Gra­nica Cytaty

Gra­nica Cytaty: Gra­nice dob­ra i zła nie biegną gra­nica­mi na­rodów, ale ludzi. -Jan Grzegorczyk


gra­nice-dob­ra-i zła-nie biegną-gra­nica­mi-na­rodów-ale-ludzi
Gra­nica Cytaty: Łat­wo dos­trzec górną gra­nicę dob­ra, ni­kogo jed­nak nie pow­strzy­ma dol­na gra­nica zła, bo jej w ogóle nie ma. -Gilbert Keith Chesterton


Łat­wo-­trzec-górną-gra­nicę-dob­ra-­kogo-jed­nak-nie pow­strzy­-dol­na-gra­nica-zła-bo jej-w ogó-nie 
Gra­nica Cytaty: Gra­nica krzyw­dy leży w su­mieniu, w ser­cu ludzkim. -Stefan Żeromski


gra­nica-krzyw­dy-ży-w su­mieniu-w ser­cu-ludzkim
Gra­nica Cytaty: Gdzie jest gra­nica te­go całego miłos­ne­go zamieszania?  -Aleksandra_Czarna


gdzie-jest gra­nica-te­go-całego-miłos­ne­go-zamieszania 
Gra­nica Cytaty: Między dziełem a kiczem, gra­nica jest bar­dzo sub­telna i zmysłowa. -filutka


między-dziełem-a kiczem-gra­nica-jest bar­dzo-sub­telna-i zmysłowa
Gra­nica Cytaty: Jest ta­ka cier­pienia gra­nica, za którą się uśmiech po­god­ny zaczyna. -Czesław Miłosz


jest-­ka-cier­pienia-gra­nica-za którą ę-uśmiech-po­god­ny-zaczyna
Gra­nica Cytaty: Gra­nica (do­rosłości) mu­si tkwić tam, gdzie nag­le przes­ta­je się tęsknie wycze­kiwać przyszłości. -Wojciech Kuczok


gra­nica-do­rosłoś-mu­-tkwić-tam-gdzie-nag­-przes­­ ę-tęsknie-wycze­kiwać-przyszłoś
Gra­nica Cytaty: Często gra­nica mięcy zachwy­ceniem wiz­ji a sza­leństwem grzechu jest pra­wie niedostrzegalna. -Umberto Eco


często-gra­nica-mięcy-zachwy­ceniem-wiz­ji-a sza­ństwem-grzechu-jest pra­wie-niedostrzegalna
Gra­nica Cytaty: Gra­nica nie po­win­na dzielić, a łączyć to, co po­zor­nie się wyklucza. -Papillondenuit


gra­nica-nie po­win­na-dzielić-a łączyć-to-co po­zor­nie ę-wyklucza
Gra­nica Cytaty: Praw­dzi­wym pułapem naszej wyt­rzy­małości nie jest wyz­naczo­na gra­nica, ale przek­rocze­nie jej elastyczności... -Papużka


praw­dzi­wym-pułapem-naszej-wyt­rzy­łoś-nie jest wyz­naczo­na-gra­nica-ale-przek­rocze­nie-jej-elastycznoś
Gra­nica Cytaty: Gra­nica po­między sta­nem przy­tom­ności a niep­rzy­tom­ności nie jest ostra. -Antoni Kępiński


gra­nica-po­między-sta­nem-przy­tom­noś-a niep­rzy­tom­noś-nie jest ostra
Gra­nica Cytaty: Ta kraina to ruina, pies ob­darty fla­ki żre Wie­cznie zły me­nelich prag­nie bić po twarzy mnie (...) Mi­mo to za gra­nica­mi na­dal rek­la­ma sławna Przy­jedź do nas – Twój sa­mochód jest już tu­taj od dawna  -Kazik Staszewski


Gra­nica Cytaty: Tu gdzie życie się kończy a śmierć zaczyna, Tu gdzie sa­mot­ność człowieka wzywa. Tu gdzie ser­ce do przo­du się wy­rywa, Tu gdzie zła myśl prze­wagę zdo­bywa. Tu gdzie sta­jesz sam na sam z przeznaczeniem, Tu gdzie jest gra­nica, potępienia ze zbawieniem. Tu gdzie strach pa­nuje nad wolnością Tu gdzie związek bu­dujesz z samotnością  -kappa1990


Gra­nica Cytaty: Gra­nice są pot­rzeb­ne ludziom jak po­wiet­rze. Bez gra­nic, każde­go rodza­ju, nie wie­dzieli­byśmy, jak żyć; ani kim jes­teśmy, ani co ma­my do zro­bienia. Gra­nice są po to, aby nam po­kazać, że is­tnieją rzeczy, których nie można przekroczyć. -Olga Tokarczuk


Gra­nica Cytaty: Dob­ry Bóg us­ta­nowił gra­nice ludzkiej mądrości, nie zak­reślił je­dynie gra­nic jej głupo­cie - a to nie jest uczciwe. -Konrad Adenauer


dob­ry-bóg-us­­nowił-gra­nice-ludzkiej-mądroś-nie zak­reślił-­dynie-gra­nic-jej-głupo­cie- a to nie jest uczciwe
Gra­nica Cytaty: Aby móc nak­reślić gra­nicę myśli, po­win­niśmy poz­nać obie stro­ny tej gra­nicy […], mu­sieli­byśmy umieć po­myśleć, cze­go nie można pomyśleć. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus


Gra­nica Cytaty: Ta­jem­nicą teolo­gii jest antropologia. -Ludwig Andreas Feuerbach


Gra­nica Cytaty: Język jest matką, a nie służeb­nicą myśli. -Karl Kraus


język-jest matką-a nie służeb­nicą-myśli