Gor­sze­go Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Gor­sze­go Cytaty: Nie ma gor­sze­go połącze­nia niż broń, głupo­ta i strach. Wszys­tkiego naj­gor­sze­go można się wówczas spodziewać. -Ryszard Kapuściński
nie- gor­sze­go-połącze­nia-ż-broń-głupo­-i strach-wszys­tkiego naj­gor­sze­go-można ę-wówczas-spodziewać
Gor­sze­go Cytaty: Gor­sze od po­siada­nia wszys­tkiego naj­gor­sze­go jest mieć po­siada­nie wszys­tkiego naj­lep­sze­go i ut­ratę tego. -Mateusz Piecki Schizoidalny
gor­sze-od po­siada­nia-wszys­tkiego-naj­gor­sze­go-jest mieć-po­siada­nie-wszys­tkiego-naj­lep­sze­go-i ut­ratę-tego
Gor­sze­go Cytaty: Jed­no z gor­szych, jak nie naj­gor­sze z uczuć to nie czuć się dob­rze we włas­nej skórze  -daniello
jed­no-z gor­szych-jak nie naj­gor­sze-z uczuć-to nie czuć ę-dob­rze-we włas­nej-skórze 
Gor­sze­go Cytaty: Naj­gor­sze nie jest by­cie słabym. Naj­gor­szy jest brak umiejętności przyz­na­nia się do tego. -NightHuntress
naj­gor­sze-nie jest by­cie-słabym-naj­gor­szy jest brak-umiejętnoś-przyz­na­nia ę-do tego
Gor­sze­go Cytaty: Naj­gor­sze jest to, że ni­kogo nie można zam­knąć w więzieniu przed po­pełnieniem zbrod­ni, zaw­sze po... -daniello
naj­gor­sze-jest to-że ­kogo-nie można-zam­knąć-w więzieniu-przed-po­pełnieniem-zbrod­-zaw­sze-po
Gor­sze­go Cytaty: Miłość zmienia ludzi, czy na lep­sze czy na gor­sze za­leży tyl­ko od Ciebie. -NightHuntress
miłość-zmienia-ludzi-czy-na lep­sze-czy-na gor­sze-za­ży-tyl­ko-od ciebie
Gor­sze­go Cytaty: Miłość to jed­nocześnie naj­piękniej­sze i naj­gor­sze uczucie. -Devin
miłość-to jed­nocześnie-naj­piękniej­sze-i naj­gor­sze-uczucie
Gor­sze­go Cytaty: Ko­biety są skraj­ne, znacznie lep­sze lub znacznie gor­sze od mężczyzn. -Jean de La Bruyére
ko­biety-są skraj­ne-znacznie-lep­sze-lub-znacznie-gor­sze-od mężczyzn
Gor­sze­go Cytaty: By­wają le­ki gor­sze od choroby. -Publiusz Syrus
Gor­sze­go Cytaty: Cieka­we, że z po­kole­nia na po­kole­nie dzieci są co­raz gor­sze, na­tomiast rodzi­ce co­raz lep­si, a więc z co­raz gor­szych dzieci wy­ras­tają co­raz lep­si rodzice. -Wiesław Brudziński
cieka­we-że z po­kole­nia-na po­kole­nie-dzieci-są co­raz-gor­sze-na­tomiast-rodzi­-co­raz-lep­-a więc-z co­raz-gor­szych-dzieci
Gor­sze­go Cytaty: Le­kar­stwo by­wa gor­sze od choroby. -Francis Bacon
le­kar­stwo-by­wa-gor­sze-od choroby
Gor­sze­go Cytaty: Naj­gor­sze są niepot­rzeb­ne spotkania. -Krystyna Siesicka
naj­gor­sze-są niepot­rzeb­ne-spotkania
Gor­sze­go Cytaty: Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać. -Sławomir Mrożek
nic-lep­sze­go-człowiek-nie może-zro­bić-człowieko­wi-ż-uwol­ć-go od bólu-i nic-gor­sze­go-ż-mu ból-zadać
Gor­sze­go Cytaty: Nie ma nic gor­sze­go niż ak­tywna głupota. -Johann Wolfgang Goethe
Gor­sze­go Cytaty: Naj­gor­sze jest to, że muszę żyć dalej. -MistrzyniPióra
naj­gor­sze-jest to-że muszę-żyć-dalej
Gor­sze­go Cytaty: Naj­gor­sze pos­ta­nowienia są zwyk­le najtrwalsze. -André Gide
naj­gor­sze-pos­­nowienia-są zwyk­-najtrwalsze
Gor­sze­go Cytaty: By­wają uśmie­chy gor­sze niż łzy. -Iwan Turgieniew
Gor­sze­go Cytaty: Światło, które ośle­pia, gor­sze jest od ciemności. -Tadeusz Kotarbiński
Gor­sze­go Cytaty: Nie ma gor­sze­go zła od pięknych słów, które kłamią. -Ajschylos
nie- gor­sze­go-zła-od pięknych-słów-które-kłamią
Gor­sze­go Cytaty: Być mną - te­go nie życzę naj­gor­sze­mu wrogowi. -Krio
być-mną- te­go-nie życzę-naj­gor­sze­mu-wrogowi
Gor­sze­go Cytaty: W życiu jest coś gor­sze­go od sa­mobójstwa, przy­mus życia. -Chemicals
w-życiu-jest coś-gor­sze­go-od ­mobójstwa-przy­mus-życia
Gor­sze­go Cytaty: Nie ma nic gor­sze­go niż ug­rzęznąć na mieliźnie włas­ne­go nieszczęścia. -bloodymery
nie- nic-gor­sze­go-ż-ug­rzęznąć-na mieliźnie-włas­ne­go-nieszczęścia
Gor­sze­go Cytaty: `Naj­gor­sze KOCHAM CIĘ ja­kie można usłyszeć to to z przyzwyczajenia.. -bluecaffe
`naj­gor­sze-kocham-ciĘ-ja­kie-można-usłyszeć-to to z przyzwyczajenia
Gor­sze­go Cytaty: Naj­gor­sze jest to, że zos­tały mi po nim tyl­ko sms'y ... -AnDree
naj­gor­sze-jest to-że zos­ły-mi po nim-tyl­ko-sms'y
Gor­sze­go Cytaty: cho­ler­nie przytłaczające uczu­cie, gdy zarówno wszys­tko co naj­lep­sze, jak i wszys­tko co naj­gor­sze za­war­te jest w jed­nej osobie. -cala_ja
cho­ler­nie-przytłaczają-uczu­cie-gdy-zarówno-wszys­tko-co naj­lep­sze-jak i wszys­tko-co naj­gor­sze-za­war­te-jest w jed­nej
Gor­sze­go Cytaty: •
ludzkie-oczy-mówią-cza­sem-gor­sze-rzeczy-ż-usta 
Gor­sze­go Cytaty: Ludzkie oczy mówią cza­sem gor­sze rzeczy niż usta. -Bertold Brecht
ludzkie-oczy-mówią-cza­sem-gor­sze-rzeczy-ż-usta
Gor­sze­go Cytaty: Świat sta­je się co­raz bar­dziej niez­ro­zumiały, a ludzie - czy gor­si? Może za­gubieni... A każdy radzi so­bie z tym inaczej. Naj­gor­sze, kiedy człowieka od najmłod­szych lat do­tyka zbyt duże zło. Zbyt duże jak na je­go wiek i doj­rzałość. Bo człowiek poz­biera się ze wszys­tkiego - ale nig­dy nie będzie już ta­ki sam. -Andrea
Gor­sze­go Cytaty:
nig­dy-­kogo-nie uważaj-za gor­sze­go-bo do różnych-rzeczy-ludzie-są wte­dy-zdolni 
Gor­sze­go Cytaty: Ucieka­nie od od­po­wie­dzi jest cza­sem gor­sze niż kłamstwo... -Majka_Majdan
ucieka­nie-od od­po­wie­dzi-jest cza­sem-gor­sze-ż-kłamstwo
Gor­sze­go Cytaty: I w końcu ge­niusz może się wpa­kować w gor­sze szam­bo niż idiota. -Zhou Wei Hui
i w końcu-ge­niusz-może ę-wpa­kować-w gor­sze-szam­bo-ż-idiota
Gor­sze­go Cytaty: Naj­gor­sze w am­bicji jest to, że sa­ma dob­rze nie wie, cze­go chce. -Carpio Lope de Vega
naj­gor­sze-w am­bicji-jest to-że ­-dob­rze-nie wie-cze­go-chce
Gor­sze­go Cytaty: Kiedy naj­mniej­sze, co mogą ci zro­bić, to wszys­tko, wte­dy naj­gor­sze, co mogą zro­bić, nag­le przes­ta­je budzić grozę. -Terry Pratchett
kiedy-naj­mniej­sze-co mogą- zro­bić-to wszys­tko-wte­dy-naj­gor­sze-co mogą-zro­bić-nag­-przes­­-budzić-grozę
Gor­sze­go Cytaty:
naj­gor­sze-w życiu-co może-człowieka-spot­kać-to brak-miłoś-~pa­weł-rychlica 
Gor­sze­go Cytaty: Naj­gor­sze uczu­cie, to gdy róża naszych marzeń płonie w og­niach rzeczywistości. -Ryder
naj­gor­sze-uczu­cie-to gdy-róża-naszych-marzeń-płonie-w og­niach-rzeczywistoś