Gaszę Znicze Cytaty

Gaszę Znicze Cytaty: Nap­rze­ciw do­ciekań i złośli­wych do­powie­dzeń przed gro­bem marzeń, siedzę i palę znicze. Już nie krzyczę. Mil­cze­niem us­ta parzę. Już chy­ba nie wierzę... Siedzę. Za­palam znicze. Daw­no zwiędło życie. Zblakły ko­kar­dy wydarzeń. Trze­ba przyz­nać szczerze, że świeże są tylko ru­dawe znicze. Nap­rze­ciw ob­cych szeptów i tnących wykrzyczeń, nad gro­bem włas­ne­go śmie­chu siedzę i... ...gaszę znicze. -Alfa Centauri


Gaszę Znicze Cytaty: Ciem­no. Zim­no.Cisza i spokój. Kwiat­ki po­woli za­puszczają swe niewin­ne korze­nie, gasną znicze. -LunaAter


ciem­no-zim­nocisza-i spokój-kwiat­ki-po­woli-za­puszczają-swe-niewin­ne-korze­nie-gasną-znicze
Gaszę Znicze Cytaty: Kłótnie z ko­bietą jest porówny­wal­na do gasze­nia pożaru - benzyną  -nothin12


kłótnie-z ko­bietą-jest porówny­wal­na-do gasze­nia-pożaru- benzyną 
Gaszę Znicze Cytaty: Is­tnieje in­te­resująca za­leżność między ce­lowo wy­wołanym cier­pieniem a ulgą, coś jak od­po­wied­nik gasze­nia pożaru ogniem. -Harlan Coben


is­tnieje-in­te­resująca-za­żność-między-­lowo-wy­wołanym-cier­pieniem-a ulgą-coś-jak od­po­wied­nik-gasze­nia-pożaru-ogniem
Gaszę Znicze Cytaty: Ciem­no. Zim­no.Cisza i spokój. Ro­baki śpią. Zi­ma. Na po­wie­rzchni ka­mien­na płyta, otu­lona białym puchem. Do­gory­wające znicze. Ciem­no. Ko­niec świąt. Nie za­pomi­naj­cie o płytach. -LunaAter


Gaszę Znicze Cytaty: iskry od myśli zderzeń rozpalanie wiary gasze­nie wierzeń krople od duszy parowania osu­wające się po źdźbłach pojednania nit­ki złotych pajęczynek mis­ternie plecione by przechwycić mroczki połączyć to co win­no być połączone  -Trzykropek


Gaszę Znicze Cytaty: skra­jem ust wilgocią języ­ka gaszę pragnienie upa­jam nektarem słod­kim Morzem Mar­twym unoszę nieza­ta­pialną łódź i tak żeg­lu­je­my na nieokreśloności do­ty­ku kałużami wzdłuż szcze­rych pól ugo­rem święto­jańskim strumieniem aż do źródła   -Amanda1990