Gru­boskórnym Cytaty

Gru­boskórnym Cytaty: Trze­ba być gru­boskórnym jak no­sorożec, żeby nie poczuć tej muzyki. -Elizabetta


trze­ba-być-gru­boskórnym-jak no­sorożec-żeby-nie poczuć-tej muzyki
Gru­boskórnym Cytaty: Sie­dzieli nadzy, a w małym po­koju czuć było za­pach sek­su i pa­pierosów. On w łóżku, ona na łóżku- po­palając i spoglądając ochoczo. Odłożył świeżo wyczyszczo­ny re­wol­wer na ko­modę i zaczął liczyć zdo­byczny łup. - A może dziś ja­kiegoś gru­basa?- szepnęła namiętnie. - Gru­bas już był... - Mrrr... Parę młodą! - Parę młodą... - A może mnie?! - Wyj­dzie pa­ni za mnie, madame?  -scorpion


Gru­boskórnym Cytaty: Każda gru­pa ludzi ma swo­je wa­dy, lecz nie jest ich świadoma. -Wang Czung


każda-gru­pa-ludzi- swo­-wa­dy-lecz-nie jest ich-świadoma
Gru­boskórnym Cytaty: za­padła zima marze­nia legły w gru­zach Wo­kul­ska miłość  -Emilia Szumiło


za­padła-zima-marze­nia-legły-w gru­zach-wo­kul­ska-miłość 
Gru­boskórnym Cytaty: Jes­tem w zam­ku z gru­bego szkła, które tak trud­no rozbić. -AnDree


jes­tem-w zam­ku-z gru­bego-szkła-które-tak-trud­no-rozbić
Gru­boskórnym Cytaty: Jeśli w świecie zwierzęcym wstępują gru­py rodzin­ne, są one z re­guły bar­dziej spois­te niż ludzkie. -Antoni Kępiński


jeśli-w świecie-zwierzęcym-wstępują-gru­py-rodzin­ne-są one-z re­guły-bar­dziej-spois­te-ż-ludzkie
Gru­boskórnym Cytaty: Na połowach wzro­kow­cy muszą być czuj­ni, gdyż niejed­nokrot­nie wa­bik na gru­be ry­by by­wa zepsuty. -Papużka


na połowach-wzro­kow­cy-muszą-być-czuj­-gdyż-niejed­nokrot­nie-wa­bik-na gru­be-ry­by-by­wa-zepsuty
Gru­boskórnym Cytaty: W złotej klat­ce pręty tak sa­mo gru­be jak w każdej innej. Z cyk­lu po­wieści


w złotej-klat­-pręty-tak-­mo-gru­be-jak w każdej-innej-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Gru­boskórnym Cytaty: Hmm... Jak­by to po­wie­dzieć? Mo­je pier­wsze wrażenie o waszej gru­pie... Nie lu­bię Was... -Kakashi  -Masashi Kishimoto


hmm-jak­by to po­wie­dzieć-mo­-pier­wsze-wrażenie-o waszej-gru­pie-nie lu­bię-was-kakashi 
Gru­boskórnym Cytaty: Amor swoją strzałą Ugodził w me ciało Ten „gru­basek ‘’swoim łukiem Załat­wił mnie z hukiem:)  -kika


amor-swoją-strzałą-ugodził-w me ciało-ten-gru­basek-swoim-łukiem-załat­wił-mnie-z hukiem 
Gru­boskórnym Cytaty: Każde życie to książka. I choć nie ma­my wpływu na to jak gru­ba ona będzie, to od nas za­leży kiedy na­pisze­my no­wy rozdział. -Laurix


każde-życie-to książka-i choć-nie ­my-wpływu-na to jak gru­ba-ona-będzie-to od nas-za­ży-kiedy-na­pisze­my-no­wy-rozdział
Gru­boskórnym Cytaty: Mów łagod­nie, ale sta­raj się mieć pod ręką so­bie gru­by kij; wte­dy zaj­dziesz daleko. -Theodore Roosevelt


mów-łagod­nie-ale-sta­raj ę-mieć-pod-ręką-so­bie-gru­by-kij-wte­dy-zaj­dziesz-daleko
Gru­boskórnym Cytaty: Czys­te­go tchnienia bez prze­bacze­nia nie ma, Bo­les­na praw­da niż cu­kier­ko­we kłam­stwa. by~ Hemp Gru - Dwa Spojrzenia  -Hemp


czys­te­go-tchnienia-bez-prze­bacze­nia-nie -bo­­na-praw­da-ż-cu­kier­ko­we-kłam­stwa-by~-hemp-gru- dwa-spojrzenia 
Gru­boskórnym Cytaty: Dyp­lo­mac­ja to umiejętność pow­tarza­nia


dyp­lo­mac­ja-to umiejętność-pow­tarza­nia-dob­ry-piesek-dopóki-nie znaj­dzie ę-od­po­wied­nio-gru­bego-kija
Gru­boskórnym Cytaty: Ludzka wo­la jak kłoda drew­niana - jej siłą za­leży od gru­bości, a i tak zaw­sze znaj­dzie się moc zdol­na w wy­kałaczki ją obrócić. -Krio


ludzka-wo­-jak kłoda-drew­niana- jej-łą-za­ży-od gru­boś-a i tak-zaw­sze-znaj­dzie ę-moc-zdol­na-w wy­kałaczki-ją obróć
Gru­boskórnym Cytaty: Kon­flikt, który tkwi w sa­mej struk­turze gru­py rodzin­nej, wy­nika stąd, że młodzi chcą się z niej wy­dos­tać, a starzy pragną ich w niej zatrzymać. -Antoni Kępiński


kon­flikt-który-tkwi-w ­mej-struk­turze-gru­py-rodzin­nej-wy­nika-stąd-że młodzi-chcą ę-z niej-wy­­ć-a starzy-pragną-ich-w niej
Gru­boskórnym Cytaty: Język to sku­teczna maszy­na do szy­cia. Na­wet jak szy­je gru­bymi nićmi, to łat­ka per­fekcyj­nie przyszy­wa się do człowieka. Z cyk­lu po­wieści


Gru­boskórnym Cytaty: Mo­je marze­nie o miłości ob­ra­ca się w gru­zy, tak jak ściany han­ga­ru, z które­go zos­tają tyl­ko zwęglo­ne szczątki, czar­ne i wykręco­ne blachy, po­pioły, które strażacy jeszcze polewają. -Tim Guénard