Gdy Człowiek Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Gdy Człowiek Cytaty: Mały człowiek rośnie, gdy zrozumie małość. Wielki człowiek maleje, gdy zapatrzy się w swoją wielkość. -Anonim
mały-człowiek-rośnie-gdy-zrozumie-łość-wielki-człowiek-maleje-gdy-zapatrzy-ę-w-swoją-wielkość
Gdy Człowiek Cytaty: Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą. -Stefan Wyszyński kard
Gdy Człowiek Cytaty: Człowiek do­piero wte­dy jest w pełni szczęśli­wy, gdy może służyć, a nie wte­dy, gdy mu­si władać. Władza im­po­nuje tyl­ko małym ludziom, którzy jej pragną, by nad­ro­bić w ten sposób swoją małość. Człowiek nap­rawdę wiel­ki, na­wet gdy włada, jest służebnikiem. -Stefan Wyszyński
Gdy Człowiek Cytaty: Drzewo najlepiej rośnie gdy stoi, człowiek gdy pracuje. -József Eotvos
drzewo-najlepiej-rośnie-gdy-stoi-człowiek-gdy-pracuje
Gdy Człowiek Cytaty: Drzewo najlepiej rośnie, gdy spokojnie stoi; człowiek zaś, gdy pracuje. -József Eotvos
drzewo-najlepiej-rośnie-gdy-spokojnie-stoi-człowiek-zaś-gdy-pracuje
Gdy Człowiek Cytaty: Pies różni się od człowieka tym, że szczeka, gdy gość wchodzi; człowiek zaś obszczekuje go, gdy już jest za drzwiami. -Magdalena Samozwaniec
pies-róż-ę-od-człowieka-tym-że-szczeka-gdy-gość-wchodzi-człowiek-zaś-obszczekuje-go-gdy-już-jest-za-drzwiami
Gdy Człowiek Cytaty: To pięknie, gdy człowiek jest dumny ze swego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne. -Abraham Lincoln
to-pięknie-gdy-człowiek-jest-dumny-ze-swego-miasta-lecz-jeszcze-piękniej-gdy-miasto-może-być-z-niego-dumne
Gdy Człowiek Cytaty: Gdy trzeźwy pat­rzy na pi­janych do­piero widzi de­mona ja­kim jest człowiek bo gdy pi­je sam się nim staje. -loquentia
gdy-trzeźwy-pat­rzy-na pi­janych-do­piero-widzi-de­mona-ja­kim-jest człowiek-bo gdy-pi­-sam ę-nim-staje
Gdy Człowiek Cytaty: Próżno pow­tarzać, że człowiek po­winien się za­dowo­lić spo­kojem. Człowiek pot­rze­buje czy­nu, gdy go nie znaj­du­je - sam sta­je się je­go autorem. -Charlotte Brontë
próżno-pow­tarzać-że człowiek-po­winien ę-za­dowo­lić-spo­kojem-człowiek pot­rze­buje-czy­nu-gdy-go nie znaj­­- sam
Gdy Człowiek Cytaty: Gdy człowiek rozumny zacznie mówić jakieś zdanie, nie domyślamy się, jak je skończy. Gdy zacznie głupi - wiemy na pewno. -Aleksander Świętochowski
gdy-człowiek-rozumny-zacznie-mówić-jakieś-zdanie-nie-domyślamy-ę-jak-skończy-gdy-zacznie-głupi-wiemy-na-pewno
Gdy Człowiek Cytaty: Gdy człowiek rozumny zacznie mówić jakieś zdanie, nie domyślamy się jak je skończy. Gdy zacznie głupi - wiemy na pewno. -Antoni Słonimski
gdy-człowiek-rozumny-zacznie-mówić-jakieś-zdanie-nie-domyślamy-ę-jak-skończy-gdy-zacznie-głupi-wiemy-na-pewno
Gdy Człowiek Cytaty: Gdy człowiek patrzy za bardzo na siebie - nie dostrzega Boga; gdy zapomni o sobie - widzi Boga, a w Nim innych. Oto tajemnica rozwoju duchowego. -Stefan Wyszyński kard
gdy-człowiek-patrzy-za-bardzo-na-siebie-nie-dostrzega-boga-gdy-zapomni-o-sobie-widzi-boga-a-w-nim-innych-oto-tajemnica-rozwoju-duchowego
Gdy Człowiek Cytaty: Człowiek ma dwie nogi i dwa przekonania: Jedno gdy mu się dobrze powodzi, a drugie gdy mu się wiedzie źle. To ostatnie nazywa się religią. -Kurt Tucholsky
człowiek-dwie-nogi-i-dwa-przekonania-jedno-gdy-mu-ę-dobrze-powodzi-a-drugie-gdy-mu-ę-wiedzie-ź-to-ostatnie-nazywa-ę-religią
Gdy Człowiek Cytaty: To piękne, gdy człowiek może być dumny ze swojego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne. -Abraham Lincoln
to-piękne-gdy-człowiek-może-być-dumny-ze-swojego-miasta-lecz-jeszcze-piękniej-gdy-miasto-może-być-z-niego-dumne
Gdy Człowiek Cytaty: Bolesne problemy swego życia tworzy człowiek najczęściej wewnątrz siebie, tworzy wówczas, gdy szuka kompromisów, gdy usiłuje pogodzić to, czego pogodzić się nie da. -Tadeusz Olszański
bolesne-problemy-swego-życia-tworzy-człowiek-najczęściej-wewnątrz-siebie-tworzy-wówczas-gdy-szuka-kompromisów-gdy-usiłuje-pogodzić-to-czego
Gdy Człowiek Cytaty: Gdy człowiek na początku jest pewny, kończy na wątpliwości, a gdy zaczyna od wątpliwości, kończy na pewności. -Franciszek Bacon
gdy-człowiek-na-początku-jest-pewny-kończy-na-wątpliwoś-a-gdy-zaczyna-od-wątpliwoś-kończy-na-pewnoś
Gdy Człowiek Cytaty: Nie słuchaj ludzi,którzy mówią,że świat jest czarny Bo jest i biały Gdy skończy się burza mówią,że szklan­ka się stłukła Bo była słaba Gdy trze­ba było moc­no ją trzymać mówią,że miłości nie ma Bo otar­li się o nieszczęśliwą Gdy obok praw­dzi­wa czekała mówią,ze ludzkość jest mądra Bo ra­tuje mi­liony zag­rożonych żyć Gdy za ro­giem człowiek mal­tre­tuje zwierzę Nie słuchaj,gdy mówią Ci jak masz żyć Nie przeżyją nicze­go za Ciebie  -bezoddechu
Gdy Człowiek Cytaty: Gdy się dobrnie do siedemdziesiątki, to się je lepiej, śpi głębiej, czuje raźniej, aniżeli wówczas, gdy człowiek ma trzydzieści lat. Jest prawdopodobnie znacznie zdrowiej mieć kobiety w głowie, aniżeli w ramionach... -Maurice Chevalier
Gdy Człowiek Cytaty: Gdy­by człowiek mógł we śnie przejść przez raj i dos­tałby kwiat na dowód, że je­go dusza rzeczy­wiście tam była, i gdy­by, prze­budziw­szy się, dos­trzegł kwiat w swej dłoni - ach, co wtedy?  -Samuel Taylor Coleridge
Gdy Człowiek Cytaty: Słod­kim to żywot, gdy człowiek nieświadomy. -Sofokles
słod­kim-to żywot-gdy-człowiek-nieświadomy
Gdy Człowiek Cytaty: Naj­le­piej człowiek pro­si, gdy dziękuje. -Stefan Wyszyński
Gdy Człowiek Cytaty: Gdy człowiek na początku jest pew­ny, kończy na wątpli­wości, a gdy zaczy­na od wątpli­wości, kończy na pewności. -Ramón Gómez de La Serna
gdy-człowiek-na początku-jest pew­ny-kończy-na wątpli­woś-a gdy-zaczy­na-od wątpli­woś-kończy-na pewnoś
Gdy Człowiek Cytaty: Człowiek wybiera samotność jedynie wtedy, gdy jest w zupełnej harmonii z samym sobą, albo też gdy czuje, że wszyscy ludzie są mu tak obcy, że nawet w tłumie, nawet wśród bliskich czuje się w głębi duszy samotny, zdany na samego siebie. -Halina Auderska
Gdy Człowiek Cytaty: Człowiek jest obec­ny tyl­ko wte­dy, gdy in­ni to zauważają. -Czesław Banach
człowiek-jest obec­ny-tyl­ko-wte­dy-gdy-in­-to zauważają
Gdy Człowiek Cytaty: Życie bierze w depozyt człowiek, gdy się rodzi. -Elżbieta Drużbacka
Gdy Człowiek Cytaty: Zły człowiek nie chce mieć prawd Ewangelii przed sobą, lecz za sobą. Gdy są te prawdy przed tobą, to cię prowadzą; a gdy za tobą to cię obarczają. -Augustyn Św
zły-człowiek-nie-chce-mieć-prawd-ewangelii-przed-sobą-lecz-za-sobą-gdy-są-te-prawdy-przed-tobą-to-ę-prowadzą-a-gdy-za-tobą-to-ę
Gdy Człowiek Cytaty: Człowiek jest obecny tylko wtedy, gdy inni to zauważają. -Czesław Banach
człowiek-jest-obecny-tylko-wtedy-gdy-inni-to-zauważają
Gdy Człowiek Cytaty: Gdy ra­da głup­ca jest dob­ra, to mądry człowiek jej słucha. -Gotthold Ephraim Lessing
gdy-ra­da-głup­ca-jest dob­ra-to mądry-człowiek-jej-słucha
Gdy Człowiek Cytaty: Gdy człowiek jest zbyt szczęśliwy, wciąż drży z niepokoju. -Emil Zola
gdy-człowiek-jest-zbyt-szczęśliwy-wciąż-drży-z-niepokoju
Gdy Człowiek Cytaty: Rzecznik rządu to człowiek, który kicha, gdy rząd jest zaziębiony. -Henri Tissot
rzecznik-rzą-to człowiek-który-kicha-gdy-rząd-jest zaziębiony
Gdy Człowiek Cytaty: Gdy człowiek krytykuje cudze utwory, czuje się jak generał. -Anonim
gdy-człowiek-krytykuje-cudze-utwory-czuje-ę-jak-generał
Gdy Człowiek Cytaty: Dopiero wtedy, gdy człowiek powróci do Boga, odzyska prawdziwe oblicze. -Jakob Kneip
dopiero-wtedy-gdy-człowiek-powró-do-boga-odzyska-prawdziwe-oblicze
Gdy Człowiek Cytaty: Gdy­by człowiek wie­dział jak Bóg go kocha, umarłby ze szczęścia. -Jan Vianney
gdy­by-człowiek-wie­dział-jak bóg-go kocha-umarłby-ze szczęścia
Gdy Człowiek Cytaty: Rzecznik rządu to człowiek, który kicha, gdy rząd jest zaziębiony. -Henri Tissot
rzecznik-rzą-to-człowiek-który-kicha-gdy-rząd-jest-zaziębiony
Gdy Człowiek Cytaty: Człowiek jest niepow­tarzal­ny na­wet wte­dy, gdy się powtarza. -Aleksander Kumor
człowiek-jest niepow­tarzal­ny-na­wet-wte­dy-gdy ę-powtarza