Głównie Spoczy­wa Cytaty

Głównie Spoczy­wa Cytaty: Jes­teśmy al­bo bo­hate­rami, al­bo nic­po­niami; cha­rak­terów śred­nich, na których głównie spoczy­wa bu­dowa społeczna, ma­my bar­dzo mało. -Wacław Berent


jes­teśmy-al­bo-bo­hate­rami-al­bo-nic­po­niami-cha­rak­terów-śred­nich-na których-głównie-spoczy­wa-bu­dowa-społeczna-­my
Głównie Spoczy­wa Cytaty: kocham tę ciszę gdy spoczy­wam w bez­ruchu na twoim ramieniu 7.05.2016 Malusia_035   -Malusia_035


kocham-tę ciszę-gdy-spoczy­wam-w bez­ruchu-na-twoim-ramieniu-7052016-malusia035- 
Głównie Spoczy­wa Cytaty: Kocham się w To­bie na­wet na opuszkach palców moich, gdy spoczy­wasz na mnie ich os­tatnim tchnieniem. -kszyszunia


kocham ę-w to­bie-na­wet-na opuszkach-palców-moich-gdy-spoczy­wasz-na mnie-ich-os­tatnim-tchnieniem
Głównie Spoczy­wa Cytaty: Mit o tym, że 


mit-o tym-że wygląd ę-nie liczy-w dzi­siej­szych-cza­sach-spoczy­wa-już-w kostnicy
Głównie Spoczy­wa Cytaty: Pojęcie ideologii operuje głównie psychologią interesu. -Karol Mannheim


pojęcie-ideologii-operuje-głównie-psychologią-interesu
Głównie Spoczy­wa Cytaty: Mężczyz­na, jak wiado­mo, składa się głównie z żołądka. -Joanna Chmielewska


mężczyz­na-jak wiado­mo-składa ę-głównie-z żołądka
Głównie Spoczy­wa Cytaty: Tu spoczy­wa czer­wo­na ra­sa. Nie stała się ona wiel­ka, gdyż nie da­no jej osiągnąć wielkości. -Karol May


tu spoczy­wa-czer­wo­na-ra­-nie stała ę-ona-wiel­ka-gdyż-nie da­no-jej-osiągnąć-wielkoś
Głównie Spoczy­wa Cytaty: Ar­tystą się jest, Mu­zykiem się ktoś sta­je, Śpiewać każdy może. Spoczy­waj w pokoju  -Elizabetta


ar­tystą ę-jest-mu­zykiem ę-ktoś-sta­-Śpiewać-każdy-może-spoczy­waj-w pokoju 
Głównie Spoczy­wa Cytaty: Dob­ry styl po­lega głównie na tym, że ma się coś do powiedzenia. -Arthur Schopenhauer


dob­ry-styl-po­lega-głównie-na tym-że  ę-coś-do powiedzenia
Głównie Spoczy­wa Cytaty: Dobry styl polega głównie na tym, że ma się coś do powiedzenia. -Artur Schopenhauer


dobry-styl-polega-głównie-na-tym-że-ę-coś-do-powiedzenia
Głównie Spoczy­wa Cytaty: Na­leży sta­rać się o dob­ro głównie przez walkę ze złem. -Tadeusz Kotarbiński


na­ży-sta­rać ę-o dob­ro-głównie-przez-walkę-ze złem
Głównie Spoczy­wa Cytaty: Turystyka polega głównie na tym, że turyści fotografują krajowców, a krajowcy turystów. -Jacques Tati


turystyka-polega-głównie-na-tym-że-turyś-fotografują-krajowców-a-krajowcy-turystów
Głównie Spoczy­wa Cytaty: Po no­cy następu­je dzień a u mnie ciągle ciemno Na dnie po­wieki spoczy­wa łza Spływa po po­liczku do ser­ca Zim­no bo tyl­ko tyle Bez uczuć bra­kuje tu ciepła. -Nikt ważny


po-no­cy-następu­-dzień-a-u mnie-ągle-ciemno-na-dnie-po­wieki-spoczy­wa-łza-spływa-po po­liczku-do-ser­ca-zim­no-bo tyl­ko-tyle-bez
Głównie Spoczy­wa Cytaty: Potwarz stara się głównie o to, ażeby aniołom odlamać skrzydła i przyprawić ogony. -Aleksander Świętochowski


potwarz-stara-ę-głównie-o-to-ażeby-aniołom-odlamać-skrzydła-i-przyprawić-ogony
Głównie Spoczy­wa Cytaty: Chrystus był człowiekiem przede wszystkim i głównie dlatego, że Bóg pozostawił go samego, sabachtani. -Jose Ortega Y Gasset


chrystus-był-człowiekiem-przede-wszystkim-i-głównie-dlatego-że-bóg-pozostawił-go-samego-sabachtani
Głównie Spoczy­wa Cytaty: Gdy­by człowiek uczył się na błędach, to do his­to­rii przechodziłyby głównie po­rażki nie sukcesy. -karaczan19


gdy­by-człowiek-uczył ę-na błędach-to do his­to­rii-przechodziłyby-głównie-po­rażki-nie sukcesy
Głównie Spoczy­wa Cytaty: Większa część tego, co nazywamy zarządzaniem, polega głównie na utrudnianiu innym ludziom pracy. -Peter Drucker


większa-część-tego-co-nazywamy-zarządzaniem-polega-głównie-na-utrudnianiu-innym-ludziom-pracy
Głównie Spoczy­wa Cytaty: Dziw­ne: ludzie szu­kają w życiu skrótów głównie po to, aby dłużej iść do je­go końca. -aforystokrata


dziw­ne-ludzie-szu­kają-w życiu-skrótów-głównie-po to-aby dłużej-iść-do ­go-końca