Gra­nic Cytaty

Gra­nic Cytaty: Bądź niez­wykle sub­telny aż do gra­nic niep­re­cyzyj­ności. Bądź niez­wykle ta­jem­niczy aż do gra­nic bezgłośności. W ten sposób możesz po­kiero­wać lo­sem nieprzyjaciela. -Christopher Moore


Gra­nic Cytaty: Dob­ry Bóg us­ta­nowił gra­nice ludzkiej mądrości, nie zak­reślił je­dynie gra­nic jej głupo­cie - a to nie jest uczciwe. -Konrad Adenauer


dob­ry-bóg-us­­nowił-gra­nice-ludzkiej-mądroś-nie zak­reślił-­dynie-gra­nic-jej-głupo­cie- a to nie jest uczciwe
Gra­nic Cytaty: Gra­nice są pot­rzeb­ne ludziom jak po­wiet­rze. Bez gra­nic, każde­go rodza­ju, nie wie­dzieli­byśmy, jak żyć; ani kim jes­teśmy, ani co ma­my do zro­bienia. Gra­nice są po to, aby nam po­kazać, że is­tnieją rzeczy, których nie można przekroczyć. -Olga Tokarczuk


Gra­nic Cytaty: Bóg sza­nuje wol­ność wo­li człowieka aż do gra­nic grzechu. -Stefan Wyszyński


bóg-sza­nuje-wol­ność-wo­li-człowieka-aż do gra­nic-grzechu
Gra­nic Cytaty: Zak­reśle­nie gra­nic równa się już ich przekraczaniu. -Georg Wilhelm Friedrich Hegel


Gra­nic Cytaty: Gra­nicy między przy­jaźnią, a miłością nikt i nic nie upilnuje. -Andrzej Klawitter


gra­nicy-między-przy­jaźą-a miłośą-nikt-i nic-nie upilnuje
Gra­nic Cytaty: Czy is­tnieje coś ta­kiego jak praw­dzi­wa miłość na tym świecie ? My na świecie nie zna­my praw­dzi­wej miłości . Ten świat miał kiedyś gra­nice i wte­dy mogła is­tnieć miłość. Lecz te­raz jest pus­tko­wiem który niema gra­nic zła. Który ma na­sienie które roz­kwi­ta bez dobroci. -xxmegaxx


Gra­nic Cytaty: nieHAiKU Pat­rz światłem duszy War­tość swoją pod­nosząc - Do gra­nic dobra  -wdech


niehaiku-pat­rz-światłem-duszy-war­tość-swoją-pod­nosząc-do-gra­nic-dobra 
Gra­nic Cytaty: Gra­nice dob­ra i zła nie biegną gra­nica­mi na­rodów, ale ludzi. -Jan Grzegorczyk


gra­nice-dob­ra-i zła-nie biegną-gra­nica­mi-na­rodów-ale-ludzi
Gra­nic Cytaty: Bo mo­je pra­wo to jest pańskie lewo I znów każe jej być do gra­nic praktyczną. Mis­trz podręczności. -Chemik -a


bo-mo­-pra­wo-to jest pańskie-lewo-i-znów-każe-jej-być-do gra­nic-praktyczną-mis­trz-podręcznoś
Gra­nic Cytaty:


do­piero-te­raz-w wieku-22 lat-uświado­miłem-so­bie-że nie  prze­de-mną-żad­nych-gra­nic~pa­weł-rychlica 
Gra­nic Cytaty: Choćbyś wszys­tkie dro­gi schodził, nie od­naj­dziesz gra­nic duszy, tak głębo­ka jest jej mowa. -Heraklit z Efezu


choćbyś-wszys­tkie-dro­gi-schodził-nie od­naj­dziesz-gra­nic-duszy-tak-głębo­ka-jest jej-mowa
Gra­nic Cytaty: .On niesa­mowi­cie przys­tojny, cza­rujący, po­ciągający bez gra­nic, je­dyny w swoim rodza­ju i TYL­KO MÓJ  -xJula


on niesa­mowi­cie-przys­tojny-cza­rujący-po­ągający-bez-gra­nic-­dyny-w swoim-rodza­ju-i tyl­ko-mÓj 
Gra­nic Cytaty: Prag­nienie nieus­tanne nie ma gra­nic, bo jest nie do zaspokojenia. -Gustaw Flaubert


prag­nienie-nieus­tanne-nie  gra­nic-bo jest nie do zaspokojenia
Gra­nic Cytaty: Is­tnieje świat. Pod względem praw­do­podo­bieństwa za­hacza to o gra­nicę niemożli­wości. Byłoby da­lece bar­dziej wiary­god­ne, gdy­by przy­pad­kiem nie is­tniało nic. Wówczas to w żad­nych oko­licznościach nikt nie trudziłby się szu­kaniem od­po­wie­dzi na py­tanie, dlacze­go nic nie istnieje. -Jostein Gaarder


Gra­nic Cytaty: Nie ma gra­nic, nie ma państw, jest tyl­ko spa­lona ziemia, na której brat szu­ka brata. -Ryszard Kapuściński


nie- gra­nic-nie  państw-jest tyl­ko-spa­lona-ziemia-na której brat-szu­ka-brata
Gra­nic Cytaty: wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może  -sunrises


Gra­nic Cytaty: pro­wadzi­my rozmowy bez limitu języka brud odrywam od kłamstw i ust dla włas­ne­go dob­ra nie mam w so­bie miłości niez­nającej gra­nic od wczoraj  -szpulka


pro­wadzi­my-rozmowy-bez-limitu-języka-brud-odrywam-od-kłamstw-i-ust-dla-włas­ne­go-dob­ra-nie-mam-w so­bie-miłoś-niez­nającej-gra­nic