Głupich Nie Oszczędza Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: Miłość - rodzaj choroby, która ani rozumnych, ani głupich nie oszczędza. -Albert Camus
miłość-rodzaj-choroby-która-ani-rozumnych-ani-głupich-nie-oszczędza
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: Żadna kobieta nie oszczędza mężczyzny, którego kocha. -Decimus Junius Juvenalis
Żadna-kobieta-nie-oszczędza-mężczyzny-którego-kocha
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: Kto się zanadto zwykł oszczędzać, chorzeje wreszcie z oszczędza tego. -Anonim
kto-ę-zanadto-zwykł-oszczędzać-chorzeje-wreszcie-z-oszczędza-tego
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: Zawsze staram się widzieć w każdym jego najlepsze strony - to mi oszczędza wielu kłopotów. -Rudyard Kipling
zawsze-staram-ę-widzieć-w-każdym-jego-najlepsze-strony-to-mi-oszczędza-wielu-kłopotów
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: Mil­cze­nie jest cnotą głupich. -Francis Bacon
mil­cze­nie-jest cnotą-głupich
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: Na pod­glądzie i podsłuchu nie wy­konuj głupich ruchów. -nicola-57
na pod­glądzie-i podsłuchu-nie-wy­konuj-głupich-ruchów
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: Nadzieja jest matką głupich i swoich dzieci nie lubi  -Kazik Staszewski
nadzieja-jest matką-głupich-i swoich-dzieci-nie lubi 
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: Milczenie jest cnotą głupich. -Franciszek Bacon
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: Słuchanie głupich kobiet jest uczynkiem niechrześcijańskim. -Margaret Mitchell
słuchanie-głupich-kobiet-jest-uczynkiem-niechrześcijańskim
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: Głupcy mają mało głupich pomysłów. W dziejach zawsze było sensowne tylko to, co poza nie wprowadzało. -Henryk Elzenberg
głupcy-mają-ło-głupich-pomysłów-w-dziejach-zawsze-było-sensowne-tylko-to-co-poza-nie-wprowadzało
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: Głupie od­po­wie­dzi nieko­nie­cznie wy­nikają z głupich py­tań, ale zaw­sze - z głupoty. -Władysław Grzeszczyk
głupie-od­po­wie­dzi-nieko­nie­cznie-wy­nikają-z głupich-py­ń-ale-zaw­sze- z głupoty
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: To właśnie silni idą do diabła przez małych i głupich. -Marek Hłasko
to-właśnie-silni-idą-do-diabła-przez-łych-i-głupich
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: Mądra kobieta ma miliony naturalnych wrogów: wszystkich głupich mężczyzn -Marie von Ebner-Eschenbach
mądra-kobieta-miliony-naturalnych-wrogów-wszystkich-głupich-mężczyzn
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: Wszys­cy ludzie są braćmi jeśli nadzieja jest matką głupich. -aforystokrata
wszys­cy-ludzie-są braćmi-śli-nadzieja-jest matką-głupich
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: Mądra kobieta ma miliony naturalnych wrogów: wszystkich głupich mężczyzn. -Marie Von Ebner - Eschenbach
mądra-kobieta-miliony-naturalnych-wrogów-wszystkich-głupich-mężczyzn
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: Jako łódź na wodzie i ptak na powietrzu nie znać, gdzie przeleciał: tak głupich i gnuśnych żywota żaden ślad nie zostaje. -Piotr Skarga
jako-łódź-na-wodzie-i-ptak-na-powietrzu-nie-znać-gdzie-przeleciał-tak-głupich-i-gnuśnych-żywota-żaden-ślad-nie-zostaje
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: Tak mam nadzieję. I możesz mi mówić, że nadzieja jest matką głupich, ale ja wolę być głupia niż nie mieć matki. -opuszczona
tak-mam-nadzieję-i możesz-mi mówić-że nadzieja-jest matką-głupich-ale-ja wolę-być-głupia-ż-nie mieć-matki
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: Nadzieja matką głupich? Prze­ciw­nie, nadzieja to mat­ka tych, którzy nie boją się rzu­cać myśli w da­leką przyszłość. -Ludwik Hirszfeld
nadzieja-matką-głupich-prze­ciw­nie-nadzieja-to mat­ka-tych-którzy-nie boją ę-rzu­cać-myśli-w da­leką-przyszłość
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: De­mok­racja to us­trój, w którym rządzi dur­no­ta — prze­cież wiado­mo, że głupich jest więcej niż mądrych. -Janusz Korwin-Mikke
de­mok­racja-to us­trój-w którym rządzi-dur­no­- prze­cież-wiado­mo-że głupich-jest więcej-ż-mądrych
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: Mówisz, że chcesz zmienić świat, a ba­wisz się ludzkim życiem dla swoich głupich, egois­tycznych pobudek. -Masashi Kishimoto
mówisz-że chcesz-zmienić-świat-a ba­wisz ę-ludzkim-życiem-dla-swoich-głupich-egois­tycznych-pobudek
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: Żeby mieć po­wodze­nie w życiu ko­bieta win­na być na ty­le wyk­ształco­na, żeby przy­ciągać głupich mężczyzn i na ty­le wul­garna, by ku­sić inteligentnych. -Jeanne Moreau
Żeby-mieć-po­wodze­nie-w życiu-ko­bieta-win­na-być-na ty­-wyk­ształco­na-żeby-przy­ągać-głupich-mężczyzn-i na ty­-wul­garna
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: Grzeczność została zdefiniowana trochę cynicznie jako sztuka ludzi inteligentnych mająca na celu utrzymanie głupich na pewien dystans. -Ralph Waldo Emerson
grzeczność-została-zdefiniowana-trochę-cynicznie-jako-sztuka-ludzi-inteligentnych-mająca-na-celu-utrzymanie-głupich-na-pewien-dystans
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: Nadzieja matką głupich? Przeciwnie, nadzieja to matka tych, którzy nie boją się rzucać myśli w daleką przyszłość. -Ludwik Hirszfeld
nadzieja-matką-głupich-przeciwnie-nadzieja-to-matka-tych-którzy-nie-boją-ę-rzucać-myśli-w-daleką-przyszłość
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: Sza­nuj­my mądrych, przykład­nych, chwa­leb­nych, śmiej­my się z głupich, choć i przewielebnych. -Ignacy Krasicki
sza­nuj­my-mądrych-przykład­nych-chwa­leb­nych-śmiej­my ę-z głupich-choć-i przewielebnych
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: To straszne pomyśleć, że giną lasy, chwała i uroda ziemi, aby się zamienić w gazety i tysiące głupich publikacji, które pójdą na śmietnik i do kanałów. -Jan Parandowski
to-straszne-pomyść-że-giną-lasy-chwała-i-uroda-ziemi-aby-ę-zamienić-w-gazety-i-tysią-głupich-publikacji-które-pójdą-na-śmietnik-i-do
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: To straszne po­myśleć, że giną la­sy, chwała i uro­da ziemi, aby się za­mienić w ga­zety i ty­siące głupich pub­li­kac­ji, które pójdą na śmiet­nik i do kanałów. -Jan Parandowski
to straszne-po­myść-że giną-­sy-chwała-i uro­da-ziemi-aby ę-za­mienić-w ga­zety-i ty­ą-głupich-pub­li­kac­ji-które-pójdą
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: Cze­kam na was, naj­drożsi, z każdą pier­wszą gwiazdką z niebem bet­le­jem­skim, co w pu­dełkach świeci- z ba­ran­kiem wiel­ka­noc­nym - bez was świe­czki gasną i nie ma żyć dla kogo. Ten od głupich dzieci  -Jan Twardowski
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: Żeby mieć powodzenie w życiu, kobieta winna być na tyle wykształcona, żeby przyciągać głupich mężczyzn i na tyle wulgarna, by kusić mężczyzn inteligentnych. -Jeanne Moreau
Żeby-mieć-powodzenie-w-życiu-kobieta-winna-być-na-tyle-wykształcona-żeby-przyciągać-głupich-mężczyzn-i-na-tyle-wulgarna-by-kusić
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: Poziom trzeba obniżać, gdyż liczba głupich niepowstrzymanie wzrasta, a wzrasta, bo beztrosko mnożą się tylko biedni i tępi, a warstwy oświecone cechuje lenistwo na polu rozrodczości, przez co wciąż zwiększa się dysproporcja. -Waldemar Łysiak
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: Mówią, że umiera ostatnia, na­zywają matką głupich. Jed­nak co tu dużo mówić? Le­piej wie­rzyć, niż się upić - wszak ok­ropnie jest się smucić. Usiąść, od­począć, dać so­bie chwilę... Czy to tak dużo? Czy to aż tyle? Przyjdą jeszcze dni jak motyle. Uwierz w to ze mną, ja się nie mylę. -Nieszczęście
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: Żyje­my w cza­sach ta­kich gdzie ludzie oce­niają twoją oso­bowość po ilości zna­jomych na fa­cebooku za­sada jest pros­ta im wiecej ma oso­ba zna­jomych,głupich postów i skan­dalów tym bar­dziej ludzie chcą z tą osobą ut­rzy­mywać kon­takt cza­sami ludzie pop­rostu przechadzą sa­mych siebie w głupocie  -Ciarka
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: kłębią się z cicha przepływający­mi impulsami ciągle w so­bie powielane py­tania o jed­nym dźwięku nag­ro­madzo­ne i zatrzymane w bo­jaźni niepew­nej duszy ma­lują dziw­ny grymas ze szklis­tym błyśnięciem gałek nie od­la­tują obojętnie lecz niewy­powie­dzianych nig­dy nie usłyszy jut­ro a one nie poz­nają odpowiedzi jed­nak upar­cie się rozsiadła w pieleszach me­go krużganku niep­roszo­na mat­ka głupich po­lubiła skrom­ne połacie i za­mie­szkała na ja­kiś czas bliżej nieokreślony ciepłym szep­tem raczy że w bi­ciu płoche­go serca us­ta za­mil­kną uczuciem... -Papużka
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: Brak krwi Ci? Sa­ma naiw­na i szu­kasz głupich? Pod­judzasz z uśmie­chem, bez­myślnie mówiąc To co ta­jem­nicą, chuj To­bie do dupy W oczach to sa­mo co we łbie - pusto Sty­rani­zowa­na i tyranizująca Tępotę swoją od­dałaś dzieciom Jed­na i dru­ga żałos­na posrać Śmier­dzi to, za­miast błyszczeć jak klejnot Li­beral­na oso­ba widząca czu­bek nosa Swój oczy­wiście, nic więcej po­za tym Mar­notra­wisz je­dynie, więc życie zostaw Gdyż za nie cze­kają piekiel­ne bramy. -Bruno
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: Nie cze­kaj na miłość. Nie wypatruj. Nie tęsknij. Nie trać na to cza­su. Ją wzdycha­nie nie obchodzi. Wiedz, że Miłość ma i swo­je prawa a przychodzi wtedy gdy się ta­ki kaprys nie w Tobie lecz w niej narodzi. -maria_anna
Głupich Nie Oszczędza Cytaty: wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może  -sunrises