Głas­kaj Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Głas­kaj Cytaty: głas­kaj po­wieki przy­dymione Twoim spoj­rze­niem głas­kaj kąci­ki warg cze­kające na Two­je głas­kaj przes­trzeń między 3 a 4 żebrem, która pa­mięta Twój palec głas­kaj lędźwie le­we, sprag­nione Twych zim­nych dłoni głas­kaj duszę mą skrytą głębo­ko pod Twoją  -Minutowa
Głas­kaj Cytaty: Psa głas­kaj, ale ki­ja z ręki nie puszczaj. -Samuel Adalberg
psa-głas­kaj-ale-ki­ja-z ręki-nie puszczaj
Głas­kaj Cytaty: Bóg stworzył ko­ta, żeby człowiek mógł głas­kać tygrysa. -Victor Marie Hugo
bóg-stworzył-ko­-żeby-człowiek-mógł-głas­kać-tygrysa
Głas­kaj Cytaty: Naj­cięższe kaj­da­ny?-Sa­mot­ności-z powietrza. -Urszula Zybura
Głas­kaj Cytaty: Miłości led­wo na­rodzo­na, zni­kaj za­nimś ożywiona...!  -MistrzyniPióra
miłoś-led­wo-na­rodzo­na-zni­kaj-za­nimś-ożywiona 
Głas­kaj Cytaty: Nie szu­kaj Bo­ga w zaświatach. On jest przy tobie. -Matka Teresa z Kalkuty
nie-szu­kaj-bo­ga-w zaświatach-on jest przy-tobie
Głas­kaj Cytaty: Nie szu­kaj miłości, tyl­ko kochaj jak umiesz. -Tośka_93
nie-szu­kaj-miłoś-tyl­ko-kochaj-jak umiesz
Głas­kaj Cytaty: Ściągnij kaj­da­ny ze swoich ust, niech mówią to co krzyczy serce. -respirer
Śągnij-kaj­da­ny-ze swoich-ust-niech-mówią-to co krzyczy-serce
Głas­kaj Cytaty: • 
 - szu­kaj-mnie-w jut­rze-a nie w przed­wczo­raj- 
Głas­kaj Cytaty: Jeśli nie możesz od­na­leźć coś co znikło, cze­kaj aż sa­mo wróci ... -Cykam
jeśli-nie możesz-od­na­źć-coś-co znikło-cze­kaj-aż ­mo-wró
Głas­kaj Cytaty: Chcesz być pew­nym młodej żony? Pocze­kaj, aż się zestarzeje. -Tadeusz Gicgier
chcesz-być-pew­nym-młodej-żony-pocze­kaj-aż ę-zestarzeje
Głas­kaj Cytaty: Uni­kaj skarżące­go się na brak cza­su, chce ci zab­rać twój. -Hugo Dionizy Steinhaus
uni­kaj-skarżą­go ę-na brak-cza­su-chce- zab­rać-twój
Głas­kaj Cytaty: To nie przy­padek, tak miało być pocze­kaj­my na wy­nik końcowy  -samothnick
to nie przy­padek-tak-miało-być-pocze­kaj­my-na-wy­nik-końcowy 
Głas­kaj Cytaty: Kiedy głupo­ta jest wys­tar­czającym wy­jaśnieniem, nie szu­kaj innych. -Artur Bloch
kiedy-głupo­-jest wys­tar­czającym-wy­jaśnieniem-nie szu­kaj-innych
Głas­kaj Cytaty: A więc miałeś racje Ty Za­kuty w włas­ne kaj­da­ny starzec Ty Które­go mądrzy naz­wa­li
a więc-miałeś-racje-ty-za­kuty-w włas­ne-kaj­da­ny-starzec-ty-które­go-mądrzy-naz­wa­li-czasem
Głas­kaj Cytaty: Cze­kaj na właści­wy mo­ment, na te­go mężczyznę, któy spra­wi, że two­je życie upi­je się miłością. -Janusz Leon Wiśniewski
cze­kaj-na właś­wy-mo­ment-na te­go-mężczyznę-któy-spra­wi-że two­-życie-upi­ ę-miłośą
Głas­kaj Cytaty: Nie szu­kaj nig­dzie przy­jaciół. Oni zaw­sze mają ty­le do załatwienia. -Jarosław Iwaszkiewicz
nie-szu­kaj-nig­dzie-przy­jaciół-oni zaw­sze-mają-ty­-do załatwienia
Głas­kaj Cytaty: nie szu­kaj per­fek­cji. naucz się żyć z myślą, że wa­dy są częścią Two­jej doskonałości. -cala_ja
nie szu­kaj-per­fek­cji-naucz ę-żyć-z myślą-że wa­dy-są częśą-two­jej-doskonałoś
Głas­kaj Cytaty: - Zacze­kaj! - za­wołała - Nie zos­ta­wiaj nas samych. - Wszys­cy jes­teśmy sa­mi - mruknął. -Ulysses Moore
 zacze­kaj- za­wołała- nie-zos­­wiaj-nas-samych-wszys­cy-jes­teśmy-­mi- mruknął
Głas­kaj Cytaty: Nie cze­kaj, aż życie ci coś przy­niesie. Sam działaj i na­dawaj mu sens. Inaczej to błędne oczekiwanie. -Devin
nie-cze­kaj-aż życie- coś-przy­niesie-sam działaj-i na­dawaj-mu sens-inaczej to błędne-oczekiwanie
Głas­kaj Cytaty: ta­ki ze mnie tygrys co sta­le ma ochotę by głas­ka­no je­go sierść i na udziec antylopy niech twa ręka sprawi że za­ryczę nocą i z twą pomocą roz­grze­jemy się zdejmę wte­dy fut­ro i na krótko roz­le­niwię cię w przytuleniu w zapomnieniu ocza­ruję cię znik­nie fut­ro i na długo roz­bie­rze­my się... -Wedrowiec
Głas­kaj Cytaty: Po­wie­działem duszy mej, bądz spo­koj­na, cze­kaj bez nadziei, bo byłaby nadzieją na niewłaści­we rzeczy. -Thomas Stearns Eliot
po­wie­działem-duszy-mej-bądz-spo­koj­na-cze­kaj-bez-nadziei-bo byłaby-nadzieją-na niewłaś­we-rzeczy
Głas­kaj Cytaty: Nie szu­kaj szczęścia w wiel­kich rzeczach. Bo właśnie w szczegółach tkwi to, co tak nap­rawdę jest bezcenne... -Devin
nie-szu­kaj-szczęścia-w wiel­kich-rzeczach-bo właśnie-w szczegółach-tkwi-to-co tak-nap­rawdę-jest bezcenne
Głas­kaj Cytaty: Uni­kaj przy­jem­ności, które po­tem przy­noszą smutek. -Solon
uni­kaj-przy­jem­noś-które-po­tem-przy­noszą-smutek
Głas­kaj Cytaty: Kiedy kąpiel bru­dem otula a prysznic ciało rani, nie szu­kaj mydła... zły to czas, niedob­re wspomnienia. cdn. -Nemurenai
kiedy-kąpiel-bru­dem-otula-a-prysznic-ciało-rani-nie-szu­kaj-mydła-zły-to czas-niedob­re-wspomnienia-cdn
Głas­kaj Cytaty: Po­całowałem cię w kark delikatnie us­ta­mi suchy­mi jak pus­tynny wiatr później głas­kałem ramię wy­liza­ne księżyco­wym blaskiem a ty jak port pachniałaś wy­pat­roszo­na pożądaniem Były w to­bie flądry mak­re­le i dor­sze słone i uchy­liłaś swój filet po­ranną rosą zwilżony Do do­mu wpadła firanka ot­wierając usta od­dechem lata a te­raz głaszczesz się po podbrzuszu z rozłożoną ta­lią kart na og­ra­nie końca świata. -marka
Głas­kaj Cytaty: Tam gdzie znaj­dują się kra­ty i kaj­da­ny, można z dużym praw­do­podo­bieństwem przyjąć, że ma się do czy­nienia ze śla­dami człowieka. -Antoni Kępiński
tam-gdzie-znaj­dują ę-kra­ty-i kaj­da­ny-można-z żym-praw­do­podo­bieństwem-przyjąć-że  ę-do czy­nienia-ze ś­dami
Głas­kaj Cytaty: Pieniądze? Jak ćmy się roz­lecą. Sława? Nieraz płakał, kto cię miał. Przy­jaźń? Szu­kaj jej ze świecą nocą, na wiet­rze, wśród skał. -Konstanty Ildefons Gałczyński
pieniądze-jak-ćmy ę-roz­lecą-sława nieraz-płakał-kto-ę-miał-przy­jaźń szu­kaj-jej-ze świecą-nocą-na wiet­rze-wśród-skał
Głas­kaj Cytaty: Po­za rzeczy-wistością Nie szu­kaj już niczego, Bo wis­tość tych rzeczy Jest nie z świata tego. -Stanisław Ignacy Witkiewicz
po­za-rzeczy-wistośą-nie-szu­kaj-już-niczego-bo-wis­tość-tych-rzeczy-jest-nie z świata-tego
Głas­kaj Cytaty: nie szu­kaj szczęścia Bo szczęście zaw­sze tkwi w Tobie Po­mimo te­go że go często nie dostrzegasz nie mów ze go nie masz  -Intryga
nie szu­kaj-szczęścia-bo-szczęście-zaw­sze-tkwi-w tobie-po­mimo-te­go-że go często-nie dostrzegasz-nie-mów-ze go nie masz 
Głas­kaj Cytaty: Nie szu­kaj­my od­po­wie­dzial­nych za błędy młodości, lecz przyj­mijmy swoją od­po­wie­dzial­ność za przyszłość. -John Fitzgerald Kennedy
nie-szu­kaj­my-od­po­wie­dzial­nych-za błędy-młodoś-lecz-przyj­mijmy-swoją-od­po­wie­dzial­ność-za przyszłość
Głas­kaj Cytaty: Ob­ra­caj, przew­ra­caj, przy­wieraj, na­macaj. Do­tykaj, kąsaj, całuj i pląsaj. Wy­ginaj, do­tykaj, pieść i nie zni­kaj. Na­maczaj, przesączaj, us­ta­mi mnie tracąj. -PanBarnaba
ob­ra­caj-przew­ra­caj-przy­wieraj-na­macaj-do­tykaj-kąsaj-całuj-i pląsaj-wy­ginaj-do­tykaj-pieść-i nie zni­kaj-na­maczaj
Głas­kaj Cytaty: Aby zna­leźć miłość, nie pu­kaj do każdych drzwi. Gdy przyj­dzie two­ja godzi­na, sa­ma wej­dzie do twe­go do­mu, w twe życie, do twe­go serca. -Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan)
aby-zna­źć-miłość-nie pu­kaj-do każdych-drzwi-gdy przyj­dzie-two­ja-godzi­na-­-wej­dzie-do twe­go-do­mu-w twe-życie-do twe­go
Głas­kaj Cytaty: Nie sta­raj się mówić, dziecin­ko. Ja cię nie słyszę. Kiedy wyj­dziesz, poszu­kaj ptaków; jeśli usłyszysz swo­bod­ny trze­pot ich skrzy­deł, to znaczy że żyjesz. -Ángela Becerra
nie-sta­raj ę-mówić-dziecin­ko-ja ę-nie słyszę-kiedy wyj­dziesz-poszu­kaj-ptaków-śli-usłyszysz-swo­bod­ny-trze­pot-ich
Głas­kaj Cytaty: Polizałam, Więc jest M O J E. Nie rusz, Bo nie T W O J E. Nikt nie widzi, Nikt nie mówi. Dob­rze, Leż tutaj I oddychaj. Cze­kaj na mnie. -wonderful348
polizałam-więc-jest m o j e-nie-rusz-bo-nie t w o j e-nikt-nie widzi-nikt-nie mówi-dob­rze-leż-tutaj-i-oddychaj-cze­kaj-na mnie