Gru­py Rodzin­nej Cytaty

Gru­py Rodzin­nej Cytaty: Kon­flikt, który tkwi w sa­mej struk­turze gru­py rodzin­nej, wy­nika stąd, że młodzi chcą się z niej wy­dos­tać, a starzy pragną ich w niej zatrzymać. -Antoni Kępiński


kon­flikt-który-tkwi-w ­mej-struk­turze-gru­py-rodzin­nej-wy­nika-stąd-że młodzi-chcą ę-z niej-wy­­ć-a starzy-pragną-ich-w niej
Gru­py Rodzin­nej Cytaty: Jeśli w świecie zwierzęcym wstępują gru­py rodzin­ne, są one z re­guły bar­dziej spois­te niż ludzkie. -Antoni Kępiński


jeśli-w świecie-zwierzęcym-wstępują-gru­py-rodzin­ne-są one-z re­guły-bar­dziej-spois­te-ż-ludzkie
Gru­py Rodzin­nej Cytaty: Ka­riera za­wodo­wa w gru­zach, sa­mot­ne wie­czo­ry i przed­wczo­raj­szy obiad kon­su­mowa­ny nocą w to­warzys­twie księżyca z przy­lepionym no­sem do brud­nej szyby... Tak, to przyz­woita ce­na za ko­bietę, którą kochał za bardzo. -laser show


Gru­py Rodzin­nej Cytaty: Pragnę tej części ciebie która nie może zostać do rana tych świąt których nie ma w moim kalendarzu pragnę łóżka które gdziekol­wiek by stało to zaw­sze jest prawe pragnę włas­nej fotografii w twoim rodzin­nym albumie do pełni szczęścia bra­kuje mi pus­te­go miejsca przy tobie * Sta­roć wyg­rze­bana przy świątecznych porządkach ;)  -NewPerson


Gru­py Rodzin­nej Cytaty: Te­lewiz­ja zmieniła kółko rodzin­ne w półkola. -Noel Coward


te­lewiz­ja-zmieniła-kółko-rodzin­ne-w półkola
Gru­py Rodzin­nej Cytaty: Sie­dzieli nadzy, a w małym po­koju czuć było za­pach sek­su i pa­pierosów. On w łóżku, ona na łóżku- po­palając i spoglądając ochoczo. Odłożył świeżo wyczyszczo­ny re­wol­wer na ko­modę i zaczął liczyć zdo­byczny łup. - A może dziś ja­kiegoś gru­basa?- szepnęła namiętnie. - Gru­bas już był... - Mrrr... Parę młodą! - Parę młodą... - A może mnie?! - Wyj­dzie pa­ni za mnie, madame?  -scorpion


Gru­py Rodzin­nej Cytaty: Roz­pacz jest początkiem na­rodzin nadziei. -Henryk Sienkiewicz


roz­pacz-jest początkiem-na­rodzin-nadziei
Gru­py Rodzin­nej Cytaty: Wzro­kiem dotykasz Rodzin­ne fotografie Ser­ce łaskocze Krys­ty­na Sz. 02.08.2014r. -krysta


wzro­kiem-dotykasz-rodzin­ne-fotografie-ser­-łaskocze-krys­ty­na-sz-02082014r
Gru­py Rodzin­nej Cytaty: Rodzin­ny mityng Aż w ser­cu ra­dość gości Plo­ny miłości Krys­ty­na Sz. 22.09.2015r. -krysta


rodzin­ny-mityng-aż-w ser­cu-ra­dość-goś-plo­ny-miłoś-krys­ty­na-sz-22092015r
Gru­py Rodzin­nej Cytaty: Siedzę przy stole W tym rodzin­nym gronie Ser­ce me płonie  -Monte


siedzę-przy-stole-w-tym-rodzin­nym-gronie-ser­-me płonie 
Gru­py Rodzin­nej Cytaty: Wieczny postrach rodzin, syrena, potwór, niewyraźna a groźna istota, fantastycznie przebywająca w głębinach miłości. -Gustaw Flaubert


wieczny-postrach-rodzin-syrena-potwór-niewyraźna-a-groźna-istota-fantastycznie-przebywająca-w-głębinach-miłoś
Gru­py Rodzin­nej Cytaty: Wieczny postrach rodzin, syrena, potwór, niewyraźna a groźna istota fantastycznie przebywająca w głębinach miłości. -Gustaw Flaubert


wieczny-postrach-rodzin-syrena-potwór-niewyraźna-a-groźna-istota-fantastycznie-przebywająca-w-głębinach-miłoś
Gru­py Rodzin­nej Cytaty: Gdyby ze Stanów Zjednoczonych miał nagle zniknąć tramp, pociągnęłoby to za sobą nędzę wielu rodzin. -Jack London


gdyby-ze-stanów-zjednoczonych-miał-nagle-zniknąć-tramp-pociągnęłoby-to-za-sobą-nędzę-wielu-rodzin
Gru­py Rodzin­nej Cytaty: Naj­gor­szy mo­ment w życiu to ten, w którym dom Twój rodzin­ny sta­je się pus­tym wspom­nieniem radości. -Jakuss


naj­gor­szy-mo­ment-w życiu-to ten-w którym dom-twój-rodzin­ny-sta­ ę-pus­tym-wspom­nieniem-radoś
Gru­py Rodzin­nej Cytaty: Wyglądała jak książka, którą w bib­liotecznych ka­talo­gach ok­reśla się ja­ko „lek­ko pod­niszczoną”, choć uczci­wość na­kazu­je przyz­nać, że spra­wiała wrażenie nad­niszczo­nej, przed­niszczo­nej, za­niszczo­nej a praw­do­podob­nie również śródniszczonej. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Gru­py Rodzin­nej Cytaty: Każda gru­pa ludzi ma swo­je wa­dy, lecz nie jest ich świadoma. -Wang Czung


każda-gru­pa-ludzi- swo­-wa­dy-lecz-nie jest ich-świadoma
Gru­py Rodzin­nej Cytaty: Jes­tem w zam­ku z gru­bego szkła, które tak trud­no rozbić. -AnDree


jes­tem-w zam­ku-z gru­bego-szkła-które-tak-trud­no-rozbić
Gru­py Rodzin­nej Cytaty: za­padła zima marze­nia legły w gru­zach Wo­kul­ska miłość  -Emilia Szumiło


za­padła-zima-marze­nia-legły-w gru­zach-wo­kul­ska-miłość