Gdy Jest Już Za Cytaty

Gdy Jest Już Za Cytaty: ko­pał dzielnie duży dół gdzie mrok złowie­szczo się snuł ocierał pot i łzy gdy ptaki wyśpiewały smut­ny hymn po­tem wrzucił zawiniątko gdy prześcieradło już przesiąkło już za­kopał ukochaną  -Angel Des Penseurs


Gdy Jest Już Za Cytaty: Pies różni się od człowieka tym, że szczeka, gdy gość wchodzi; człowiek zaś obszczekuje go, gdy już jest za drzwiami. -Magdalena Samozwaniec


pies-róż-ę-od-człowieka-tym-że-szczeka-gdy-gość-wchodzi-człowiek-zaś-obszczekuje-go-gdy-już-jest-za-drzwiami
Gdy Jest Już Za Cytaty: To ona, jest tu, wle­wa się we mnie niczym po­ran­na ka­wa z ekspresu, czuję ją w moim ciele, przeszy­wa mnie dreszcz gdy myślę że jest blis­ko serca, gdy dot­rze tam Ciebie już nie będzie, i tak się zacznie mo­ja samotność. -Agusia949


Gdy Jest Już Za Cytaty: Py­tasz gdzie jest różni­ca między zaurocze­niem, a miłością. Bo­wiem przy zaurocze­niu, gdy ta oso­ba od­chodzi, pęka ser­ce, aczkol­wiek miłość jest gdy po odejściu ser­ce na­wet nie jest pęknięte, na­wet nie jest złama­ne. Dlacze­go? Bo go już nie ma. Odeszło z drugą osobą. -Nicole


Gdy Jest Już Za Cytaty: Miłość to jest to, co pozostaje, gdy już zabrane jest wszystko. Nawet nadzieja. -Anna Kamieńska


miłość-to-jest-to-co-pozostaje-gdy-już-zabrane-jest-wszystko-nawet-nadzieja
Gdy Jest Już Za Cytaty: W mo­men­cie, gdy zgasną już wszys­tkie gwiaz­dy, przes­tanę wie­rzyć w Księżyc, a Słońce nie będzie przy­pomi­nało już o wspólnych zacho­dach, do­piero wte­dy będę w sta­nie poczuć, że wszys­tko, co się wy­darzyło nie ma już żad­ne­go znacze­nia. Że ta podróż skończyła się już na zawsze. -szantiil


Gdy Jest Już Za Cytaty: O przyszłości kobieta myśli, póki nie jest zamężna, mężczyzna - tylko gdy już jest żonaty. -Pearl Buck


o-przyszłoś-kobieta-myśli-póki-nie-jest-zamężna-mężczyzna-tylko-gdy-już-jest-żonaty
Gdy Jest Już Za Cytaty: Miłość jest podobna do spożywanych grzybów. Gdy się człowiek spostrzeże, że nie są prawdziwe, jest już za późno. -Jean de Berry


miłość-jest-podobna-do-spożywanych-grzybów-gdy-ę-człowiek-spostrzeże-że-nie-są-prawdziwe-jest-już-za-późno
Gdy Jest Już Za Cytaty: Gdy mężczyzna zdobywa kobietę, wtedy jest już zdobyty. -Anonim


gdy-mężczyzna-zdobywa-kobietę-wtedy-jest-już-zdobyty
Gdy Jest Już Za Cytaty: Ciężko jest mil­czeć, gdy już nikt nie słucha.. -kszyszunia


ciężko-jest mil­czeć-gdy-już-nikt-nie słucha
Gdy Jest Już Za Cytaty: Gdy jest nam już obojętna, kobieta na kolanach to wielki ciężar. -Sacha Guitry


gdy-jest-nam-już-obojętna-kobieta-na-kolanach-to-wielki-ężar
Gdy Jest Już Za Cytaty: Gdy jest nam już obojętna, ko­bieta na ko­lanach to wiel­ki ciężar. -Sacha Guitry


gdy-jest nam-już-obojętna-ko­bieta-na ko­lanach-to wiel­ki-ężar
Gdy Jest Już Za Cytaty: Dob­ra ra­da to coś, co człowiek da­je, gdy jest już za sta­ry by da­wać zły przykład. -MyBigDreams


dob­ra-ra­da-to coś-co człowiek-da­-gdy-jest już-za sta­ry-by da­wać-zły-przykład
Gdy Jest Już Za Cytaty: Gdy język potrafi już tylko narzekać i krytykować, oznacza to, że chore jest serce. -Schem Baal Weiss


gdy-język-potrafi-już-tylko-narzekać-i-krytykować-oznacza-to-że-chore-jest-serce
Gdy Jest Już Za Cytaty: Mężczyzna jest już na wpół zakochany w każdej kobiecie, która słucha, gdy mówi. -Francis Bacon


mężczyzna-jest-już-na-wpół-zakochany-w-każdej-kobiecie-która-słucha-gdy-mówi
Gdy Jest Już Za Cytaty: Śmierć wca­le nas nie do­tyczy. Bo gdy my is­tnieje­my, śmierć jest nieobec­na, a gdy tyl­ko śmierć się po­jawi, wte­dy nas już nie ma. -Epikur


Śmierć-wca­-nas-nie do­tyczy-bo gdy-my is­tnieje­my-śmierć-jest nieobec­na-a gdy-tyl­ko-śmierć ę-po­jawi-wte­dy-nas-już-nie 
Gdy Jest Już Za Cytaty: Mos­tek Graetza Mnie podnieca Dioda Zenera Mi dech za­biera Gdy widzę stabilizatory Jes­tem cały spocony Gdy lu­tuje kondensatory Jes­tem całkiem rozpalony Ser­ce mi z ra­dości skacze Gdy ra­diator z mie­dzi zo­baczę A już pra­wie do or­gazmu dochodzę Gdy zo­baczę układ sca­lony w ob­wodzie   -M44G


Gdy Jest Już Za Cytaty: Wciąż jeszcze przechodzą brodem przez rzekę odważnie, gdy już most jest gdzieś zbudowany. -Karol Irzykowski


wciąż-jeszcze-przechodzą-brodem-przez-rzekę-odważnie-gdy-już-most-jest-gdzieś-zbudowany