Gra­nica (do­rosłości) Mu­si Tkwić Tam Cytaty

Gra­nica (do­rosłości) Mu­si Tkwić Tam Cytaty: Gra­nica (do­rosłości) mu­si tkwić tam, gdzie nag­le przes­ta­je się tęsknie wycze­kiwać przyszłości. -Wojciech Kuczok


gra­nica-do­rosłoś-mu­-tkwić-tam-gdzie-nag­-przes­­ ę-tęsknie-wycze­kiwać-przyszłoś
Gra­nica (do­rosłości) Mu­si Tkwić Tam Cytaty: Gra­nice dob­ra i zła nie biegną gra­nica­mi na­rodów, ale ludzi. -Jan Grzegorczyk


gra­nice-dob­ra-i zła-nie biegną-gra­nica­mi-na­rodów-ale-ludzi
Gra­nica (do­rosłości) Mu­si Tkwić Tam Cytaty: Łat­wo dos­trzec górną gra­nicę dob­ra, ni­kogo jed­nak nie pow­strzy­ma dol­na gra­nica zła, bo jej w ogóle nie ma. -Gilbert Keith Chesterton


Łat­wo-­trzec-górną-gra­nicę-dob­ra-­kogo-jed­nak-nie pow­strzy­-dol­na-gra­nica-zła-bo jej-w ogó-nie 
Gra­nica (do­rosłości) Mu­si Tkwić Tam Cytaty: Gra­nica krzyw­dy leży w su­mieniu, w ser­cu ludzkim. -Stefan Żeromski


gra­nica-krzyw­dy-ży-w su­mieniu-w ser­cu-ludzkim
Gra­nica (do­rosłości) Mu­si Tkwić Tam Cytaty: Gdzie jest gra­nica te­go całego miłos­ne­go zamieszania?  -Aleksandra_Czarna


gdzie-jest gra­nica-te­go-całego-miłos­ne­go-zamieszania 
Gra­nica (do­rosłości) Mu­si Tkwić Tam Cytaty: Między dziełem a kiczem, gra­nica jest bar­dzo sub­telna i zmysłowa. -filutka


między-dziełem-a kiczem-gra­nica-jest bar­dzo-sub­telna-i zmysłowa
Gra­nica (do­rosłości) Mu­si Tkwić Tam Cytaty: Jest ta­ka cier­pienia gra­nica, za którą się uśmiech po­god­ny zaczyna. -Czesław Miłosz


jest-­ka-cier­pienia-gra­nica-za którą ę-uśmiech-po­god­ny-zaczyna
Gra­nica (do­rosłości) Mu­si Tkwić Tam Cytaty: Często gra­nica mięcy zachwy­ceniem wiz­ji a sza­leństwem grzechu jest pra­wie niedostrzegalna. -Umberto Eco


często-gra­nica-mięcy-zachwy­ceniem-wiz­ji-a sza­ństwem-grzechu-jest pra­wie-niedostrzegalna
Gra­nica (do­rosłości) Mu­si Tkwić Tam Cytaty: Gra­nica nie po­win­na dzielić, a łączyć to, co po­zor­nie się wyklucza. -Papillondenuit


gra­nica-nie po­win­na-dzielić-a łączyć-to-co po­zor­nie ę-wyklucza
Gra­nica (do­rosłości) Mu­si Tkwić Tam Cytaty: Praw­dzi­wym pułapem naszej wyt­rzy­małości nie jest wyz­naczo­na gra­nica, ale przek­rocze­nie jej elastyczności... -Papużka


praw­dzi­wym-pułapem-naszej-wyt­rzy­łoś-nie jest wyz­naczo­na-gra­nica-ale-przek­rocze­nie-jej-elastycznoś
Gra­nica (do­rosłości) Mu­si Tkwić Tam Cytaty: Gra­nica po­między sta­nem przy­tom­ności a niep­rzy­tom­ności nie jest ostra. -Antoni Kępiński


gra­nica-po­między-sta­nem-przy­tom­noś-a niep­rzy­tom­noś-nie jest ostra
Gra­nica (do­rosłości) Mu­si Tkwić Tam Cytaty: Ta kraina to ruina, pies ob­darty fla­ki żre Wie­cznie zły me­nelich prag­nie bić po twarzy mnie (...) Mi­mo to za gra­nica­mi na­dal rek­la­ma sławna Przy­jedź do nas – Twój sa­mochód jest już tu­taj od dawna  -Kazik Staszewski


Gra­nica (do­rosłości) Mu­si Tkwić Tam Cytaty: Gdzie w grę nie wchodzi miłość lub nienawiść, tam gra kobieta miernie. -Friedrich Nietzsche


gdzie-w-grę-nie-wchodzi-miłość-lub-nienawiść-tam-gra-kobieta-miernie
Gra­nica (do­rosłości) Mu­si Tkwić Tam Cytaty: Gniew musi tkwić w człowieku, nie można go sobie wypożyczyć. -Elias Canetti


gniew-musi-tkwić-w-człowieku-nie-można-go-sobie-wypożyczyć
Gra­nica (do­rosłości) Mu­si Tkwić Tam Cytaty: Tu gdzie życie się kończy a śmierć zaczyna, Tu gdzie sa­mot­ność człowieka wzywa. Tu gdzie ser­ce do przo­du się wy­rywa, Tu gdzie zła myśl prze­wagę zdo­bywa. Tu gdzie sta­jesz sam na sam z przeznaczeniem, Tu gdzie jest gra­nica, potępienia ze zbawieniem. Tu gdzie strach pa­nuje nad wolnością Tu gdzie związek bu­dujesz z samotnością  -kappa1990


Gra­nica (do­rosłości) Mu­si Tkwić Tam Cytaty: Je­dyny ra­tunek dla mnie tkwić w te­raźniej­szości tak bar­dzo, by nie myśleć o przyszłości. -Marta Fox


je­dyny-ra­tunek-dla-mnie-tkwić-w te­raźniej­szoś-tak-bar­dzo-by nie myść-o przyszłoś
Gra­nica (do­rosłości) Mu­si Tkwić Tam Cytaty: tam­ta ro­sa na tra­wie tam­te gwiaz­dy na niebie tam­ten nasz czas utracony  -samothnick


tam­-ro­-na tra­wie-tam­te-gwiaz­dy-na niebie-tam­ten-nasz-czas-utracony 
Gra­nica (do­rosłości) Mu­si Tkwić Tam Cytaty: Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć. -Jean Ladriere