Gdy My przygląda­my się In­nym Cytaty

Gdy My przygląda­my się In­nym Cytaty: To zaw­sze zas­ka­kujące, gdy uświado­mimy so­bie, że pod­czas gdy my przygląda­my się in­nym i myśli­my o nich, mając się za mądrzej­szych i ro­zum­niej­szych, oni też przyglądają się nam i myślą o nas. -Terry Pratchett


Gdy My przygląda­my się In­nym Cytaty: To zaw­sze zas­ka­kujące, gdy uświada­miamy so­bie, że pod­czas gdy my przygląda­my się in­nym i myśli­my o nich, mając się za mądrzej­szych i ro­zum­niej­szych, oni też przyglądają się nam i myślą o nas. -Terry Pratchett


Gdy My przygląda­my się In­nym Cytaty: Mędrzec przygląda się niebu, ale mu nie pomaga. -Czuang Cy


mędrzec-przygląda ę-niebu-ale-mu nie pomaga
Gdy My przygląda­my się In­nym Cytaty: Przy­wile­jem wiel­kich jest przygląda­nie się ka­tas­tro­fom z balkonu. -Jean Giraudoux


przy­wile­jem-wiel­kich-jest przygląda­nie ę-ka­tas­tro­fom-z balkonu
Gdy My przygląda­my się In­nym Cytaty: Człowiek sam jest śle­py. Mu­si mieć wokół siebie lus­tra al­bo in­ne oczy. Kocha – to znaczy przygląda się sobie. -Zbigniew Herbert


człowiek-sam-jest ś­py-mu­ mieć-wokół-siebie-lus­tra-al­bo-in­ne-oczy-kocha  to znaczy-przygląda ę-sobie
Gdy My przygląda­my się In­nym Cytaty: Przygląda się młodzieniec babci Młody­mi swy­mi młody­mi oczami Dzi­wi się cze­mu ta­ka zmar­szczo­na twarz Bab­cia też się dzi­wi cho­ciaż wie  -M44G


przygląda ę-młodzieniec-babci-młody­mi-swy­mi-młody­mi-oczami-dzi­wi ę-cze­mu-­ka-zmar­szczo­na-twarz-bab­cia-też ę-dzi­wi
Gdy My przygląda­my się In­nym Cytaty: Dzi­siaj, gdy ty­lu ludzi jest sa­mot­nych, byłoby niewy­baczal­nym egoiz­mem być sa­mot­nym, samotnie. -Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams)


Gdy My przygląda­my się In­nym Cytaty:


Gdy My przygląda­my się In­nym Cytaty: Sport jest sub­li­macją popędu do przygląda­nia się i ten­den­cji: sa­dys­tycznych, ek­shi­bic­jo­nis­tycznych, ho­moero­tycznych i ero­tyki ruchowej. -Zygmunt Freud


sport-jest sub­li­macją-popę-do przygląda­nia ę-i ten­den­cji-­dys­tycznych-ek­shi­bic­jo­nis­tycznych-ho­moero­tycznych
Gdy My przygląda­my się In­nym Cytaty: Być zniewo­lonym znaczy zaw­sze: być sa­mot­nym. Wyz­wo­lenie człowieka zaczy­na się od wewnątrz. Nie mogłoby się jed­nak zacząć, gdy­by człowiek nie spot­kał obok siebie wol­ności in­ne­go i gdy­by się nią nie zachłysnął. -Józef Stanisław Tischner


Gdy My przygląda­my się In­nym Cytaty: Kom­ple­men­ty lu­bi każdy, obel­gi wszys­cy sta­ramy się za­pom­nieć. Na kłam­stwo każdy z nas przy­myka oko, za prawdę większość się ob­raża. Gdy chce­my dob­rze, zaz­wyczaj jest źle. Gdy życzy­my źle in­nym ludziom, zwyk­le ob­ra­ca się to prze­ciw­ko nam. Gdy kocha­my - cier­pi­my. Kiedy nie chce­my miłości, ona nies­podziewa­nie się pojawia.. 23.06.2011  -watchingmefall


Gdy My przygląda­my się In­nym Cytaty: Sa­mot­nym jest się wte­dy, gdy ma się czas. -Janusz Leon Wiśniewski


Gdy My przygląda­my się In­nym Cytaty: Gdy mężczyz­na i ko­bieta się po­biorą, stają się jed­nym ciałem; py­tanie tyl­ko czyim?  -Henry Louis Mencken


gdy-mężczyz­na-i ko­bieta ę-po­biorą-stają ę-jed­nym-ciałem-py­tanie-tyl­ko-czyim 
Gdy My przygląda­my się In­nym Cytaty: spróbuj zro­zumieć in­nych gdy coś ich bo­li lub gdy im smut­no i proszę cię nie bądź tyl­ko piep­rzo­nym egoistą  -Intryga


spróbuj-zro­zumieć-in­nych-gdy-coś-ich-bo­li-lub-gdy-im smut­no-i proszę-ę-nie-bądź-tyl­ko-piep­rzo­nym-egoistą 
Gdy My przygląda­my się In­nym Cytaty: Gdy pa­da wiosen­ny deszcz, niebo i ziemia łączą się w miłos­nym akcie. -Mian Mian


gdy-pa­da-wiosen­ny-deszcz-niebo-i ziemia-łączą ę-w miłos­nym-akcie
Gdy My przygląda­my się In­nym Cytaty: Łat­we a mi­mo to wspa­niałe: być skrom­nym, gdy jest się wielkim. -François-Marie Arouet de Voltaire (Wolter)


Gdy My przygląda­my się In­nym Cytaty: Naj­większym przeg­ra­nym jest się wte­dy, gdy złamie się przyrzecze­nie złożone sa­memu sobie. -doorka


naj­większym-przeg­ra­nym-jest ę-wte­dy-gdy-złamie ę-przyrzecze­nie-złożone-­memu-sobie
Gdy My przygląda­my się In­nym Cytaty: Gdy­by tak dało się cofnąć czas, znów byłabym jed­nym punktem. -Emilia Szumiło


gdy­by-tak-dało ę-cofnąć-czas-znów-byłabym-jed­nym-punktem