Go­towy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Go­towy Cytaty: - Skąd masz te blizny? - Walczyłam. - Z kim? - Ze sobą. .............................. Kiedy masz ja­kikol­wiek prob­lem sięgasz po żyletkę. Spróbu­jesz raz - nie ma już dla Ciebie ra­tun­ku. Wte­dy two­je życie się kom­pli­kuje, na­biera zmian. Jes­teś go­towy żyć w ciągłym kłamstwie? Jes­teś go­towy oszu­kiwać najbliższych? Pat­rzeć na siebie z obrzydzeniem? Płakać co wieczór? Po­paść w autoag­resję, a na­wet w depresję? Jeżeli tak to dro­ga wolna... -Sher
Go­towy Cytaty: Bądź go­towy na spot­ka­nie bra­ku gotowości. -Piotr Szreniawski
bądź-go­towy-na spot­ka­nie-bra­ku-gotowoś
Go­towy Cytaty: Jes­tem go­towy, nie py­taj mnie dlaczego. Błądzę wciąż we mgle. -CЯuelCOMA
jes­tem-go­towy-nie-py­taj-mnie-dlaczego-błądzę-wciąż-we mgle
Go­towy Cytaty: Ko­lej­ny raz sięgam po kieliszek wódki, bo Ty byłeś go­towy po­wie­dzieć kocham Cię, a dosłow­nie za mo­ment to odwołać. -szaralalka
ko­lej­ny-raz-ęgam-po kieliszek-wódki-bo ty byłeś-go­towy-po­wie­dzieć-kocham-cię-a łow­nie-za mo­ment-to odwołać
Go­towy Cytaty: Jeśli człowiek nie od­krył cze­goś, za co jest go­towy um­rzeć, to nie zasługu­je żeby żyć. -Martin Luther King
jeśli-człowiek-nie od­krył-cze­goś-za co jest go­towy-um­rzeć-to nie zasługu­-żeby-żyć
Go­towy Cytaty: Umiejętność prze­kony­wania ludzi stała się w dzi­siej­szym świecie to­warem, za który jes­tem go­towy płacić więcej, niż za ja­kikol­wiek inny. -John Davison Rockefeller
umiejętność-prze­kony­wania-ludzi-stała ę-w dzi­siej­szym-świecie-to­warem-za który-jes­tem-go­towy-płacić-więcej-ż
Go­towy Cytaty: List do M...***Miłość nie zna granic*** ........i pa­miętaj kochaj w ta­ki sposób, aby być go­towym od­dać wszys­tko co kochasz tym którzy będą w sta­nie kochać tych których kochasz Ty. Wte­dy zaw­sze będziesz go­towy na żywot wieczny. *** *** *** MP  -Marek1410
Go­towy Cytaty: Zat­rzy­małeś się w moim życiu na pe­wien czas, przys­tanąłeś, go­towy mnie poz­nać. Po­mogłeś mi do­cenić świat, do­cenić życie. Te­raz od tak za­milkłeś, zer­wałeś kontakt... Przep­raszam za błędy i dziękuję za Twoją obec­ność, przyjacielu... -Klaryska98
Go­towy Cytaty: Więzienie może dep­ra­wować ludzi, roz­budzając naj­gor­sze skłon­ności ludzkiej na­tury. Więzienia w większym stop­niu rodzą prze­moc i przestępczość niż przyczy­niają się do kon­struk­tywnej re­soc­ja­lizac­ji. Wy­noszące po­nad 60% wskaźni­ki re­cydy­wy wska­zują, że więzienia stały się drzwiami ob­ro­towy­mi dla osób ska­zanych za przestępstwa kryminalne. -Philip Zimbardo
Go­towy Cytaty: Żal za współczes­nym bra­tem mil­knie Ze­gar wy­raźniej znaczy godzi­ny Wyk­ruszam sko­rupę brudów Po­dej­muję walkę - chcę żyć Ba­riery przy­pomi­nające - mos­ty Wciąż są, wisząc - cze­kają Ka­meral­ne cier­pienie ma­mi W ciem­nej to­ni przyszłości Jakże trud­no wykładać życie Nie będąc nań przygotowanym Od­rzu­cam do­tychcza­sowe głosy Praw­da się we mnie dławi Wróg się czai w ukryciu Z niepo­kojem na wskroś go­towy Unoszę dłoń tak po prostu By się bronić…  -JaiTy
Go­towy Cytaty: son­daż (np. in­terne­towy, czy ja­kikol­wiek) = sąd a Bóg-Chrys­tus stwier­dza: