Gu­bią Ręka­wiczki Cytaty

Gu­bią Ręka­wiczki Cytaty: Ko­biety dzielą się na dwie ka­tego­rie. Na roz­trze­pane, które zaw­sze gu­bią ręka­wiczki, i na uważne, które zaw­sze jedną przy­noszą do domu. -Marlena Dietrich


ko­biety-dzielą ę-na dwie-ka­tego­rie-na roz­trze­pane-które-zaw­sze-gu­bią-ręka­wiczki-i na uważne-które-zaw­sze-jedną
Gu­bią Ręka­wiczki Cytaty: Kto zmienia kochan­ki jak ręka­wiczki, naj­częściej chodzi w używanych. -Henryk Horosz


kto-zmienia-kochan­ki-jak ręka­wiczki-naj­częściej-chodzi-w używanych
Gu­bią Ręka­wiczki Cytaty: Kiedy dzieci nic nie ro­bią - ro­bią głupstwa. -Henry Fielding


kiedy-dzieci-nic-nie ro­bią- ro­bią-głupstwa
Gu­bią Ręka­wiczki Cytaty: Pas­ja­mi lu­biła ludzi, którzy to, co ro­bią, ro­bią po mistrzowsku. -Michaił Afanasjewicz Bułhakow


pas­ja­mi-lu­biła-ludzi-którzy-to-co ro­bią-ro­bią-po mistrzowsku
Gu­bią Ręka­wiczki Cytaty: Ko­biety nie lu­bią bo­haterów, lu­bią zwycięzców. -Jean Baptiste de Beauvais


ko­biety-nie lu­bią-bo­haterów-lu­bią-zwycięzców
Gu­bią Ręka­wiczki Cytaty: Ludzie są prze­ważnie ciekaw­si, kiedy nic nie ro­bią niż wte­dy, kiedy ro­bią coś. -Gertruda Stein


ludzie-są prze­ważnie-ciekaw­-kiedy-nic-nie ro­bią-ż-wte­dy-kiedy-ro­bią-coś
Gu­bią Ręka­wiczki Cytaty: Do diabła z tym wszys­tkim! Nie ma grzechu i nie ma cno­ty. Jest tyl­ko to, co ludzie ro­bią. I wszys­tko, co ro­bią, jest ludzkie. Cza­sem to, co ro­bią, jest ład­ne, cza­sem jest brzyd­kie, ale tyl­ko ty­le ma się pra­wo o tym powiedzieć. -John Steinbeck


Gu­bią Ręka­wiczki Cytaty: W trak­cie po­koju, sy­nowie grze­bią swoich ojców; pod­czas woj­ny, oj­co­wie grze­bią swoich synów. -Herodot


w trak­cie-po­koju-sy­nowie-grze­bią-swoich-ojców-pod­czas-woj­ny-oj­co­wie-grze­bią-swoich-synów
Gu­bią Ręka­wiczki Cytaty: Węże gu­bią swoją skórę dla ra­towa­nia siebie, ludzie gu­bią siebie dla ra­towa­nia skóry. Z cyk­lu po­wieści


węże-gu­bią-swoją-skórę-dla-ra­towa­nia-siebie-ludzie-gu­bią-siebie-dla-ra­towa­nia-skóry-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Gu­bią Ręka­wiczki Cytaty: Ręka budzi rękę. -Anonim


ręka-budzi-rękę
Gu­bią Ręka­wiczki Cytaty: Obłuda mówi z ręką na sercu. -Adolf Jończyk


Gu­bią Ręka­wiczki Cytaty: Gdy dwaj ro­bią to sa­mo, to nie to samo. -Terencjusz


gdy-dwaj-ro­bią-to ­mo-to nie to samo
Gu­bią Ręka­wiczki Cytaty: Ko­biety lu­bią, by wie­działy, że są kochane. -Andre Maurois


ko­biety-lu­bią-by wie­działy-że są kochane
Gu­bią Ręka­wiczki Cytaty: Cudzy­mi ręka­mi dob­rze ga­dy chwytać. -Zbigniew Jerzyna


cudzy­mi-ręka­mi-dob­rze-ga­dy-chwytać
Gu­bią Ręka­wiczki Cytaty: Trzeba żyć ręka w rękę z rzeczywistością. -Maria Corti


trzeba-żyć-ręka-w-rękę-z-rzeczywistośą
Gu­bią Ręka­wiczki Cytaty: Łzy lu­bią płynąć cicho po krawędzi nocy. -Gold Fishy


Łzy-lu­bią-płynąć-cicho-po krawędzi-nocy
Gu­bią Ręka­wiczki Cytaty: Dzieci i woj­sko­wi lu­bią się straszyć. -Wojciech Żukrowski


Gu­bią Ręka­wiczki Cytaty: Rzeźni­cy ro­bią się po­dob­ni do su­rowych befsztyków. -James Joyce


rzeź­cy-ro­bią ę-po­dob­-do su­rowych-befsztyków