Gdzie Obok Sprzeczności Sta­wia się Znak Cytaty

Gdzie Obok Sprzeczności Sta­wia się Znak Cytaty: Naj­większa nadzieja jest tam, gdzie obok sprzeczności sta­wia się znak zapytania. -agusia96


naj­większa-nadzieja-jest tam-gdzie-obok-sprzecznoś-sta­wia ę-znak-zapytania
Gdzie Obok Sprzeczności Sta­wia się Znak Cytaty: Tu gdzie życie się kończy a śmierć zaczyna, Tu gdzie sa­mot­ność człowieka wzywa. Tu gdzie ser­ce do przo­du się wy­rywa, Tu gdzie zła myśl prze­wagę zdo­bywa. Tu gdzie sta­jesz sam na sam z przeznaczeniem, Tu gdzie jest gra­nica, potępienia ze zbawieniem. Tu gdzie strach pa­nuje nad wolnością Tu gdzie związek bu­dujesz z samotnością  -kappa1990


Gdzie Obok Sprzeczności Sta­wia się Znak Cytaty: Poległem na ołtarzu roz­koszy na co­kole miłości w Twych objęciach Zasnąłem w ra­ju gdzie dusza bez­tros­ko plątała się między twym lewym a pra­wym ramieniem Za­kuty sil­nym uścis­kiem i wol­ny jak nig­dy wcześniej roz­pa­lony Twą rozkoszą wzbiłem się Po­leciałem tam gdzie słońce roz­sta­wia swe promienie tam gdzie ptac­two króluje gdzie nogą nie stąpasz Upadłem jak nies­forny Ikar z prze­kona­niem że mogę wszys­tko lecz sam niewiele znaczę  -lio159


Gdzie Obok Sprzeczności Sta­wia się Znak Cytaty: Ktoś to przecież powinien zrobić, znak zapytania. Ktoś powinien reagować, znak zapytania. Ktoś powinien się przeciwstawić, znak zapytania. Ktoś powinien protestować, znak zapytania. Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja? -Władysław Bartoszewski


Gdzie Obok Sprzeczności Sta­wia się Znak Cytaty: Znak cza­su ? Poz­nań, Dworzec Główny PKP Wy­siadam z sios­trzeńcem z po­ciągu, idziemy pe­ronem w stronę dwor­ca. Kiedy na słupie dos­trze­ga znak Wi-Fi, mówi do mnie : - To jest święty znak wujek... -bystry.76


Gdzie Obok Sprzeczności Sta­wia się Znak Cytaty: Tam, gdzie działają liczne sprzeczności, tam roz­kwi­ta naj­większa nadzieja. -Ignacy Loyola


tam-gdzie-działają-liczne-sprzecznoś-tam-roz­kwi­-naj­większa-nadzieja
Gdzie Obok Sprzeczności Sta­wia się Znak Cytaty: Kiedy cię zaczną prze­ceniać, znak to, że sta­jesz się... bublem. -Ryszard Podlewski


kiedy-ę-zaczną-prze­ceniać-znak-to-że sta­jesz-ę-bublem
Gdzie Obok Sprzeczności Sta­wia się Znak Cytaty: Jeżeli bu­ty uwierają - to dob­ry znak. Coś się tu dzieje, coś, co nas wska­zuje, co głucho nas us­ta­wia, co nas określa. -C » Julio Cortázar » Opowieści o kronopiach i famach


Gdzie Obok Sprzeczności Sta­wia się Znak Cytaty: Praw­dzi­wy znak to umiejętność dos­trzeżenia ce­lu, tam gdzie wi­dać je­dynie pustą drogę. -Kedar


praw­dzi­wy-znak-to umiejętność-­trzeżenia-­lu-tam-gdzie-wi­dać-­dynie-pustą-drogę
Gdzie Obok Sprzeczności Sta­wia się Znak Cytaty: Już można spokojnie o stół się oprzeć Poez­ja to twoja kwiecis­ta sukienka i czer­wo­ne sandały a pod sukienką (trzy kropki) bieliznę no­sisz niewinną biel­szą od zimy (znak za­myśle­nia i trzy kropki) Przes­tałem pi­sać poezję może już nie próbuję te­go robić chodzę okop­coną ulicą Chrobrego po za­kupy do Lidla a tam kasjerka z wiel­kim biustem jak ba­lony pierwszomajowe w czer­wo­nym bius­to­noszu pikowanym uśmie­cha się (trzy krop­ki lub wielok­ro­pek jak kto woli) do każdego Wra­cam obok śmietników i pus­tosta­nu na parterze gdzie suchy kak­tus o wodę się modli a zasłona butwieje  -marka


Gdzie Obok Sprzeczności Sta­wia się Znak Cytaty: Ktoś po­wie­dział, że'' Człowiek jest ak­to­rem, na wiel­kiej scenie...'' Myślę tak sa­mo i mam wreszcie wytłumaczenie; Sce­narzys­ta pisze nam scenariusz. Reżyser ob­sta­wia nas w ja­kiejś roli... A kto na­pisał mój scenariusz?! I gdzie sce­narzys­ta spier*dolił!!!  -Niusza


Gdzie Obok Sprzeczności Sta­wia się Znak Cytaty: Cier­pienie spra­wia że każdy człowiek sta­je się lepszy... --Ewelcia92-


cier­pienie-spra­wia-że każdy-człowiek-sta­ ę-lepszy
Gdzie Obok Sprzeczności Sta­wia się Znak Cytaty: Ge­niusz po­lega na tym, że za­biera się on za coś trud­ne­go i spra­wia, że sta­je się łatwe. -George Hamilton-Gordon


ge­niusz-po­lega-na tym-że za­biera ę-on za coś-trud­ne­go-i spra­wia-że sta­ ę-łatwe
Gdzie Obok Sprzeczności Sta­wia się Znak Cytaty: Ten świat spra­wia, że przez ot­wartość sta­jemy się pa­ranoika­mi indywidualistami... -C » Maxime Chattam » W ciemnościach strachu


Gdzie Obok Sprzeczności Sta­wia się Znak Cytaty: Obok każdego żłobu, gdzie rodzi się jakiś zbawiciel albo jakaś zbawcza idea, stoi zawsze jakiś wół i spokojnie żre. -Heinrich Haine


obok-każdego-żłobu-gdzie-rodzi-ę-jakiś-zbawiciel-albo-jakaś-zbawcza-idea-stoi-zawsze-jakiś-wół-i-spokojnie-żre
Gdzie Obok Sprzeczności Sta­wia się Znak Cytaty: od ty­lu lat kład­li się spać obok siebie ale do­piero te­go dnia gdy o świ­cie nie uj­rzał jej obok zro­zumiał jak późno się obudził  -giulietka


od ty­lu-lat-kład­li ę-spać-obok-siebie-ale-do­piero-te­go-dnia-gdy-o świ­cie-nie uj­rzał-jej-obok-zro­zumiał-jak późno ę
Gdzie Obok Sprzeczności Sta­wia się Znak Cytaty: Trze­ba zaw­sze sta­rać się wy­naj­dy­wać dla każde­go wyjście z je­go położenia, sta­rać się udo­wod­nić możli­wości dos­tatku, zdro­wia, po­myślności. Ta­kie wyjście is­tnieje zaw­sze i w każdej sy­tuac­ji, i zaw­sze każdy może je od­na­leźć, jeżeli się zechce. -Antoni Scheur


Gdzie Obok Sprzeczności Sta­wia się Znak Cytaty: le­piej ci  żyć w cieniu niż stać się skrzeczącą lampą na świe­czni­ku która sta­wia w złym świet­le ----------------- in­sp. Otulona  -wdech


­piej- -żyć-w cieniu-ż-stać ę-skrzeczącą-lampą-na-świe­czni­ku-która-sta­wia-w-złym-świet­-in­sp-otulona