Fyr­fle­ryk Wieku Cytaty

Fyr­fle­ryk Wieku Cytaty: FYR­FLE­RYK WIEKU ŚREDNIEGO Mi­mo wieku, pier­wszych zmar­szczek i nieraz trwogi Gdy dzień i noc dzieci i wnu­ki kują jak rogi Ty twar­do stąpasz nie do­puszczasz do zamętu I wciąż z ape­tytem a bez wstrętu Ener­gicznie na pa­gony win­du­jesz nogi  -fyrfle


Fyr­fle­ryk Wieku Cytaty: FYR­FLE­RYK UTW Ko­bieta i mężczyz­na to stworze­nia seksualne Pot­ra­fiący pójść w har­ce całkiem nie banalne Tak roz­pra­wiał Uni­wer­sy­tetu Trze­ciego Wieku Kwiat Aż zmienił się im gust i lep­szym stał codzien­ny świat Bo nie szo­kują a lu­bują ich wa­riac­je oral­no - analne  -fyrfle


Fyr­fle­ryk Wieku Cytaty: FYR­FLE­RYK KO­MINIAR­SKO - OBYCZAJOWY Nad Wisłą często się zdarza Mat­ka pro­si kominiarza By nas­to­let­niej córze Od­szpun­cił w rurze On ma tu sta­tut do­rosłości szafarza  -fyrfle


fyr­fle­ryk-ko­miniar­sko- obyczajowy-nad-wisłą-często ę-zdarza-mat­ka-pro­-kominiarza-by-nas­to­let­niej-córze-od­szpun­ł
Fyr­fle­ryk Wieku Cytaty: FYR­FLE­RYK WOŁAJĄCY NA PUSZCZY W za­kutym pa­rafiańszczyzną łbie Uczu­cie ob­ra­ziło się Lecz mądry człek Wy­nalazł lek Czechu od re­ligii dys­tansuj się  -fyrfle


fyr­fle­ryk-woŁajĄcy-na puszczy-w-za­kutym-pa­rafiańszczyzną-łbie-uczu­cie-ob­ra­ziło-ę-lecz-mądry-człek-wy­nalazł-lek-czechu
Fyr­fle­ryk Wieku Cytaty: FYR­FLE­RYK EROTYCZNY WD czter­dzieści lub in­na omasta Kom­bi­nuje nieje­den pederasta Pot­rza by wed­le umizgów Być na wślizgu Tę zag­woz­dkę ma też niejed­na niewiasta  -fyrfle


fyr­fle­ryk-erotyczny-wd-czter­dzieś-lub-in­na-omasta-kom­bi­nuje-nieje­den-pederasta-pot­rza-by wed­-umizgów-być-na wślizgu-tę
Fyr­fle­ryk Wieku Cytaty: FYR­FLE­RYK EDUKACYJNY Dziewicza i młoda z Biela­wy protetyczka Ra­da była sku­mać co to wtyczka Jej chłopak się nie obrażał Gdy dogłębnie wiedzę wdrażał Ona już ta­ka ob­ku­ta że pra­wie seksocholiczka  -fyrfle


Fyr­fle­ryk Wieku Cytaty: FYR­FLE­RYK POSZU­KUJĄCY ŹRÓDEŁ LOB­BY GE­JOW­SKIEGO W WATYKANIE W pew­nej nad­wiślańskiej wsi Wi­kary ob­ciągał mi Ja mu proboszczowałem Sam bis­ku­powi dawałem Dziś wszys­cy w Wa­tyka­nie my  -fyrfle


Fyr­fle­ryk Wieku Cytaty: FYR­FLE­RYK Z OR­GA­NIZAC­JI POZARZĄDOWYCH Cwa­ne les­bijki z Radzewic Założyły klub dziewic Pe­nis ich się nie ima To cno­ta trzyma Za ni­mi tak kom­bi­nują les­by ze Skierniewic  -fyrfle


fyr­fle­ryk-z or­ga­nizac­ji-pozarzĄdowych-cwa­ne-­bijki-z radzewic-założyły-klub-dziewic-pe­nis-ich ę-nie ima-to-cno­-trzyma-za
Fyr­fle­ryk Wieku Cytaty: FYR­FLE­RYK OKOŁO WIELKANOCNY Oneg­daj po świętej górze Grabarce Biegał na­gi pop ale w kominiarce Pątniczka z Jemielianki Ob­cięła mu pisanki Była zde­gus­to­wana - nie był Apol­li­nem ni Marsem  -fyrfle


Fyr­fle­ryk Wieku Cytaty: FYR­FLE­RYK O POSZU­KIWA­NIU WE­NY MUZ... Nad prasłowiańską rzeką Drwęcą Poeci przy­rodze­niem wenę nęcą Zaś seks z Iowa mulatką Im poez­ji matką A i Duch Święty darzy tym odszczepieńcom  -fyrfle


Fyr­fle­ryk Wieku Cytaty: Fyr­fle­ryk farmceutyczno-światopoglądowo-erotyczny Ot i ja w Pol­szcze mu­siała dożyć, Że w strachu muszę ze sta­rym chędożyć! Far­ma­ceuta z klauzulą na sumieniu Ni myśli o ma­cicy mej zabezpieczeniu! To i sta­ry mu­sisz na wzgórku skrzek złożyć!  -fyrfle


Fyr­fle­ryk Wieku Cytaty: FYR­FLE­RYK z JEDNOŚCI Ek­scy­tujące słowo usłyszała raz Maryna Bacę py­ta kimżesz czymżesz ta wagina Ten długo nie perrorował Po­kazał ta­jem­nicę i spenetrował Eure­ka! Wiem! My są jed­no- Ma­ryna i wagina!  -fyrfle


Fyr­fle­ryk Wieku Cytaty: FYR­FLE­RYK KO­MINIAR­SKO - EDU­KACYJ­NO - GINEKOLOGICZNY W Na­mysłowie często się zdarza Że mat­ka pro­si kominiarza Mam nas­to­let­nią córę Przet­kaj jej rurę On od Sac­rum ma im­pri­matur Pro­fanum szafarza  -fyrfle


Fyr­fle­ryk Wieku Cytaty: FYR­FLE­RYK PA­MIĘCI REDAKCJI CHAR­LIE HEB­DO MĘCZENNIKÓW ZA WOL­NOŚĆ SŁOWA Na wschód od Ede­nu Al­lach się kłopotał I do Ma­home­ta tak mamrotał Posłańcu te­gośmy nie przewidzieli 77 ra­zy kto go zcweli Na nag­rodę cze­ka męczen­nik - gej - ciota  -fyrfle


Fyr­fle­ryk Wieku Cytaty: FYR­FLE­RYK Z GOL­GO­TY BESKIDÓW Dow­no ty­mu na wir­chu Matysce, Łopłaki­wało wione­cek dziwcze. Łzy jak mod­litwę ofiaro­wała Bogu, Z nich wy­ras­tały krze­wy róży, głogu,... Na osłodę wte­dy nie mogła liczyć na złotych pięćset  -fyrfle


Fyr­fle­ryk Wieku Cytaty: FYR­FLE­RYK Z SZLA­KU DO PACANOWA Euro­pie na­mysłow­scy po­lic­janci dot­rzy­mują kroku Mają tu Opol­szczyz­ny pat­rol roku Tu nie tyl­ko przyk­ruchciany dołek Wędrując myślał Ko­ziołek Matołek Niech im z wa­gin ich ko­biety nie skąpią soków  -fyrfle


Fyr­fle­ryk Wieku Cytaty: FYR­FLE­RYK Z NAUK OSHO Małgo­sia przyz­wo­liła więc Jaś nie zwlekał Pieścił całował dźgał i nawlekał Ona wyob­rażała so­bie wspólne szczytowanie Gdzieś na nie od­ległym od łóżka dywanie Jaś wstrzy­mywał ile mógł ale dy­wanu nie doczekał  -fyrfle


Fyr­fle­ryk Wieku Cytaty: FYR­FLE­RYK FORMACYJNY W Pol­sce trzy ki­lo­met­ry za Gołda­pią Sta­re pan­ny ile chcesz po przy­rodze­niu dra­pią Euro­pej­ska Unia już pod­niosła lar­mo Bo wbrew dy­rek­ty­wom - za dar­mo Cud trwa pod­ra­pa­ni tracą bez­dech i nie chra­pią  -fyrfle