Głupie Py­tania To te Cytaty

Głupie Py­tania To te Cytaty: Je­dyne głupie py­tania to te, których nie zadajesz. -Paul MacCready


je­dyne-głupie-py­tania-to te-których-nie zadajesz
Głupie Py­tania To te Cytaty: To właśnie jest głupie w tej całej ma­gii. Przez dwadzieścia lat stu­diujesz czar, który spro­wadza ci do sy­pial­ni na­gie dziewi­ce. Ale wte­dy jes­teś już tak zat­ru­ty opa­rami rtęci i półśle­py od czy­tania sta­rych ksiąg, że nie pa­miętasz, co da­lej robić. -P » Terry Pratchett » Kolor magii


Głupie Py­tania To te Cytaty:


z biegiem-lat-człowiek-za­daje-so­bie-py­tania-jak wyglądał-by świat-bez-nasze­go-ga­tun­ku-~pa­wel-rychli­ca-py­tania-na które
Głupie Py­tania To te Cytaty: Wie­rzysz w potęgę miłości, na­pełnia cię ona do te­go stop­nia, że nie zos­ta­wia miej­sca na py­tania. I dob­rze tak jest. Bo sko­ro do­puścisz do jed­ne­go py­tania, jed­nej wątpli­wości, pus­tka zacznie wkra­dać się do two­jego serca. -Jarosław Iwaszkiewicz


Głupie Py­tania To te Cytaty: śmieje­cie się ze mnie ta­ka mo­ja rola ro­bię głupie miny i dow­ci­py głupie pat­rzę na was pop­rzez klauna maskę widzę różne twarze zaz­wyczaj tak płaskie żad­na myśl nie mąci wasze­go oblicza śmie­chem nagradzacie mój rodzaj kicza wstyd mi za was ludzie bo kiedyś myślałem że klaun jest najgłupszy lecz się przekonałem że klaunem być może tyl­ko fi­lozof głęboki które­go fascynują ludzkiej głupo­ty widoki *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Głupie Py­tania To te Cytaty: Rzeczy za mądre są głupie. -Ogden Nash


rzeczy-za-mądre-są-głupie
Głupie Py­tania To te Cytaty: Uwielbiam głupie eksperymenty, zawsze je wykonuję. -Charles Darwin


uwielbiam-głupie-eksperymenty-zawsze-wykonuję
Głupie Py­tania To te Cytaty: Godzi­na czy­tania jest godziną skradzioną z raju. -Thomas Wharton


godzi­na-czy­tania-jest godziną-skradzioną-z raju
Głupie Py­tania To te Cytaty: Głupie myśli ma każdy, ale mądry je przemilcza. -Wilhelm Busch


Głupie Py­tania To te Cytaty: Na­leży od­po­wiadać na drażli­we py­tania, za­nim zos­taną zadane. -Wiesław Brudziński


na­ży-od­po­wiadać-na drażli­we-py­tania-za­nim-zos­taną-zadane
Głupie Py­tania To te Cytaty: Wszystko, co jest zbyt głupie, by to wypowiedzieć, będzie wyśpiewane. -Wolter


wszystko-co-jest-zbyt-głupie-by-to-wypowiedzieć-będzie-wyśpiewane
Głupie Py­tania To te Cytaty: Miłość to ściema, Miłości nie ma, Są tyl­ko głupie, zauroczenia... -true.story


miłość-to ściema-miłoś-nie -są-tyl­ko-głupie-zauroczenia
Głupie Py­tania To te Cytaty: Rzeczy głupie też są pot­rzeb­ne. Na głupim poziomie. -Antoni Cwojdziński


rzeczy-głupie-też-są pot­rzeb­ne-na głupim-poziomie
Głupie Py­tania To te Cytaty: Lep­sza jest ubo­ga mądrość niż głupie bogactwo. -Diogenes Laertios z Cylicji


Głupie Py­tania To te Cytaty: Nie twierdzę, że kobiety są głupie: zostały stworzone na podobieństwo mężczyzn. -George Eliot


nie-twierdzę-że-kobiety-są-głupie-zostały-stworzone-na-podobieństwo-mężczyzn
Głupie Py­tania To te Cytaty: To, co zbyt głupie, by je powiedzieć, śpiewa się jako libretto operowe. -Pierre Augustin Beaumarchais


Głupie Py­tania To te Cytaty: To, co zbyt głupie, by je powiedzieć, śpiewa się jak libretto operowe. -Pierre Beaumarchais


to-co-zbyt-głupie-by-powiedzieć-śpiewa-ę-jak-libretto-operowe
Głupie Py­tania To te Cytaty: Po człowieku dob­ro­ci można spodziewać się naj­częściej, gdy jest tania. -karaczan19


po człowieku-dob­ro­-można-spodziewać ę-naj­częściej-gdy-jest tania