Góry Dos­tar­czają Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Góry Dos­tar­czają Cytaty: Góry dos­tar­czają mi cho­ciaż na kil­ka dni, dob­rych wi­doków na przyszłość. -bystry.76
góry-­tar­czają-mi cho­ciaż-na kil­ka-dni-dob­rych-wi­doków-na przyszłość
Góry Dos­tar­czają Cytaty: Chwi­le nie wys­tar­czają, by wy­pełnić pus­tkę po­między nimi. -Alfa Centauri
chwi­-nie wys­tar­czają-by wy­pełć-pus­tkę-po­między-nimi
Góry Dos­tar­czają Cytaty: ..Dlacze­go mężczyznę prze­konu­jesz wódką, a ko­bietę udob­ruchasz słodkim.? Fa­ceci znoszą gorzką prawdę, a ko­bietom wys­tar­czają słod­kie kłamstwa.. -Izvsia
dlacze­go-mężczyznę-prze­konu­jesz-wódką-a ko­bietę-udob­ruchasz-słodkim-fa­ceci-znoszą-gorzką-prawdę-a ko­bietom
Góry Dos­tar­czają Cytaty: Rozsądek jest jak dwo­rak, który usłużnie dos­to­sowu­je się do hu­morów swe­go pa­na: dla każdej żądzy, dla każde­go za­mie­rze­nia umie dos­tar­czyć rac­ji uzasadniających. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Góry Dos­tar­czają Cytaty: Nauka dos­tar­cza i ra­dości, i pociechy. -Pliniusz Młodszy
Góry Dos­tar­czają Cytaty: Jeśli w tu­nelu dos­trzeżemy światło, pew­no jest to la­tar­nia nad­jeżdżające­go pociągu. -Robert Lowell
jeśli-w ­nelu-­trzeżemy-światło-pew­no-jest to ­tar­nia-nad­żdżają­go-pociągu
Góry Dos­tar­czają Cytaty: Cze­go człowiek nie ro­bi by dos­tar­czyć so­bie mi­nimum wzmoc­nień po­zytyw­nych by żyć  -daniello
cze­go-człowiek-nie ro­bi-by ­tar­czyć-so­bie-mi­nimum-wzmoc­nień-po­zytyw­nych-by żyć 
Góry Dos­tar­czają Cytaty: Pier­wsze czter­dzieści lat dos­tar­cza nam tek­stu, reszta jest komentarzem. -Arthur Schopenhauer
pier­wsze-czter­dzieś-lat-­tar­cza-nam-tek­stu-reszta-jest komentarzem
Góry Dos­tar­czają Cytaty: Choć wciąż nie mogę zeb­rać gwiazd do koszy­ka, to przy To­bie czuję się bliżej chmur. Wys­tar­czy, że pod­niosę dłonie do góry i za­nurzę je w nich, a dot­knę raju. -Breath
choć-wciąż-nie mogę-zeb­rać-gwiazd-do koszy­ka-to przy-to­bie-czuję ę-bliżej-chmur-wys­tar­czy że pod­niosę-dłonie-do góry
Góry Dos­tar­czają Cytaty: Zły przykład z góry idzie w każdej stronie; z góry naszego nieszczęścia przyczyna. -Ignacy Krasicki
zły-przykład-z-góry-idzie-w-każdej-stronie-z-góry-naszego-nieszczęścia-przyczyna
Góry Dos­tar­czają Cytaty: Fun­kcją ge­niu­sza jest dos­tar­cza­nie po­mysłów zwykłym kre­tynom z wielo­let­nim wyprzedzeniem. -Artur Bloch
fun­kcją-ge­niu­sza-jest ­tar­cza­nie-po­mysłów-zwykłym-kre­tynom-z wielo­let­nim-wyprzedzeniem
Góry Dos­tar­czają Cytaty: is­tnieją kobiety nie dos­tar­czające uciechy a ra­dość z te­go mają że nicze­go nie dają. -bystry.76
is­tnieją-kobiety-nie-­tar­czają-uciechy-a-ra­dość-z te­go-mają-że-nicze­go-nie dają
Góry Dos­tar­czają Cytaty: Człowiek jest w sta­nie wyt­rzy­mać wszystko. Pod wa­run­kiem że dos­tar­czy mu się od­po­wied­niego bodźca. -daniello
człowiek-jest w sta­nie-wyt­rzy­ć-wszystko-pod-wa­run­kiem-że ­tar­czy-mu ę-od­po­wied­niego-bodźca
Góry Dos­tar­czają Cytaty: Możesz omi­jać kłopo­ty sze­rokim łukiem, a i tak znajdą się ta­cy, którzy dos­tar­czą ci je pod nogi. Z cyk­lu po­wieści
możesz-omi­jać-kłopo­ty-sze­rokim-łukiem-a i tak-znajdą ę-­cy-którzy-­tar­czą-  pod-nogi-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Góry Dos­tar­czają Cytaty: Naj­pierw poucz siebie, a po­tem niech cię pou­czają inni. -Johann Wolfgang Goethe
naj­pierw-poucz-siebie-a po­tem-niech-ę-pou­czają-inni
Góry Dos­tar­czają Cytaty: Marze­nie sen­ne po­jawia się tyl­ko ja­ko na­wiąza­nie do tych spraw, które dos­tar­czyły nam po­kar­mu myślo­wego w ciągu dnia. -Zygmunt Freud
marze­nie-sen­ne-po­jawia ę-tyl­ko-ja­ko-na­wiąza­nie-do tych-spraw-które-­tar­czyły-nam-po­kar­mu-myślo­wego-w ągu-dnia
Góry Dos­tar­czają Cytaty: Przy­jaźń po­lega na tym, także na tym, że nie dos­tar­cza się przy­jaciołom zby­tecznych zgryzot. -Jerzy Pilch
przy­jaźń-po­lega-na tym-także-na tym-że nie ­tar­cza ę-przy­jaciołom-zby­tecznych-zgryzot
Góry Dos­tar­czają Cytaty: Wygłaszał mo­nolo­gi w teat­rze jed­ne­go ak­to­ra prze­kup­ce na tar­gu popękały jaja piet­ruszka na po­lu dos­tała gorączki i wy­kopała się chora - waszmościu, coś brał, że masz ta­kiego haja  -Meron
Góry Dos­tar­czają Cytaty: Za­miast po­jechać w góry, na ludziach tępiła pazury. Chodziła z bolącym zębem, bo za pysk, dos­tała w niewy­parzoną gębę. Naj­pierw Li­zała dupę miłym słowem, po­tem gryzła, w końcu przep­raszała, ta­ka to oso­bowość podła, co sza­nować ludzi nie umiała. -Twarz
Góry Dos­tar­czają Cytaty: Ludzie dob­rej wo­li pou­czają. Ludzie złej wo­li straszą. -Wincenty Styś
ludzie-dob­rej-wo­li-pou­czają-ludzie złej-wo­li-straszą
Góry Dos­tar­czają Cytaty: Ja­kiś młody człowiek za­miatał stop­nie — teore­tycznie. W prak­ty­ce prze­suwał brud z miej­sca na miej­sce, dos­tar­czając mu no­wych wi­doków i okaz­ji poz­na­nia no­wych przyjaciół. -Terry Pratchett
Góry Dos­tar­czają Cytaty: Ach, Ma­mo, Mamo!! Kocha­na mo­ja Mamo! Mam w so­bie ty­le ener­gii dzisiaj, Że nie pot­rze­buje na­wet misia! Roz­piera mnie siła taka, Że nie zjem na­wet lizaka! Po pros­tu mo­je ser­ce się tak raduje, Że nic, a nic nie potrzebuje... Mógłbym góry przenosić, Wys­tar­czy pop­ro­sić... -To idź wyrzuć śmieci. -Andrea
Góry Dos­tar­czają Cytaty: Przyszła wiel­ka i ra­dos­na, zos­ta­wiła po so­bie łez wo­dos­pad i bra­ku nerwów posmak. -szajbuss
przyszła-wiel­ka-i ra­­na-zos­­wiła-po so­bie-łez-wo­­pad-i bra­ku-nerwów-posmak
Góry Dos­tar­czają Cytaty: El nacimiento y la muerte no son dos estados distintos, sino dos aspectos del mismo estado. -Mahatma Gandhi
el-nacimiento-y-muerte-no-estados-distintos-sino-aspectos-del-mismo-estado
Góry Dos­tar­czają Cytaty: Hej, głowa do góry! Trze­ba zna­leźć choćby ma­luteńki po­zytyw­ny pun­kt w codzien­nym życiu i trzy­mać się go z całych sił, na­wet gdy­by dookoła było nie wiem jak źle. Wys­tar­czy uśmiech przy­pad­ko­wej oso­by, ulu­biona piosen­ka, cy­tat który Cię roz­ba­wi.. A wszys­tkie in­ne, złe myśli od­ga­niać od siebie jak naj­da­lej. To wszys­tko kwes­tia nastawienia... -daru
Góry Dos­tar­czają Cytaty: Ze sta­nu dos­ko­nałości nie wie­dzie żad­na dro­ga w przyszłość; osiągnąwszy dos­ko­nałość można się tyl­ko cofnąć. -Carl Gustav Jung
ze sta­nu-­ko­nałoś-nie wie­dzie-żad­na-dro­ga-w przyszłość-osiągnąwszy-­ko­nałość-można ę-tyl­ko-cofnąć
Góry Dos­tar­czają Cytaty: Są ludzie, którzy zaw­sze muszą dos­tać to, cze­go chcą i dos­tają to, na­wet jeśli wca­le nie zasługują.. -Andrea
są ludzie-którzy-zaw­sze-muszą-­ć-to-cze­go-chcą-i ­tają-to-na­wet-śli-wca­-nie zasługują
Góry Dos­tar­czają Cytaty: Pol­ski język dla obcokrajowców Często słyszałem wy­powie­dzi : „Pod la­tar­nią jest naj­ciem­niej” . Do­piero po la­tach za­jarzyłem, że la­tar­nia mu­siała być uszkodzona. -Tsanyo
pol­ski-język-dla-obcokrajowców-często-słyszałem-wy­powie­dzi- pod-­tar­ą-jest naj­ciem­niej-do­piero-po ­tach-za­jarzyłem
Góry Dos­tar­czają Cytaty: Mo­je życie to je­den wiel­ki pa­radoks. Chcę jed­ne­go, dos­taję dru­gie, a gdy dos­tanę pier­wsze, myślę o trze­cim. {25.09.2015}  -watchingmefall
mo­-życie-to ­den-wiel­ki-pa­radoks-chcę jed­ne­go-­taję-dru­gie-a gdy-­tanę-pier­wsze-myślę-o trze­cim-25092015 
Góry Dos­tar­czają Cytaty: Matrimonio: Estado o condición de una comunidad que se compone de un señor, una concubina y dos esclavos, todo en solo dos personas. -Ambrose Bierce
matrimonio-estado-o-condición-de-una-comunidad-se-compone-de-un-señor-una-concubina-y-esclavos-todo-solo-personas
Góry Dos­tar­czają Cytaty: Mo­nika: - Zgadłeś, ale to nic nowego. Michał - Wiem, że nic no­wego, ale bla­dego pojęcia nie masz jak to na­wozi mo­je ego! Mo­nika: - 'Nawozi'? Michał: - Tak, na­wozi. Ego jest jak psze­nica, żeby dob­rze rosło mu­sisz mu dos­tar­czać gówna. -Michał Kościej
Góry Dos­tar­czają Cytaty: Dos­ko­nałość jest niczym in­nym, jak ilością rzeczy­wis­tości. Dos­ko­nałe jest je­dynie to, co nie po­siada ograniczeń. -Gottfried Wilhelm Leibniz
dos­ko­nałość-jest niczym-in­nym-jak ilośą-rzeczy­wis­toś-dos­ko­nałe jest ­dynie-to-co nie po­siada-ograniczeń
Góry Dos­tar­czają Cytaty: Dos­ko­nałość jest miarą nieba, dążenie do dos­ko­nałości miarą człowieka. -Johann Wolfgang Goethe
dos­ko­nałość-jest miarą-nieba-dążenie-do ­ko­nałoś-miarą-człowieka
Góry Dos­tar­czają Cytaty: El matrimonio es una barca que lleva a dos personas por un mar tormentoso; si uno de los dos hace algún movimiento brusco, la barca se hunde. -Leon Tolstoi
el-matrimonio-es-una-barca-lleva-a-personas-por-un-mar-tormentoso-uno-de-los-hace-algún-movimiento-brusco-barca-se-hunde
Góry Dos­tar­czają Cytaty: La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. -Aristóteles