Głup­cagłupiec Też Cytaty

Głup­cagłupiec Też Cytaty: Głupiec często widzi głup­ca...Głupiec też. -karaczan19


głupiec-często-widzi-głup­cagłupiec-też
Głup­cagłupiec Też Cytaty: Każdy z nas cza­sem mówi głup­stwa. Niez­nośne są tyl­ko głup­stwa wygłasza­ne uroczyście. -Michel Eyquem de Montaigne


każdy-z nas-cza­sem-mówi-głup­stwa-niez­nośne są tyl­ko-głup­stwa-wygłasza­ne-uroczyście
Głup­cagłupiec Też Cytaty: Mądrzej­szy ustąpi głup­sze­mu,jeżeli głup­szy jest od niego mocniejszy  -Feliks Chwalibóg


mądrzej­szy-ustąpi-głup­sze­mużeli-głup­szy-jest od niego-mocniejszy 
Głup­cagłupiec Też Cytaty: Być głup­cem i zda­wać so­bie z te­go sprawę - lep­sze to niż być głup­cem i uważać się za mądrego. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)


być-głup­cem-i zda­wać-so­bie-z te­go-sprawę- lep­sze-to ż-być-głup­cem-i uważać ę-za mądrego
Głup­cagłupiec Też Cytaty: Nie ma ta­kiego głup­stwa i nik­czem­ności, które, by­le sta­le pow­tarza­ne, nie zos­tały wreszcie przyjęte i przes­tały ra­zić ja­ko głup­stwo i nikczemność. -Sławomir Mrożek


nie- ­kiego-głup­stwa-i nik­czem­noś-które-by­-sta­-pow­tarza­ne-nie zos­ły-wreszcie-przyjęte-i przes­ły-ra­zić-ja­ko
Głup­cagłupiec Też Cytaty: Le­nis­two jest głup­stwem ciała, a głup­stwo jest le­nis­twem duszy. -Alojzy Żółkowski


le­nis­two-jest głup­stwem-ciała-a głup­stwo-jest ­nis­twem-duszy
Głup­cagłupiec Też Cytaty: Ludzie we­seli po­pełniają więcej głup­stw niż smut­ni. Ale smut­ni po­pełniają większe głup­stwa niż weseli. -Ewald von Kleist


ludzie-we­seli-po­pełniają-więcej-głup­stw-ż-smut­-ale smut­-po­pełniają-większe-głup­stwa-ż-weseli
Głup­cagłupiec Też Cytaty: Przy białym wi­nie myśli się o głup­stwach; przy czer­wo­nym wi­nie mówi się głup­stwa; przy szam­pa­nie ro­bi się głupstwa. -Henri Vidal


przy-białym-wi­nie-myśli ę-o głup­stwach-przy-czer­wo­nym-wi­nie-mówi ę-głup­stwa-przy-szam­pa­nie-ro­bi ę-głupstwa
Głup­cagłupiec Też Cytaty: Ludzka oso­ba: nienajmądrzej­sza bo znaj­dzie się ktoś mądrzej­szy i nie głup­sza bo znaj­dzie się ktoś głup­szy. (Ideal­ne porówna­nie jedności). -S.Aleksandra


ludzka-oso­ba-nienajmądrzej­sza-bo znaj­dzie ę-ktoś-mądrzej­szy-i nie głup­sza-bo znaj­dzie ę-ktoś-głup­szy
Głup­cagłupiec Też Cytaty: Nie uważaj się za mądre­go, jeśli nie masz od­wa­gi naz­wać siebie głup­cem i nie uważaj się za głup­ca, jeśli nig­dy nie naz­wiesz siebie mądrym. -aforystokrata


nie-uważaj ę-za mądre­go-śli-nie masz-od­wa­gi-naz­wać-siebie-głup­cem-i nie uważaj ę-za głup­ca-śli-nig­dy-nie naz­wiesz
Głup­cagłupiec Też Cytaty: Starzy głup­cy są najgorsi. -John Galsworthy


Głup­cagłupiec Też Cytaty: Spryt zastępu­je u głup­ca inteligencję. -Ambrose Bierce


spryt-zastępu­-u głup­ca-inteligencję
Głup­cagłupiec Też Cytaty: Tyl­ko głup­cy się nie zmieniają. -Gabriela Zapolska (Maria Gabriela Śnieżko-Błocka)


Głup­cagłupiec Też Cytaty: I głup­cy dzielą się na dy­letantów i fachowców. -Karol Kord


i głup­cy-dzielą ę-na dy­letantów-i fachowców
Głup­cagłupiec Też Cytaty: Tyl­ko głup­cy na­zywają sa­mowolę wolnością. -Tacyt


tyl­ko-głup­cy-na­zywają-­mowolę-wolnośą
Głup­cagłupiec Też Cytaty: Mil­cze­nie to nu­da głup­ca i myśl mędrca. -Piotr Szreniawski


mil­cze­nie-to nu­da-głup­ca-i myśl-mędrca
Głup­cagłupiec Też Cytaty: Głup­sza od głupo­ty jest uczo­na głupota. -Henryk Ferdynand Kaden


Głup­cagłupiec Też Cytaty: Kto sądzi głup­ca, sam się osądza. -Talmud


kto-sądzi-głup­ca-sam ę-osądza