Gier Kom­pu­tero­wych Panteon Cytaty

Gier Kom­pu­tero­wych Panteon Cytaty: zacza­rowa­ny świat ten z naszej młodości lat bez komputerów i in­nych bajerów były teat­ry lalek opo­wiada­nie bajek światy kreowane w dziecięcej fantazji wys­tar­czyło zam­knąć oczy a dziś sza­rość taka gry komputerowe bru­tal­ność zabijaka lecz mózgi naszych dzieci ref­leks w strzelaniu tyl­ko rozwijają fan­tazję za nic mając smut­ne będzie ob­licze świata gdy fan­tazję zamienią na gier kom­pu­tero­wych panteon *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Gier Kom­pu­tero­wych Panteon Cytaty: Prak­tycznie gra kom­pu­tero­wa jest lep­sza niż życie, bo ją zaw­sze można wyłączyć... -daniello


prak­tycznie-gra-kom­pu­tero­wa-jest lep­sza-ż-życie-bo ją zaw­sze-można-wyłączyć
Gier Kom­pu­tero­wych Panteon Cytaty: Myślę, że wi­rusy kom­pu­tero­we po­win­ny być uważane za is­to­ty żywe. Moim zda­niem mówi to coś o na­turze ludzkiej, sko­ro je­dyna for­ma życia, jaką udało nam się stworzyć do tej po­ry ma cha­rak­ter czys­to des­truk­cyjny. Stworzy­liśmy życie na nasz włas­ny ob­raz i podobieństwo. -Stephen Hawking


Gier Kom­pu­tero­wych Panteon Cytaty: Gra miłosna jest z gier ruchowych stosunkowo najłatwiejsza. -Magdalena Samozwaniec


gra-miłosna-jest-z-gier-ruchowych-stosunkowo-najłatwiejsza
Gier Kom­pu­tero­wych Panteon Cytaty: Gra miłos­na jest z gier rucho­mych sto­sun­ko­wo najłatwiejsza. -Magdalena Samozwaniec


gra-miłos­na-jest z gier-rucho­mych-sto­sun­ko­wo-najłatwiejsza
Gier Kom­pu­tero­wych Panteon Cytaty: Trze­ba mi no­wych skrzy­deł, no­wych dróg potrzeba. -Juliusz Słowacki


trze­ba-mi no­wych-skrzy­deł-no­wych-dróg-potrzeba
Gier Kom­pu­tero­wych Panteon Cytaty: Obec­nie społeczeństwo nie ocze­kuje już usług kom­po­zytorów. Ko­lesiowi w dre­siku, pod­czas jog­gingu, kom­po­zytor jest tak przy­dat­ny jak gówno di­nozaura na środ­ku ścieżki. -Frank Zappa


Gier Kom­pu­tero­wych Panteon Cytaty: Ja­kiś młody człowiek za­miatał stop­nie — teore­tycznie. W prak­ty­ce prze­suwał brud z miej­sca na miej­sce, dos­tar­czając mu no­wych wi­doków i okaz­ji poz­na­nia no­wych przyjaciół. -Terry Pratchett


Gier Kom­pu­tero­wych Panteon Cytaty: Niech chłop­cy zro­zumieją, że czys­tość jest rzeczą męską. Daj­cie im pełnię zdro­wych zajęć, a w ten sposób naj­le­piej po­możecie im poz­być się brud­nych myśli i niewłaści­wych nawyków. -Robert Baden-Powell


Gier Kom­pu­tero­wych Panteon Cytaty: Życie to wszechświat gier. Tu­taj można tyl­ko grać al­bo nic nie ro­bić... Nies­te­ty nie ma trze­ciej opcji. Wy­bieraj mądrze... ------------------------------------- Mo­noto­nia śmieje się... -karaczan19


Gier Kom­pu­tero­wych Panteon Cytaty: Sza­cunek? Nie cier­pię te­go słowa. Pew­nie dla­tego że na tym świecie trze­ba sza­nować niewłaści­wych ludzi z niewłaści­wych powodów. -Melina Marchetta


sza­cunek-nie-cier­pię-te­go-słowa-pew­nie dla­tego-że na tym-świecie-trze­ba-sza­nować-niewłaś­wych-ludzi-z niewłaś­wych
Gier Kom­pu­tero­wych Panteon Cytaty: Gier­mek ry­cerza z Man­czy San­czo Pansa Ko­pulo­wał po­noć ge­neral­skiego ordynansa A gdy go we­na poniosła Nie oszczędził osła Dojść dziś czy to praw­da mała szansa  -fyrfle


gier­mek-ry­cerza-z man­czy-san­czo-pansa-ko­pulo­wał-po­noć-ge­neral­skiego-ordynansa-a-gdy-go we­na-poniosła-nie-oszczędził-osła
Gier Kom­pu­tero­wych Panteon Cytaty: Z Ar­chi­wum Mongolii Na ste­pach Mon­go­lii Te­mudżyn Od dziec­ka pił z dżin­nem dżin Ćwicząc gier­ki przy grillu, Aż tak kiedyś go spił, Że wyg­rał w chińczy­ka pół Chin. -awatar


z-ar­chi­wum-mongolii-na-ste­pach-mon­go­lii-te­mudżyn-od-dziec­ka-pił-z dżin­nem-dżin-Ćwicząc-gier­ki-przy-grillu-aż-tak-kiedyś
Gier Kom­pu­tero­wych Panteon Cytaty: W dzi­siej­szych cza­sach al­bo wszys­tko sta­nowi prob­lem mo­ral­ny, al­bo prob­lemów mo­ral­nych nie ma. Al­bo nie ma kom­pro­misów, al­bo są sa­me kom­pro­misy. Zaw­sze nieza­leżny, czu­wam sta­le. Nie na­leży so­bie folgować. -John Irving


Gier Kom­pu­tero­wych Panteon Cytaty: Na­tura nie zno­si zakłóceń wy­miaro­wych, więc od­dziela je spraw­nie, żeby nie de­ner­wo­wały ludzi. Na­tura, trze­ba przyz­nać, nie zno­si wielu rzeczy, w tym próżni, statków o naz­wie „Ma­rie Ce­les­te” i kluczy do­cis­ko­wych do wier­ta­rek elektrycznych. -P » Terry Pratchett » Piramidy


Gier Kom­pu­tero­wych Panteon Cytaty: Kom­po­zytor jest również poetą. -Ludwig van Beethoven


Gier Kom­pu­tero­wych Panteon Cytaty: Kom­pli­kac­ja jest matką prostoty. -Kazimierz Koźniewski


Gier Kom­pu­tero­wych Panteon Cytaty: Kom­ple­ment po­wodu­je wy­daj­ność kobiety. -Francoise Sagan


kom­ple­ment-po­wodu­-wy­daj­ność-kobiety