I Odejść Cytaty

I Odejść Cytaty: Chciałam Ci po­wie­dzieć, że to ko­niec te­go zim­ne­go spoj­rze­nia, ale nie pot­ra­fiłam obrócić się i odejść. Tak po pros­tu odejść, nie pat­rząc na Two­je smut­ne oczy. To nic, że nie widziałam Cię przez cały rok, a może więcej. Co­raz częściej spoglądam na Ciebie, gdy za­mykam oczy. Na­wet wte­dy nie pot­ra­fię po­wie­dzieć Ci, że to ko­niec. Ciągnę to bez­sensu. Dro­gi Aniele. -Breath


I Odejść Cytaty: Proszę nie pozwól mi odejść  -MalinowaMarta


proszę-nie pozwól-mi odejść 
I Odejść Cytaty: Le­piej odejść niż wybaczyć?  -tkaczu32


le­piej-odejść-ż-wybaczyć 
I Odejść Cytaty: Niektóre myśli poz­wa­lają odejść. -one drop for all


niektóre-myśli-poz­wa­lają-odejść
I Odejść Cytaty: Żeby odejść od siebie też trzeba się spotkać. -Jan Twardowski


Żeby-odejść-od-siebie-też-trzeba-ę-spotkać
I Odejść Cytaty: Żeby odejść od siebie też trze­ba się spotkać. -Jan Twardowski


Żeby-odejść-od siebie-też-trze­ba ę-spotkać
I Odejść Cytaty: Można odejść na zaw­sze, by sta­le być blisko. -Jan Twardowski


można-odejść-na zaw­sze-by sta­-być-blisko
I Odejść Cytaty: Odejść od sche­matów pos­pol­stwa w spójności su­mienia ... -Cykam


odejść-od sche­matów-pos­pol­stwa-w spójnoś-su­mienia
I Odejść Cytaty: Można odejść od swoich miłości, lecz niepodobna zapomnieć, że się kochało. -Jerzy Andrzejewski


można-odejść-od-swoich-miłoś-lecz-niepodobna-zapomnieć-że-ę-kochało
I Odejść Cytaty: Miłość musi przyjść i odejść sama jak gorączka albo burza. -Lilian Seymour - Tułasiewicz


miłość-musi-przyjść-i-odejść-sama-jak-gorączka-albo-burza
I Odejść Cytaty: Jes­teś moją cho­robą, al­bo mnie za­bijesz al­bo zdążysz odejść. -Schmerz


jes­teś-moją-cho­robą-al­bo-mnie-za­bijesz-al­bo-zdążysz-odejść
I Odejść Cytaty: Świado­mość te­go kim jes­tem wca­le nie ułat­wia mi życia,wręcz sta­je się ono co­raz trud­niej­sze. Chce odejść,odpłynąć,zacząć żyć na no­wo nie od­wra­cając się za siebie! Zacząć no­we porządne życie. Mam już dość tych miej­sc, w których byłem,tych ludzi, których poz­nałem i oka­zali się być in­ni niż się wy­dawa­li z pozoru. Nie chce żyć w tym świecie pełnym cham­stwa,pros­tac­twa,fałszy­wości,bólu cierpienia! Chce odejść,odlecieć,odpłynąć!  -Van Kalisz


I Odejść Cytaty: Można odejść od swoich miłości, lecz nie podobna zapomnieć, że się kochało. -Jerzy Andrzejewski


można-odejść-od-swoich-miłoś-lecz-nie-podobna-zapomnieć-że-ę-kochało
I Odejść Cytaty: zbyt długi impas niech znów zak­witnie Ziemia pozwól jej odejść  -bez.odwagi


zbyt-długi-impas-niech-znów-zak­witnie-ziemia-pozwól-jej-odejść 
I Odejść Cytaty: Można odejść od swoich miłości, lecz nie po­dob­na za­pom­nieć, że się kochało. -Jerzy Andrzejewski


można-odejść-od swoich-miłoś-lecz-nie po­dob­na-za­pom­nieć-że ę-kochało
I Odejść Cytaty: Pozwól, nie broń się gdy ko­bieta mie­rzy dłoń po­ra już odejść  -Smurf007


pozwól-nie broń-ę-gdy-ko­bieta-mie­rzy-dłoń-po­ra-już-odejść 
I Odejść Cytaty: Od­chodząc z czy­jegoś życia, pa­miętaj by odejśc ze słowem


od­chodząc-z czy­jegoś-życia-pa­miętaj-by odejśc-ze słowemżeg­naj-a nie spier­da­laj-na ustach 
I Odejść Cytaty: Cza­sem trze­ba poz­wo­lić ko­muś odejść, by zro­zumiał i wrócił.. być może na zawsze. -PróbujPatrzećKolorowo


cza­sem-trze­ba-poz­wo­lić-ko­muś-odejść-by-zro­zumiał-i wrół-być może-na zawsze