Głup­stwa Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Głup­stwa Cytaty: Każdy z nas cza­sem mówi głup­stwa. Niez­nośne są tyl­ko głup­stwa wygłasza­ne uroczyście. -Michel Eyquem de Montaigne
każdy-z nas-cza­sem-mówi-głup­stwa-niez­nośne są tyl­ko-głup­stwa-wygłasza­ne-uroczyście
Głup­stwa Cytaty: Nie ma ta­kiego głup­stwa i nik­czem­ności, które, by­le sta­le pow­tarza­ne, nie zos­tały wreszcie przyjęte i przes­tały ra­zić ja­ko głup­stwo i nikczemność. -Sławomir Mrożek
nie- ­kiego-głup­stwa-i nik­czem­noś-które-by­-sta­-pow­tarza­ne-nie zos­ły-wreszcie-przyjęte-i przes­ły-ra­zić-ja­ko
Głup­stwa Cytaty: Ludzie we­seli po­pełniają więcej głup­stw niż smut­ni. Ale smut­ni po­pełniają większe głup­stwa niż weseli. -Ewald von Kleist
ludzie-we­seli-po­pełniają-więcej-głup­stw-ż-smut­-ale smut­-po­pełniają-większe-głup­stwa-ż-weseli
Głup­stwa Cytaty: Trze­ba wiele ro­zumu, by pleść głup­stwa z pożytkiem. -Georges Elgozy
trze­ba-wiele-ro­zumu-by pleść-głup­stwa-z pożytkiem
Głup­stwa Cytaty: Za wszys­tkie głup­stwa królów płacą ich narody. -Horacy
za wszys­tkie-głup­stwa-królów-płacą-ich-narody
Głup­stwa Cytaty: Głup­stwa można mówić, by­le nie uroczys­tym tonem. -Julian Tuwim
głup­stwa-można-mówić-by­-nie uroczys­tym-tonem
Głup­stwa Cytaty: To jest fa­tal­ne,że przy­pad­ko­we głup­stwa po­ciągają za sobą świadome  -Kazimierz Przerwa-Tetmajer
to jest fa­tal­neże-przy­pad­ko­we-głup­stwa-po­ągają-za sobą-świadome 
Głup­stwa Cytaty: Przy białym wi­nie myśli się o głup­stwach; przy czer­wo­nym wi­nie mówi się głup­stwa; przy szam­pa­nie ro­bi się głupstwa. -Henri Vidal
przy-białym-wi­nie-myśli ę-o głup­stwach-przy-czer­wo­nym-wi­nie-mówi ę-głup­stwa-przy-szam­pa­nie-ro­bi ę-głupstwa
Głup­stwa Cytaty: Ze­gar od­mie­rza godzi­ny głup­stwa, ale mądrości nie mierzą zegary. -William Blake
ze­gar-od­mie­rza-godzi­ny-głup­stwa-ale-mądroś-nie mierzą-zegary
Głup­stwa Cytaty: Ludzie zrzu­cają wszys­tkie swe głup­stwa na jedną kupę, tworząc pot­wo­ra, które­go zwą losem. -John Oliver Hobbes
ludzie-zrzu­cają-wszys­tkie-swe-głup­stwa-na jedną-kupę-tworząc-pot­wo­ra-które­go-zwą-losem
Głup­stwa Cytaty: Wys­tar­czy pleść ja­kieś głup­stwa, których nikt nie może zro­zumieć, a ludzie zro­bią wszys­tko, cze­go od nich zażądasz. -S » Jerome David Salinger » Buszujący w zbożu
wys­tar­czy-pleść-ja­kieś-głup­stwa-których-nikt-nie może-zro­zumieć-a ludzie-zro­bią-wszys­tko-cze­go-od nich-zażądasz
Głup­stwa Cytaty: Młodość jest piękna nie dla­tego, że poz­wa­la ro­bić głup­stwa, ale dla­tego, że da­je czas, aby je naprawić. -Tristan Bernard
młodość-jest piękna-nie dla­tego-że poz­wa­-ro­bić-głup­stwa-ale-dla­tego-że da­-czas-aby  naprawić
Głup­stwa Cytaty: Mądrzej­szy ustąpi głup­sze­mu,jeżeli głup­szy jest od niego mocniejszy  -Feliks Chwalibóg
mądrzej­szy-ustąpi-głup­sze­mużeli-głup­szy-jest od niego-mocniejszy 
Głup­stwa Cytaty: Być głup­cem i zda­wać so­bie z te­go sprawę - lep­sze to niż być głup­cem i uważać się za mądrego. -Gautama Budda (Siddhartha Gautama)
być-głup­cem-i zda­wać-so­bie-z te­go-sprawę- lep­sze-to ż-być-głup­cem-i uważać ę-za mądrego
Głup­stwa Cytaty: Nie zaw­sze pa­mięta­my rzeczy, które nie przy­noszą nam chwały. Us­pra­wied­li­wiamy je, opa­tula­my w po­god­ne kłam­stwa lub grubą war­stwą niepamięci  -Neil Gaiman
nie-zaw­sze-pa­mię­my-rzeczy-które-nie przy­noszą-nam-chwały-us­pra­wied­li­wiamy -opa­tula­my-w po­god­ne-kłam­stwa-lub-grubą
Głup­stwa Cytaty: Le­nis­two jest głup­stwem ciała, a głup­stwo jest le­nis­twem duszy. -Alojzy Żółkowski
le­nis­two-jest głup­stwem-ciała-a głup­stwo-jest ­nis­twem-duszy
Głup­stwa Cytaty: Ludzka oso­ba: nienajmądrzej­sza bo znaj­dzie się ktoś mądrzej­szy i nie głup­sza bo znaj­dzie się ktoś głup­szy. (Ideal­ne porówna­nie jedności). -S.Aleksandra
ludzka-oso­ba-nienajmądrzej­sza-bo znaj­dzie ę-ktoś-mądrzej­szy-i nie głup­sza-bo znaj­dzie ę-ktoś-głup­szy
Głup­stwa Cytaty: Nie uważaj się za mądre­go, jeśli nie masz od­wa­gi naz­wać siebie głup­cem i nie uważaj się za głup­ca, jeśli nig­dy nie naz­wiesz siebie mądrym. -aforystokrata
nie-uważaj ę-za mądre­go-śli-nie masz-od­wa­gi-naz­wać-siebie-głup­cem-i nie uważaj ę-za głup­ca-śli-nig­dy-nie naz­wiesz
Głup­stwa Cytaty: Starzy głup­cy są najgorsi. -John Galsworthy
Głup­stwa Cytaty: Spryt zastępu­je u głup­ca inteligencję. -Ambrose Bierce
spryt-zastępu­-u głup­ca-inteligencję
Głup­stwa Cytaty: Emoc­je, kap­ry­sy i kłam­stwa, fas­cy­nac­ja i gra. Uczu­cia i ich brak... Da­ry, których nie wol­no przyjąć... Kłam­stwo i praw­da. Czym jest praw­da? Zap­rzecze­niem kłam­stwa? Czy stwier­dze­niem fak­tu? A jeżeli fakt jest kłam­stwem, czym jest wówczas praw­da? Kto jest pełen uczuć, które nim tar­gają, a kto pustą sko­rupą zim­ne­go cze­repu? Kto?  -nateczka48
Głup­stwa Cytaty: I głup­cy dzielą się na dy­letantów i fachowców. -Karol Kord
i głup­cy-dzielą ę-na dy­letantów-i fachowców
Głup­stwa Cytaty: Tyl­ko głup­cy na­zywają sa­mowolę wolnością. -Tacyt
tyl­ko-głup­cy-na­zywają-­mowolę-wolnośą
Głup­stwa Cytaty: Tyl­ko głup­cy się nie zmieniają. -Gabriela Zapolska (Maria Gabriela Śnieżko-Błocka)
Głup­stwa Cytaty: Kto sądzi głup­ca, sam się osądza. -Talmud
kto-sądzi-głup­ca-sam ę-osądza
Głup­stwa Cytaty: Głup­sza od głupo­ty jest uczo­na głupota. -Henryk Ferdynand Kaden
Głup­stwa Cytaty: Mil­cze­nie to nu­da głup­ca i myśl mędrca. -Piotr Szreniawski
mil­cze­nie-to nu­da-głup­ca-i myśl-mędrca
Głup­stwa Cytaty: Diab­le, ty głup­ku, jeżeli się po­wieszę, to ko­go będziesz dręczył?  -Barbara Rosiek
diab­-ty głup­ku-żeli ę-po­wieszę-to ko­go-będziesz-dręczył 
Głup­stwa Cytaty: Mędrzec widzi w lus­trze głup­ca, głupiec przeciwnie. -Hugo Dionizy Steinhaus
mędrzec-widzi-w lus­trze-głup­ca-głupiec-przeciwnie
Głup­stwa Cytaty: Za dużo myśląc możesz stać się głup­szy . -Ma ły
za żo-myśląc-możesz-stać ę-głup­szy
Głup­stwa Cytaty: Two­je kłam­stwa są grzechem na moim sumieniu.... -Aroza
two­-kłam­stwa-są grzechem-na moim-sumieniu
Głup­stwa Cytaty: Im głup­sza trzo­da, tym trud­niej być pasterzem. -Sławomir Wróblewski
im głup­sza-trzo­da-tym-trud­niej-być-pasterzem
Głup­stwa Cytaty: Każden głupi ma wszędzie głup­szych dla swej chwały. -Nicholas Boileau-Desperaux
Głup­stwa Cytaty: Mądrzy ciągle się uczą, głup­cy wszys­tko umieją. -Apolinary Despinoix
Głup­stwa Cytaty: Nieje­den człowiek udając głup­ca, postąpił w życiu mądrze. -Niusza
nieje­den-człowiek-udając-głup­ca-postąpił-w życiu-mądrze