Hu­mor Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Hu­mor Cytaty: Od wczes­nych lat życia wyrzekłem się ja­dania mięsa. Przyj­dzie czas, gdy ludzie ta­cy jak ja będą pat­rzeć na mor­dercę zwierząt tak sa­mo jak te­raz pat­rzą na mor­dercę ludzi. -Leonardo da Vinci
Hu­mor Cytaty: Hu­mor jest cieniem fortuny. -Józef Bułatowicz
Hu­mor Cytaty: Hu­mor po­lega na tym, że śmiejesz się mi­mo wszystko. -Otto Julius Bierbaum
hu­mor-po­lega-na tym-że śmiejesz ę-mi­mo-wszystko
Hu­mor Cytaty: La­tar­nie mor­skie są pożyteczniej­sze od kościołów. -Benjamin Franklin
la­tar­nie-mor­skie-są pożyteczniej­sze-od kościołów
Hu­mor Cytaty: Można mieć hu­mor, nie będąc w dob­rym humorze. -Tadeusz Kotarbiński
można-mieć-hu­mor-nie będąc-w dob­rym-humorze
Hu­mor Cytaty: Miłość to la­tar­nia mor­ska z zmien­nym świetle. -Romain Rolland
miłość-to ­tar­nia-mor­ska-z zmien­nym-świetle
Hu­mor Cytaty: Dookoła wred­ne mor­dy, za ple­cami ga­dają a w twarz się uśmiechają. -AgniM
dookoła-wred­ne-mor­dy-za ple­cami-ga­dają-a w twarz ę-uśmiechają
Hu­mor Cytaty: Uśmiech i hu­mor to znak zwy­cięskiego góro­wania nad losem. -Stefan Garczyński
uśmiech-i hu­mor-to znak-zwy­ęskiego-góro­wania-nad-losem
Hu­mor Cytaty: Nie wiem jak ty, ale ja z roz­koszą za­mor­duję por­cję curry. -P » Terry Pratchett » Mort
nie-wiem-jak ty-ale-ja z roz­koszą-za­mor­duję-por­cję-curry
Hu­mor Cytaty: Bo­gac­two jest jak wo­da mor­ska: im więcej pi­jesz, tym większe masz pragnienie. -Arthur Schopenhauer
bo­gac­two-jest jak wo­da-mor­ska-im więcej-pi­jesz-tym-większe-masz-pragnienie
Hu­mor Cytaty: To niep­rawda, że zaw­sze trze­ba dać szansę. Mor­derca będzie zaw­sze mor­dercą. Nie wierzę w to, że re­cydy­wistę można wyedu­kować. Człowiek, który raz za­bije, za­bija zaw­sze. To jest tak jak z al­ko­holiz­mem. Można wyjść z nałogu, nie pić, ale całe życie jes­teś niepijącym al­ko­holi­kiem. Nie ćpasz, ale jes­teś ćpu­nem. Tak sa­mo z pros­ty­tucją: puściłaś się raz za pieniądze, po­tem już się nie puszczasz, ale jes­teś dziwką... -Agnieszka Chylińska
Hu­mor Cytaty: Dob­ry hu­mor jest jak słońce je­den in­cy­dent i cho­wa się za chmu­rami deszczu .! <3  -odmienna37.!
dob­ry-hu­mor-jest jak słoń-­den-in­cy­dent-i cho­wa ę-za chmu­rami-deszczu- <3 
Hu­mor Cytaty: ` Gdy Twój przy­jaciel jest smut­ny, Ty auto­matycznie tra­cisz dob­ry hu­mor ... -zezulec
` gdy-twój-przy­jaciel-jest smut­ny-ty auto­matycznie-tra­cisz-dob­ry-hu­mor
Hu­mor Cytaty: Kiedy człowiek kłamie, to mor­du­je część świata. When a man lies, he mur­ders so­me part of the world. -Cliff Burton
kiedy-człowiek-kłamie-to mor­­-część-świata-when-a man-lies-he mur­ders-so­me-part-of the-world
Hu­mor Cytaty: Hu­mor jest najhu­morys­tyczniej­szy wte­dy, gdy usiłuje sam siebie wyjaśnić. -Fryderyk Chrystian Hebbel
hu­mor-jest najhu­morys­tyczniej­szy-wte­dy-gdy-usiłuje-sam-siebie-wyjaść
Hu­mor Cytaty: Wiel­kie cha­rak­te­ry, jak la­tar­nie mor­skie, świecą da­leko w ciemności. -Karol Irzykowski
wiel­kie-cha­rak­te­ry-jak ­tar­nie-mor­skie-świecą-da­leko-w ciemnoś
Hu­mor Cytaty: Jut­ro jest zaw­sze świeże i wol­ne od błędów. [ang.: To­mor­row is al­ways fresh, with no mis­ta­kes in it.]  -Lucy Maud Montgomery
jut­ro-jest zaw­sze-świeże-i wol­ne-od błędów-ang-to­mor­row-is al­ways-fresh-with-no mis­­kes-in it 
Hu­mor Cytaty: Od­praw­my ta­niec wol­ności wokół szu­bieni­cy, weźmy szty­lety i chodźmy mor­do­wać niewinnych. -mockingbird
od­praw­my-­niec-wol­noś-wokół-szu­bieni­cy-weźmy-szty­lety-i chodźmy-mor­do­wać-niewinnych
Hu­mor Cytaty: Nie mogę zasnąć -  Mor­feusz ow­ce liczy. Sam spać nie może. -Bairre
nie-mogę-zasnąć- -mor­feusz-ow­-liczy-sam-spać-nie może
Hu­mor Cytaty: Hu­mor nie pot­rze­buje rek­la­my, bo jest rek­lamą samą w sobie. -Georges Elgozy
hu­mor-nie pot­rze­buje-rek­­my-bo jest rek­lamą-samą-w sobie
Hu­mor Cytaty: Ja­kie szczęście, że nie można te­go dożyć, kiedy pom­nik ci wys­ta­wią, bohaterze, i mor­derca na nag­robkach kwiaty złoży. -Krzysztof Kamil Baczyński
ja­kie-szczęście-że nie można-te­go-dożyć-kiedy-pom­nik- wys­­wią-bohaterze-i-mor­derca-na nag­robkach-kwiaty-złoży
Hu­mor Cytaty: Za­pamiętuj swoich wrogów bo jak przyj­dzie Ci na myśl zos­ta­nie se­ryj­nym mor­dercą to będziesz wie­dział od ko­go zacząć. ;)  -patka5463
za­pamiętuj-swoich-wrogów-bo jak przyj­dzie-ci na myśl-zos­­nie-se­ryj­nym-mor­dercą-to będziesz-wie­dział-od ko­go-zacząć- 
Hu­mor Cytaty: Czy is­tnieją gra­nice człowie­czeństwa?, a czy mor­derca to jeszcze człowiek?, a jeśli nie - to kto?  -Niusza
czy-is­tnieją-gra­nice-człowie­czeństwa-a czy-mor­derca-to jeszcze-człowiek-a śli-nie - to kto 
Hu­mor Cytaty: ukołysz mnie nim świt przeklęty mor­derca marzeń wyr­wie mnie z two­jego ciepła ośle­pi bólem  -Deszcz
ukołysz-mnie-nim-świt-przeklęty-mor­derca-marzeń-wyr­wie-mnie-z-two­jego-ciepła-oś­pi-bólem 
Hu­mor Cytaty: Dob­re chwi­le dzi­siej­sze­go dnia są smut­ny­mi wspom­nieniami jutra. The good ti­mes of to­day are the sad thou­ghts of to­mor­row. (ang.)  -Bob Marley
dob­re-chwi­-dzi­siej­sze­go-dnia-są smut­ny­mi-wspom­nieniami-jutra-the-good-ti­-of to­day-are-the-sad-thou­ghts-of to­mor­row
Hu­mor Cytaty: Na fa­lach roz­paczy zbu­dowałem swój grób. Zbu­dowa­ny z mor­skiej piany wzno­sił się po­nad chmury... -Lynx71
na fa­lach-roz­paczy-zbu­dowałem-swój-grób-zbu­dowa­ny-z mor­skiej-piany-wzno­ł ę-po­nad-chmury
Hu­mor Cytaty: Spójrz na te­go gościa z In­diany. Za­mor­do­wał 12 osób, roz­człon­ko­wał je i wszys­tkie zjadł - to się do­piero na­zywa al­terna­tyw­ny styl życia. -Woody Allen
spójrz-na te­go-gościa-z in­diany-za­mor­do­wał 12 osób-roz­człon­ko­wał- i wszys­tkie-zjadł- to ę-do­piero-na­zywa
Hu­mor Cytaty: Wiel­ki po­lityk, tak jak dob­ry do­zor­ca do­mu, wie, że czys­tkę trze­ba ro­bić codziennie. A great sta­tes­man, li­ke a good house­keeper, knows that cleaning has to be do­ne eve­ry mor­ning. (ang.)  -Autor nieznany
Hu­mor Cytaty: Mie­szkańcy Mor­pork by­li dość kos­mo­poli­tyczni, jed­nak prze­jawiali swo­bod­ny, rzeczo­wy sto­sunek do ras nieludzkich, miano­wicie tłuk­li je cegłą po głowie i wrzu­cali do rzeki. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy
Hu­mor Cytaty: Kiedy dziew­czy­na ma piętnaście lat, niena­widzi mężczyzn i wszys­tkich chętnie by wy­mor­do­wała. A w dwa la­ta później roz­gląda się, czy któryś przy­pad­kiem nie ocalał. -Tadeusz Gicgier
kiedy-dziew­czy­na- piętnaście-lat-niena­widzi-mężczyzn-i wszys­tkich-chętnie-by wy­mor­do­wała-a w dwa-­-później-roz­gląda-ę
Hu­mor Cytaty: Każdy człowiek to po­ten­cjal­ny mor­derca. Kiedy w grze stawką sta­je się życie, każdy jest zdol­ny do wszys­tkiego. A to jas­ne jak słońce, że tu chodzi o nasze życie. -Dean Ray Koontz
każdy-człowiek-to po­ten­cjal­ny-mor­derca-kiedy w grze-stawką-sta­ ę-życie-każdy-jest zdol­ny-do wszys­tkiego-a to jas­ne
Hu­mor Cytaty: Płonęła już cała bied­niej­sza część Mor­pork. Bo­gat­si, god­niej­si mie­szkańcy An­kh, na dru­gim brze­gu rze­ki, reago­wali na sy­tuację z bez­przykładną od­wagą, gorączko­wo burząc mosty. -Terry Pratchett
Hu­mor Cytaty: chłonę każdym zmysłem chłonę każdą tkanką jes­tem gąbką z mor­skiej toni co dryfuje i pulsuje wypuszczam wyroby myślowe i przetwory wspomnieniowe każdy kąsek zdegustuję każdy zapach przefiltruję  -dooorotis
Hu­mor Cytaty: An­kh-Mor­pork ek­spe­rymen­to­wało z wielo­ma sys­te­mami rządów, aż osiągnęło formę de­mok­racji zna­na ja­ko „Je­den Człowiek, Je­den Głos”. Pat­rycjusz był tym Człowiekiem, miał Głos. -P » Terry Pratchett » Mort
Hu­mor Cytaty: Nie płacz, przes­tań, bo przyjdą jeszcze cięższe no­ce - wszak miłość jest cier­pieniem, nie fraszką jałową. Do­syć, kiedy, sma­kując za­mor­skie owoce, us­ta so­bie przy­pom­ni, soczys­tsze nad owoc. -Konstanty Ildefons Gałczyński