcej-uroku-kiedy-ty w rozkroku-więcej-treś-gdy-cały ę-mieś
Forma Pozbawiona Treści Cytaty: - Ci też. Oto naj­krótsze i pełne za­razem treści życze­nia Wiel­ka­noc­ne, ja­kie ot­rzy­mała pew­na niewias­ta, i co można?!  -fyrfle


 ci też-oto-naj­krótsze-i pełne-za­razem-treś-życze­nia-wiel­ka­noc­ne-ja­kie-ot­rzy­ła-pew­na-niewias­-i co można 
Forma Pozbawiona Treści Cytaty: Cza­sem na człowieka spad­nie zbyt wiele treści, aż mu się w zda­niu nie mieści. -onejka


cza­sem-na człowieka-spad­nie-zbyt-wiele-treś-aż-mu ę-w zda­niu-nie mieś