Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: Człowiek nie jest dos­ko­nały, po­pełnia błędy, te błędy go nie dys­kwa­lifi­kują, prze­cież człowiek może się pomylić. -Katarzyna Grochola
człowiek-nie jest ­ko­nały-po­pełnia-błędy-te błędy-go nie dys­kwa­lifi­kują-prze­cież-człowiek-może ę-pomylić
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: Li­berałowie udo­wod­ni­li, że nie mają żad­nych, naj­mniej­szych kwa­lifi­kac­ji eko­nomicznych, i nig­dy w żad­nej koalic­ji – gdy­by do ta­kiej kiedy­kol­wiek doszło – nie mogą obej­mo­wać re­sortów eko­nomicznych, bo zruj­nują kraj. -Stefan Niesiołowski
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: Życie jest kwa­ran­tanną w drodze do raju. -Karol Juliusz Weber
Życie-jest kwa­ran­tanną-w drodze-do raju
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: Łat­wo jest mieć dys­tans do siebie gdy jest się ideal­nym. Łat­wo jest mieć dys­tans do spraw, które nas nie dotyczą. -Soldierka
Łat­wo-jest mieć-dys­tans-do siebie-gdy-jest ę-ideal­nym-Łat­wo-jest mieć-dys­tans-do spraw-które-nas-nie dotyczą
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: Ludzie doszu­kują się sen­su tam, gdzie go nie ma. -jatoja
ludzie-doszu­kują ę-sen­su-tam-gdzie-go nie 
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: Ci, którzy zbyt wiele ocze­kują od miłości, nie umieją kochać. -Stefan Napierski
ci-którzy-zbyt-wiele-ocze­kują-od miłoś-nie umieją-kochać
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: Tylko pesymiści kują żelazo póki gorące. Optymiści wierzą, że nie wystygnie. -Peter Hamm
tylko-pesymiś-kują-żelazo-póki-gorą-optymiś-wierzą-że-nie-wystygnie
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: Mój wuj Paolo jest księdzem. Twier­dzi, że im sym­pa­tyczniej­si my, świec­cy, będziemy dla osób duchow­nych, tym ład­niej­sze kwa­tery ot­rzy­mamy w niebie. -C » Jonathan Carroll » Durne serce
mój-wuj-paolo-jest księdzem-twier­dzi że im sym­pa­tyczniej­-my-świec­cy-będziemy-dla-osób-duchow­nych-tym-ład­niej­sze-kwa­tery
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: Praw­dy poszu­kują tyl­ko bez­nadziej­ni optymiści. -M » Graham Masterton » Dziecko ciemności
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: Miłość to par­tia kart, w której wszys­cy oszu­kują: mężczyźni, by wyg­rać, ko­biety, by nie przegrać. -Alfred Hitchcock
miłość-to ­tia-kart-w której wszys­cy-oszu­kują-mężczyź-by wyg­rać-ko­biety-by nie przegrać
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: • 
 - inaczej-sma­kują-te ­me-słowa-wy­powiada­ne-przez-różnych-ludzi 
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: im bliżej do życia mety bar­dziej sma­kują kobiety  -poeta wyklęty
im bliżej-do życia-mety-bar­dziej-sma­kują-kobiety 
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: Życie to zbiór chwil, które z wiekiem zys­kują na wartości. 17.03.2016 r. -PoznajPrawdę
Życie-to zbiór-chwil-które-z wiekiem-zys­kują-na wartoś-17032016-r
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: Jed­ni poszu­kują bo­gac­twa w so­bie, in­ni są uza­leżnieni od zakupów. -AnnMaria
jed­-poszu­kują-bo­gac­twa-w so­bie-in­-są uza­żnieni-od zakupów
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: Kocha­nego ciała nig­dy nie za wiele, Ale, ty, gru­basie, idź w cho­lerę! __________________________ Straszna dys­kry­minac­ja otyłych osób. Naj­gor­sze, kiedy spo­tyka niewin­ne dziec­ko, które jest np. wyśmiewa­ne w szko­le.. Najza­baw­niej­sze jest to, że znałam grub­sze­go chłopa­ka i on na wi­dok otyłej dziew­czy­ny mówił
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: Niektórych dys­cypli­na się nie ima. -Bujak Bogusław
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: Niektórzy ludzie są tak podejrzliwi, że w szcze­rej praw­dzie doszu­kują się fałszu... -Niusza
niektórzy-ludzie-są tak-podejrzliwi-że-w szcze­rej-praw­dzie-doszu­kują ę-fałszu
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: Jeśli ludzie bywają dobrzy tylko dlatego, że boją się kary i ocze­kują nagrody, to jest to powód do zmartwienia. -Albert Einstein
jeśli-ludzie-bywają-dobrzy-tylko-dlatego-że-boją-ę-kary-i-ocze­kują-nagrody-to-jest-to-powód-do-zmartwienia
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: niebo spłaka­ne deszczem krop­le wys­tu­kują rytm do tańca skąpa­ni kryją w ramionach a mo­tyle z ni­mi drżą Krys­ty­na A.Sz. 12.06.2016r. -krysta
niebo-spłaka­ne-deszczem-krop­-wys­­kują-rytm-do ńca-skąpa­-kryją-w ramionach-a-mo­tyle-z ­mi-drżą-krys­ty­na-asz-12062016r
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: Niektórzy ocze­kuja od nas zbyt wiele, ale po­nieważ wszys­cy jes­teśmy tyl­ko ludźmi i ma­my pra­wo błądzić to nikt z nas nie jest ideal­ny !. -Mery 16
niektórzy-ocze­kuja-od nas-zbyt-wiele-ale-po­nieważ-wszys­cy-jes­teśmy-tyl­ko-ludźmi-i ­my-pra­wo-błądzić-to nikt-z nas
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: Człowiek po­siada pew­ne przew­rotne cechy cha­rak­te­ru, które kom­pli­kują naj­pros­tsze rzeczy. -Warren Buffett
człowiek-po­siada-pew­ne-przew­rotne-cechy-cha­rak­te­ru-które-kom­pli­kują-naj­pros­tsze-rzeczy
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: Gdzie nienawiść kują, tam demagog przy miechu, a diabeł przy miocie. -Aleksander Fredro
gdzie-nienawiść-kują-tam-demagog-przy-miechu-a-diabeł-przy-miocie
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: ... Cze­si to jed­nak re­galiści... po­lubi­li zwłaszcza je­den z re­galiów... gdziekol­wiek pójdziesz, czy po­jedziesz, ocze­kują od człowieka korony... -Irracja
cze­ to jed­nak-re­galiś-po­lubi­li zwłaszcza-­den-z re­galiów-gdziekol­wiek pójdziesz-czy-po­jedziesz-ocze­kują
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: Mort zauważył, że idzie nap­rzód, cho­ciaż nie dys­ku­tował o tym z nogami. -P » Terry Pratchett » Mort
mort-zauważył-że idzie-nap­rzód-cho­ciaż-nie dys­ku­tował-o tym-z nogami
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: Daw­niej młodzi mężczyźni szu­kali so­bie żon. Te­raz wyszu­kują so­bie teściów. -Diana Webster
daw­niej-młodzi-mężczyź-szu­kali-so­bie-żon-te­raz wyszu­kują-so­bie-teśów
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: Dys­tans do siebie nie ma od­ległości, ma swo­bodę życia. Z cyk­lu po­wieści
dys­tans-do siebie-nie  od­ległoś- swo­bodę-życia-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: Dys­kret­ne żony nie mają ani oczu, ani uszu. -Feliks Feldheim
dys­kret­ne-żony-nie mają-ani-oczu-ani-uszu
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: Z nieza­sypa­nego w porę dys­tansu, tworzy się przepaść. -Krio
z nieza­sypa­nego-w porę-dys­tansu-tworzy ę-przepaść
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: Nie wra­ca się nig­dy na dob­re tam, skąd się nieg­dyś wyszło. -Maria Dąbrowska
nie-wra­ca ę-nig­dy-na dob­re-tam-skąd ę-nieg­dyś-wyszło
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: Wszedł człek, co horrorów dużo oglądał do kościoła i dłoń swą w as­perso­rium zanurzył. Wtem dym z je­go dłoni poszedł biały i jak ogień go pa­lić wo­da ta zaczęła. I człek ten so­bie po­myślał tak nagle: Czy ja wam­pi­rem może jestem czy ktoś wlał kwa­su sol­ne­go do aspersorium za­miast wo­dy święco­nej w to miejsce?  -Crux av Mørket
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: prze­budzo­no cienie i blaski choć bu­ro na dzień dobry uśmiech nieśmiało kreśli bo nie po­goda kwa­si humor pościel zachęca do leżenia sa­mym wi­dokiem ciepłej żółci her­ba­ta z chęcią zagrzeje słychać ra­dos­ne tre­le ptaków ka­wa dob­rze sta­wia na nogi a kocha cu­cić swym aromatem ko­loro­wa pa­rasol­ka w kwiaty nie po to bo rzu­ca się w oczy ta­ka aura lu­bi szkla­ne naczynia mniej­sze większe i do rączki na twarzy pro­mienie śmielsze bo jeszcze nie czas do poduszki na zdrowie!  -Papużka
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: prze­rażające... jak szyb­ko jes­teś w sta­nie zniena­widzić... nieg­dyś naj­ważniej­sze oso­by w Twoim życiu... -efa198711
prze­rażają-jak szyb­ko-jes­teś-w sta­nie-zniena­widzić-nieg­dyś naj­ważniej­sze-oso­by-w twoim-życiu
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: Dys­tans do sa­mego siebie, kiedy go masz ludzie na­zywają Cię wa­riatem, na­tomiast kiedy nie - pesymistą. -NieBędęJulią
dys­tans-do ­mego-siebie-kiedy-go masz-ludzie-na­zywają-cię-wa­riatem-na­tomiast-kiedy-nie - pesymistą
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: Nieg­dyś wypchane Pełne przed­miotów różnych Dziś pus­tym pudłem  -Taiyono Kudarashi
nieg­dyś-wypchane-pełne-przed­miotów-różnych-dziś-pus­tym-pudłem 
Go nie dys­kwa­lifi­kują Cytaty: Życie jest za krótkie, żeby tra­cić je na dys­kusje o życiu. Le­piej je przeżyć. -Woody Allen
Życie-jest za krótkie-żeby-tra­ć- na dys­kusje-o życiu-le­piej  przeżyć