Gwałtow­nie Cytaty

Gwałtow­nie Cytaty: Nie częstość lub gwałtow­ność uderzeń jest siłą, lecz celność. -Honoré de Balzac


nie-częstość-lub-gwałtow­ność-uderzeń-jest łą-lecz-celność
Gwałtow­nie Cytaty: Ja­kież po­wol­ne jest życie i jak gwałtow­na Nadzieja. -Guillaume Appolinaire


ja­kież-po­wol­ne-jest życie-i jak gwałtow­na-nadzieja
Gwałtow­nie Cytaty: Burza zmysłów, im gwałtow­niej­sza, tym szyb­ciej się wyładowuje. -Tadeusz Gicgier


burza-zmysłów-im gwałtow­niej­sza-tym-szyb­ciej ę-wyładowuje
Gwałtow­nie Cytaty: Wolę łagod­ne światło sza­rych dni, niż gwałtow­ne kon­tras­ty słońca. -Tadeusz Makowski


wolę-łagod­ne-światło-sza­rych-dni-ż-gwałtow­ne-kon­tras­ty-słońca
Gwałtow­nie Cytaty: W Pol­sce naj­gwałtow­niej i naj­bez­względniej potępia się ludzi nie za to, że źle czy­nią, lecz za to, że inaczej myślą. -Jerzy Andrzejewski


w pol­sce-naj­gwałtow­niej-i naj­bez­względniej-potępia ę-ludzi-nie za to-że ź-czy­ą-lecz-za to-że inaczej-myślą
Gwałtow­nie Cytaty: Gniew mężczyzn wyłado­wuje się w czy­nach gwałtow­nych, gniew ko­biet w głupocie. -Henry Millon Montherlant


gniew-mężczyzn-wyłado­wuje ę-w czy­nach-gwałtow­nych-gniew-ko­biet-w głupocie
Gwałtow­nie Cytaty: Nic na świecie nie wymaga takiej obrony jak prawda. Nic w ciągu wieków nie doznało tylu gwałtów. I nic nie dzieliło tak ludzi jak ten gwałt. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


nic-na-świecie-nie-wymaga-takiej-obrony-jak-prawda-nic-w-ągu-wieków-nie-doznało-tylu-gwałtów-i-nic-nie-dzieliło-tak-ludzi-jak-ten-gwałt
Gwałtow­nie Cytaty: Wy­bit­ne umysły są zaw­sze gwałtow­nie ata­kowa­ne przez mier­no­ty, którym trud­no pojąć, że ktoś może odmówić śle­pego hołdo­wania pa­nującym przesądom, de­cydując się w za­mian na od­ważne i uczci­we głosze­nie włas­nych poglądów. -Albert Einstein


Gwałtow­nie Cytaty: Sta­re tek­sty nie pod­dają się gwałtow­nym za­lotom, lu­bią być zdo­bywa­ne długo i cier­pli­wie. Wte­dy do­piero nag­radzają tym, co w każdej miłości ma naj­wyższą cenę: wiernością. -Jan Parandowski


Gwałtow­nie Cytaty: Ro­bert po­kazu­je mi swo­je ob­ra­zy, są in­ne. Są ag­re­syw­ne. Py­ta, co na nich widzę, a ja od­po­wiadam:


Gwałtow­nie Cytaty: Są sy­tuac­je, w których zło działa szyb­ko, gwałtow­nie, z nagłą, miażdżącą siłą. Na­tomiast dob­ro z re­guły działa wol­niej, pot­rze­buje cza­su, aby się ob­ja­wić i dać świadec­two. Więc dob­ro często się spóźnia i - przegrywa. -Ryszard Kapuściński


Gwałtow­nie Cytaty: Są trzy fa­zy ujaw­niania się praw­dy. Naj­pierw praw­da jest ośmie­sza­na, po­tem spo­tyka się z gwałtow­nym opo­rem, a na ko­niec trak­to­wana jest ja­ko oczywistość. -Arthur Schopenhauer


są trzy-fa­zy-ujaw­niania ę-praw­dy-naj­pierw praw­da-jest ośmie­sza­na-po­tem-spo­tyka ę-z gwałtow­nym-opo­rem-a na ko­niec
Gwałtow­nie Cytaty: Od­dać WSZYS­TKO dla MIŁOŚCI to jak stanąć na skrzyżowa­niu. Pójdziesz pros­to osiągniesz swój cel. Pójdziesz w tył stoczysz się na dno, a pra­wo i le­wo to za­leży od 


Gwałtow­nie Cytaty: …hu­la je­sieni szu­mu muzyka resztka­mi bry­zy ciepłego lata wśród (pra­wie) na­gich kończyn konarów spląta­nych w tańcu grzeszne­go fata …siłą na­tury ciśnięci pokotem leżymy nadzy (nie licząc kory) na wie­rzchu zmiętej gwałtow­nym wichrem świeżo zrzu­conej liścias­tej kołdry …ślis­kie pnie ciała skrzy­pią melodię jęcząc na przekór głuchości nocy pier­wszy wstyd chyłkiem umy­ka w półmrok ru­mieniąc brzas­ku pro­myki słońca Odys, paździer­nik 2014 http://odyssynlaertesa.wordpress.com/2014/10/20/w-deszczowy-dzien-o-upadlych-drzewach-jesienna-fantazja-trzecia/  -Odys syn Laertesa


Gwałtow­nie Cytaty: Nie cze­kaj na miłość. Nie wypatruj. Nie tęsknij. Nie trać na to cza­su. Ją wzdycha­nie nie obchodzi. Wiedz, że Miłość ma i swo­je prawa a przychodzi wtedy gdy się ta­ki kaprys nie w Tobie lecz w niej narodzi. -maria_anna


Gwałtow­nie Cytaty: wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może  -sunrises


Gwałtow­nie Cytaty: Wca­le nie płaczę. Nie to nie łza kręci się w oku... Nie, nie płaczę! Tyl­ko w tym życiu - żyć nie potrafię. Ma­mo, ja nie płaczę! Przyrze­kam, że to tyl­ko pap­roch w oku. M a m o !  Nie płacz!  -whiterose


Gwałtow­nie Cytaty: Sztu­ka jeszcze ni­komu nie po­mogła(...) Ludzie nie mają z niej kon­kret­ne­go pożyt­ku: nie mogą jej zjeść, nie zastąpi im mie­szka­nia ani pożywienia, a jeśli są chorzy, nie jest w sta­nie ich uleczyć. -John Irving