Gro­bem Włas­ne­go śmie­chu Cytaty

Gro­bem Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: Nap­rze­ciw do­ciekań i złośli­wych do­powie­dzeń przed gro­bem marzeń, siedzę i palę znicze. Już nie krzyczę. Mil­cze­niem us­ta parzę. Już chy­ba nie wierzę... Siedzę. Za­palam znicze. Daw­no zwiędło życie. Zblakły ko­kar­dy wydarzeń. Trze­ba przyz­nać szczerze, że świeże są tylko ru­dawe znicze. Nap­rze­ciw ob­cych szeptów i tnących wykrzyczeń, nad gro­bem włas­ne­go śmie­chu siedzę i... ...gaszę znicze. -Alfa Centauri


Gro­bem Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: O Mal­wi­no - ak­tywna Kwiat­ku ra­dos­ny Po­toku słów Śmie­chu do­nośny Zaw­sze ko­media Lub teatr gro­tes­ka Ty w mu­rach szarych Łąka kwiat­ko­wata Jak wiosna  -RozaR


o mal­wi­no- ak­tywna-kwiat­ku-ra­­ny-po­toku-słów-Śmie­chu-do­nośny-zaw­sze-ko­media-lub-teatr-gro­­ka-ty-w mu­rach-szarych
Gro­bem Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: Naz­wa by­wa zwyk­le gro­bem kwestii. -Karol Irzykowski


Gro­bem Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: Po niektórych sal­wach śmie­chu po­zos­ta­li ranni. -Aleksander Kumor


po niektórych-sal­wach-śmie­chu-po­zos­­li-ranni
Gro­bem Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: W jas­nym płomyku Tulą ciepłe wspomnienia Nad gro­bem- żywi K.A.Sz. 31.10.2015r. -Cris


w-jas­nym-płomyku-tulą-ciepłe-wspomnienia-nad-gro­bem-żywi-kasz-31102015r
Gro­bem Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: Nam jed­na szarża - do nieba wzwyż, I je­den or­der - nad gro­bem krzyż. -Krzysztof Kamil Baczyński


nam-jed­na-szarża- do nieba-wzwyż-i-­den-or­der- nad-gro­bem-krzyż
Gro­bem Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: Zaz­dros­ne­go człowieka tyl­ko płacz bliźniego do śmie­chu po­budzić potrafi. -Owidiusz


zaz­dros­ne­go-człowieka-tyl­ko-płacz-bliźniego-do śmie­chu-po­budzić-potrafi
Gro­bem Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: Zat­rzy­mam po­wiet­rze twe­go śmie­chu, który uczy­nił mnie szczęśliwą... -AnDree


zat­rzy­mam-po­wiet­rze-twe­go-śmie­chu-który-uczy­ł-mnie-szczęśliwą
Gro­bem Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: Wiele okaz­ji do śmie­chu tra­ci ten, kto nie pot­ra­fi śmiać się z sa­mego siebie. -Isadora Duncan


wiele-okaz­ji-do śmie­chu-tra­-ten-kto-nie pot­ra­fi-śmiać ę-z ­mego-siebie
Gro­bem Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: Stałaś wśród śmie­chu i szy­der­stw wy­lewu, jak anioł smut­ku i ar­cha­nioł gniewu. -Sofokles


stałaś-wśród-śmie­chu-i szy­der­stw-wy­lewu-jak anioł-smut­ku-i ar­cha­nioł-gniewu
Gro­bem Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: Witam Dzi­siaj by mnie Pan nie poz­nał. Cała ra­dos­na. Uśmie­chem wa­biłam ludzi, a ko­loro­wymi włosa­mi przy­ciągałam tłumy. Kocham ta­kie życie - bez­tros­kie. Życie, które nie og­ra­nicza się do nie­szcze­rego uśmie­chu. Da­wanie, po­maga­nie to coś co kocham. Wie pan, wte­dy jes­tem w swoim żywiole - jes­tem wte­dy sobą. Trochę uśmie­chu Pa­nu także nie zaszkodzi. A także śmie­chu ! Pozdrawiam  -chrupcia


Gro­bem Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: Człowiek jest do te­go stop­nia egois­tyczny, że stojąc nad gro­bem przy­jaciela, pot­ra­fi płakać nad sobą z po­wodu je­go utraty. -Agnieszka Lisak


człowiek-jest do te­go-stop­nia-egois­tyczny-że stojąc-nad-gro­bem-przy­jaciela-pot­ra­fi-płakać-nad-sobą-z po­wodu-­go-utraty
Gro­bem Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: W śmie­chu może być dużo czułości. Bo poczu­cie hu­moru by­wa cu­dow­nym fil­trem do znie­czu­lania smut­nej rzeczywistości. -Kuba Wojewódzki


w śmie­chu-może-być-żo-czułoś-bo poczu­cie-hu­moru-by­wa-cu­dow­nym-fil­trem-do znie­czu­lania-smut­nej-rzeczywistoś
Gro­bem Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: Włas­ne pędy, włas­ne liście za­puszcza­my każdy so­bie. I korze­nie oczy­wiście, na wyg­na­niu, w kra­ju, w gro­bie. Tu na bo­ki, wzwyż ku słońcu, na stra­cenie w pra­wo, w le­wo. Kto pa­mięta, że to w końcu, jed­no i to sa­mo drzewo. -Jacek Kaczmarski


Gro­bem Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: Nie pójdę do pia­chu, gdy ktoś mi po­wie: czas umierać brachu. Nie dam się uśpić śmier­ci słowom, pójdę do gro­bu z pod­niesioną głową. -Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan)


nie-pójdę-do pia­chu-gdy-ktoś-mi po­wie-czas-umierać-brachu-nie dam ę-uśpić-śmier­-słowom-pójdę-do gro­bu-z pod­niesioną
Gro­bem Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: Gdzie się podział ten żal i ob­licze zapłonione wstydem Ty - mój pier­wszy grzech ryt­micznie pod­da­jesz je w wątpliwość ocieram się o drwinę leżąc rozłożona krzyżem lecz nie ze śmie­chu drżę gdy kołyszesz mdlejącą pożądliwość. -sciezkazawila


Gro­bem Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: Gro­no chętnych, to gro­no głod­nych z niewiadomą, ko­mu dasz się zjeść. -wdech


gro­no-chętnych-to gro­no-głod­nych-z-niewiadomą-ko­mu-dasz ę-zjeść
Gro­bem Włas­ne­go śmie­chu Cytaty: Pier­wsze kłam­stwo, myślisz: ech, zażar­to­wał ktoś. Dru­gie kłam­stwo – gorzki śmiech, śmie­chu nig­dy dość. A to trze­cie, gdy już przej­dzie przez twój próg, Głębiej zra­ni cię, niż na woj­nie wróg. -Bułat Okudżawa