His­to­ria Ko­biety Roz­poczy­na się Cytaty

His­to­ria Ko­biety Roz­poczy­na się Cytaty: His­to­ria ko­biety roz­poczy­na się wte­dy do­piero, kiedy położy ser­ce, nap­rawdę ser­ce, cho­ciażby prze­lot­nie, na dłoni męskiej. -Marie Jehanne Wielopolska


his­to­ria-ko­biety-roz­poczy­na ę-wte­dy-do­piero-kiedy-położy-ser­-nap­rawdę-ser­-cho­ciażby-prze­lot­nie-na dłoni-męskiej
His­to­ria Ko­biety Roz­poczy­na się Cytaty: Nasza his­to­ria składa się z trzech części: początku, środ­ka i końca. I choć w ten sposób roz­wi­ja się każda his­to­ria, na­dal nie mogę uwie­rzyć, że nasza nie będzie trwała wiecznie. -Nicholas Sparks


His­to­ria Ko­biety Roz­poczy­na się Cytaty: Śmierć kończy roz­poczęte, lecz roz­poczy­na nieskończone. -Ryder


Śmierć-kończy-roz­poczęte-lecz-roz­poczy­na-nieskończone
His­to­ria Ko­biety Roz­poczy­na się Cytaty: Mężczyz­na roz­poczy­na życie roz­pustą, przechodzi przez miłość i kończy małżeństwem, ko­bieta odwrotnie. -Autor nieznany


mężczyz­na-roz­poczy­na-życie-roz­pustą-przechodzi-przez-miłość-i kończy-łżeństwem-ko­bieta-odwrotnie
His­to­ria Ko­biety Roz­poczy­na się Cytaty: His­to­ria Ada­ma i Ewy to chwyt pro­pagan­do­wy, aby nakłonić ko­biety do pod­da­nia się władzy patriarchalnej. -Merlin Stone


his­to­ria-ada­-i ewy-to chwyt-pro­pagan­do­wy-aby nakłonić-ko­biety-do pod­da­nia ę-władzy-patriarchalnej
His­to­ria Ko­biety Roz­poczy­na się Cytaty: Co roz­poczy­na się z myślą o korzyściach państwa, kończy się często z niekorzyścią dla świata. -Karl Kraus


co roz­poczy­na ę-z myślą-o korzyściach-państwa-kończy ę-często-z niekorzyśą-dla-świata
His­to­ria Ko­biety Roz­poczy­na się Cytaty: nie na­leży zagłębiać się w intuicję tam gdzie kończy się in­tuic­ja, roz­poczy­na się paranoja tyl­ko gdzie to jest  -thrillofit


nie na­ży-zagłębiać ę-w intuicję-tam-gdzie-kończy ę-in­tuic­ja-roz­poczy­na ę-paranoja-tyl­ko-gdzie-to jest 
His­to­ria Ko­biety Roz­poczy­na się Cytaty: Jest się właści­wie wier­nym tyl­ko w miłości nie­szczęśli­wej, gdyż od­biera ona chęć do roz­poczy­nania na nowo. -Marcel Achard


jest ę-właś­wie-wier­nym-tyl­ko-w miłoś-nie­szczęśli­wej-gdyż-od­biera-ona-chęć-do roz­poczy­nania-na nowo
His­to­ria Ko­biety Roz­poczy­na się Cytaty: Do sztu­ki tworze­nia ka­lig­ra­fii możemy porównać spo­koj­ny sen, w którym od­poczy­wamy w chmu­rach roz­koszując się pasją . -Chemicals


do-sztu­ki-tworze­nia-ka­lig­ra­fii-możemy-porównać-spo­koj­ny-sen-w którym od­poczy­wamy-w chmu­rach-roz­koszując ę-pasją
His­to­ria Ko­biety Roz­poczy­na się Cytaty: His­to­ria nas roz­pie­szczała, poz­wo­liła nam wycho­wywać się w wa­run­kach pokojowych. -Wojciech Kuczok


his­to­ria-nas-roz­pie­szczała-poz­wo­liła-nam-wycho­wywać ę-w wa­run­kach-pokojowych
His­to­ria Ko­biety Roz­poczy­na się Cytaty: Gdzie wchodzi szczęście, tam za­wiść roz­poczy­na oblężenie i wal­czy z nim. -Leonardo da Vinci


gdzie-wchodzi-szczęście-tam-za­wiść-roz­poczy­na-oblężenie-i wal­czy-z nim
His­to­ria Ko­biety Roz­poczy­na się Cytaty: His­to­ria ma­gis­tra vitae. His­to­ria nau­czy­cielką życia. -Cyceron


his­to­ria-­gis­tra-vitae-his­to­ria-nau­czy­cielką-życia
His­to­ria Ko­biety Roz­poczy­na się Cytaty: His­to­ria as­tro­nomii to his­to­ria od­da­lania horyzontu. -Edwin Hubble


his­to­ria-as­tro­nomii-to his­to­ria-od­da­lania-horyzontu
His­to­ria Ko­biety Roz­poczy­na się Cytaty: Ko­biety, z który­mi roz­ma­wia się naj­mniej, są najlepsze. -Karl Kraus


ko­biety-z który­mi-roz­­wia ę-naj­mniej-są najlepsze
His­to­ria Ko­biety Roz­poczy­na się Cytaty: Wiel­kie dzieło nawróce­nia świata roz­poczy­na się od małych nieraz wy­siłków, od bu­dowa­nia zgo­dy w naszych rodzi­nach, pa­rafiach, w śro­dowis­kach pracy. -Jan Twardowski


wiel­kie-dzieło-nawró­nia-świata-roz­poczy­na ę-od łych-nieraz-wy­łków-od bu­dowa­nia-zgo­dy-w naszych-rodzi­nach-pa­rafiach
His­to­ria Ko­biety Roz­poczy­na się Cytaty: ...i za­nim his­to­ria na dob­re roz­gorzała, włas­ny smut­ny ko­niec przed­wcześnie powitała... -MistrzyniPióra


i-za­nim-his­to­ria-na dob­re-roz­gorzała-włas­ny-smut­ny-ko­niec-przed­wcześnie-powitała
His­to­ria Ko­biety Roz­poczy­na się Cytaty: His­to­ria miłości jest his­to­rią ro­du ludzkiego. -Charles Nodier


his­to­ria-miłoś-jest his­to­rią-ro­-ludzkiego
His­to­ria Ko­biety Roz­poczy­na się Cytaty: Są ko­biety, z który­mi gdy się roz­ma­wia, ro­bi nam się żal ich mężów. -Janina Ipohorska


są ko­biety-z który­mi-gdy ę-roz­­wia-ro­bi-nam ę-żal-ich-mężów